Translate

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2013
ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

Ἐλάβαμε μέ χαρά εὐχετήρια κάρτα ἀπό γυναικεῖα μοναστική Ἀδελφότητα ἐκ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Τρικάλων. Ἀντευχόμενοι ἀπεστείλαμε στήν ἀγωνιζομένη αὐτή Ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται κυρίως ἀπό νέες εἰς τήν ἡλικία μοναχές, τό κατωτέρω κείμενο. Αὐτό παραθέτομε καί στή συνέχεια ὡς "διαφορετικές" ἀναστάσιμες εὐχές πρός ὅλους τούς ἐπισκέπτες-ἀναγνῶστες μας, καθότι κατ' οὐσίαν καί γιά μοναχούς καί γιά λαϊκούς ὁ ἀγών τῆς σωτηρίας εἶναι κοινός.Πολυαγαπητή καί σεβαστή ἀδελφότης τῆς Παναγίας μας,
Χαίρετε και πάλιν ἐρῶ χαίρετε!
Διερωτῶμαι, ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Θείου Πάσχα, τί σχέσι μπορεῖ νά ἔχη τό μαῦρο ράσο σας καί ἡ στενή καί τεθλιμμένη ὁδός τῆς ἑκουσίου μοναχικῆς ἀφιερώσεως καί ζωῆς σας μέ τό φῶς τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως καί τήν ἀνεκλάλητη χαρά πού ἐπήγασε ἀπό τόν Θεοδέγμονα Τάφο τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ;
Μά, ἀκριβῶς τήν σχέσι τήν ὁποία ἔχει ὁ Σταυρός μέ τήν Ἀνάστασι! Ὅπως ἄριστα τήν ἐκφράζει ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας μας: «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν….». Ἐκεῖ ἐμφαντικά και σαφῶς ἐπισημαίνεται «τό διότι» (τό γιατί) ἤ μᾶλλον «τά» «διότι» τῆς σχέσεως τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Μέσα στήν κοσμοχαρμόσυνη πανήγυρι τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά καί ὁλοκλήρου τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἡ Ἐκκλησία ἐπιμένει μέ τόν παραπάνω χαρακτηριστικό ὕμνο νά ὁμιλῆ περί Σταυροῦ! Ἀκόμη καί στόν ἑορτασμό τῆς ἑορτῆς τῶν ἐορτῶν, ἐμεῖς τόν Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ προσκυνοῦμεν καί τήν Ἁγίαν του Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν. Διατί, ἄραγε; Μά, ἀκριβῶς (διότι) «ἰδού γάρ ἦλθεν διά τοῦ σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῶ κόσμῳ». Καί, ἀκόμη, (διότι) «Σταυρόν γάρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς θανάτω θάνατον ὤλεσεν»!
Εἶναι σημαντικό καί θεμελιῶδες γιά τήν σωτηρία μας, αὐτό, ἀδελφές μου. Καί σᾶς τό ὑπενθυμίζω ἀπό ἀδελφική ἀγάπη, βέβαιος ὅτι τό γνωρίζετε καί τό γεύεσθε ἐμπειρικῶς, γιά νά τό ἐνθυμοῦμαι κι ἐγώ ὁ ταλαίπωρος.
Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως, πρίν ἀκόμη κι ἀπό τόν Θεοδόχο Τάφο, πηγάζει ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας. Διά τοῦ σταυροῦ ἦλθε στόν κόσμο ὅλο ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ρίζα τῆς Ἀναστάσεως, ἡ προϋπόθεσί της, ἡ μυστική πηγή της.
Ἐκεῖ πάνω στό Σταυρό, τόν ἑκούσιο Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, καί μέ τόν θάνατό Του τόν σταυρικό, τόν ὁποῖον θέλων ὑπέμεινε γιά μᾶς, ἐκεῖ νικήθηκε τό πρῶτον ὁ θάνατος. Ὁ Χριστός εἶναι καί πάνω στό Σταυρό, ὁ νικητής τοῦ θανάτου!
Εἶναι συγκλονιστική ἡ ἀλήθεια πού διακηρύττει διά τῆς ὑμνολογίας της ἡ Ἐκκλησία μας, δηλαδή, ὅτι ἀφοῦ ὁ Κύριός μας ὑπέμεινε τόν Σταυρόν μέχρι θανάτου, τότε καί ἔτσι νίκησε καί κατέστρεψε-κατήργησε τόν θάνατον!
Ἐμεῖς οἱ ἐν τῶ κόσμῳ κάνουμε (ζοῦμε καί πορευόμαστε) σά νά μήν ὑπάρχη θάνατος. Ἐσεῖς ζεῖτε ἀναλογιζόμενες καθημερινῶς τήν ἀμείλικτη καί ἀναπόδραστη πραγματικότητα τοῦ θανάτου. Εἶναι προφανές ὅτι ἐσεῖς ζεῖτε τόν ρεαλισμό τῆς ζωῆς, ἐνῶ ἐμεῖς τήν ψευδαίσθησί της.
Εἶστε μακάριες γιά τήν ἐπιλογή σας. Ἐπιλέξατε τήν Εὐαγγελική ὁδό. Μή στραφεῖτε ποτέ πίσω, εἴτε ὅσον ἀφορᾶ ἐν γένει στήν ἀποταγή σας, εἴτε ὅσον ἀφορᾶ στή καθημερινή ζωή αὐτῆς τῆς ἀποταγῆς. Δύσκολη ἡ ὁδός, ἀλλά μόνο αὐτή ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στήν αἰώνιο ζωή.
Γι’ αὐτό εἶστε τό φῶς πάντων τῶν ἀνθρώπων ὡς μοναδική πολιτεία. Ζωή Σταυροῦ καί Φῶς Ἀναστάσεως. Κακά τά ψέμματα. Χωρίς τόν ἐκούσιο σταυρό τῆς κατά Χριστόν ἀσκήσεως – καί ὄχι τόσο καί μόνο τῶν ἐπισυμβαινόντων στή ζωή μας δοκιμασιῶν καί θλίψεων – δέν εἶναι δυνατόν νά δοῦμε τήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου καί νά γίνωμε μάρτυρές της.
Καθαρθῶμεν, λοιπόν, τάς αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα τῶ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως, Χριστόν ἐξαστράπτοντα καί χαίρετε φάσκοντα, τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ἅδοντες!

- Χριστός Ἀνέστη!  - Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ  Κύριος!

Μέ εἰλικρινή αἰσθήματα ἀγάπης
 καί συμπαραστάσεως ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ
ἐλάχιστος ἀδελφός σας
Δ. Ἰ. Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: