Translate

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ


Την προσεχή Τετάρτη (1 Φεβρουαρίου ν. η.) στις 18.30, έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πραγματοποιηθεί Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για τις σκανδαλώδεις καταδικαστικές ποινές κατά των Εσφιγμενιτών.
Οφείλουμε όλοι, πέραν των τυχόν διαφωνιών σε διάφορα ζητήματα, να ενισχύσουμε την Ιερά Μονή στην δοκιμασία της αυτήν, είτε συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις, είτε με προσευχή και διαφώτιση, είτε με όποιον άλλο τρόπο μπορεί ο καθένας.
Διότι οι διωγμοί (όπως και οι ξυλοδαρμοί και εν γένει η βία) δεν αποτελούν μέθοδο των Ορθοδόξων, αλλά των αιρετικών. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ

Κλιμακώνεται ο πόλεμος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, που έχει ρίξει το βάρος της εξόντωσής της, στα πολιτικά δικαστήρια, ενώ είναι ξεκάθαρο, 45 χρόνια τώρα, πως οι πατέρες της Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους, διώκονται για θέματα πίστεως.


Οι εξελίξεις:

Αργά σήμερα (27/1/2017) το απόγευμα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, εξέδωσε απόφαση για τους Εσφιγμενίτες πατέρες.
Αναλυτικά η απόφαση είναι η εξής
Μοναχός Αντύπας (φυσικός αυτουργός) συνολικά 20 έτη κάθειρξη (χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα η έφεση)
Γέροντας Μεθόδιος (ηθικός αυτουργός) συνολικά 20 έτη κάθειρξη (χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα η έφεση)
Μοναχός Μαρδάριος συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος)
Μοναχός Αβραάμ, συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος)
Ιερομόναχος Σάββας, συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος)
Μοναχός Λυσίμαχος, συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος)
Μοναχός Γάϊος, συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος)
Μοναχός Ορέστης, συνέργεια, συνολικά 10 έτη και 4 μήνες φυλάκιση, (άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος)
Τρείς λαϊκοί που αθωώθηκαν ομόφωνα και αφέθηκαν ελεύθεροι.


Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Ἕνα σημαντικό καί ὁμολογιακό Κείμενο

ΕΟΡΤΙΟΝ  ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ
(ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Γ.Ο.Χ.  ΕΛΛΑΔΟΣ)
ΕΠΙ  ΤΗ  ΕΟΡΤΗ  ΤΩΝ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ  2017
"Ἐπεφάνης σήμερον τῆ οἰκουμένῃ, καί τό φῶς σου, Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας σε· Ἦλθες, ἐφάνης, τό φῶς τό ἀπρόσιτον."
(Κοντάκιο, ἦχος δ΄)
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίω πνευματικά,
Πρό δώδεκα ἡμερῶν ἑωρτάσαμε τό κοσμοχαρμόσυνο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τά Χριστούγεννα. Εἰς αὐτό τό ἱστορικό, ἀλλά καί ὑπερφυές γεγονός, ἀναφέρεται τό ρῆμα "ἦλθες" τοῦ προαναφερθέντος Κοντακίου τῆς σημερινῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς. Τό δέ ἑπόμενο αὐτοῦ ρῆμα, "ἐφάνης", ἀναφέρεται εἰς τήν Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑπό τοῦ Προφήτου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἐν τῶ Ἰορδάνῃ ποταμῶ.
Ἐκ τῶν πολλῶν, τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν νά εἰπωθοῦν διά τήν παροῦσα ἑορτή, θά ἀναφέρωμε μόνον δύο τινά, σχετιζόμενα μετά τῶν ὡς ἄνω δύο ρημάτων: Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ζωοποιοῦ καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἦλθε εἰς τόν κόσμον πραγματικῶς, γεννηθείς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου. Ἀφοῦ δέ ἦλθε, δέν ἐκρύβη, ἀλλά συνανεστράφη τούς ἀνθρώπους καί μάλιστα, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς Βαπτίσεώς του, ἐφάνη εἰς ὅλους, κηρύττων τά περί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος διά νά γίνη ὁ ἄνθρωπος κατά χάριν Θεός. Κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ διά νά ὑψωθοῦμε ἡμεῖς εἰς τόν οὐρανόν. Ἐρχόμενος δέ στόν κόσμο μᾶς ἐδώρησε "νέαν ὁδό σωτηρίας" καί "ζωήν ἐλευθερίας", μέ μία καί μοναδική προϋπόθεση, τήν μετάνοια.
Ἔχει ἰδιαιτέρα σημασία τό γεγονός ὅτι ὁ προετοιμάσας, κατ' ἐντολή τοῦ Θεοῦ, τήν ἔλευση τοῦ Κυρίου, ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ἐκήρυττε μετάνοια, ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἄρχισε τό δημόσιο κήρυγμά του μέ τό ἴδιο περιεχόμενο: "μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν" ! (Ματθ. δ΄,17)
Ἑπομένως, χωρίς κἄν νά ἀναφερθοῦμε εἰς ἄλλα γεγονότα τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, ἤδη ἔχωμε πρό ἡμῶν σπουδαῖα πράγματα πού ἀφοροῦν στή σωτηρία μας, ὅπως: Ὁ μόνος ἀληθινός Θεός εἶναι ἡ Ἁγία Τριάς, τῆς ὁποίας ἡ προσκύνηση ἐφανερώθη κατά τή Βάπτιση τοῦ Κυρίου. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος καί ἦλθε στόν κόσμο ὡς ὁ Θεάνθρωπος πλέον Ἰησοῦς Χριστός γιά νά σώση τόν ἄνθρωπο. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, λόγω τῆς πτώσεώς του καί τῆς ἁμαρτίας, ἀπαιτεῖ μετάνοια καί προϋποθέτει τό Βάπτισμα τῆς σωτηρίας εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ ζωή τῆς ἐλευθερίας εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί ἡ σωτηρία, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά τά ποθεῖ καί νά ἐργάζεται γι' αὐτά.
Ὅλα τά ἀνωτέρω, ἀποτελοῦν βασική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι μία καί μοναδική, διότι ἀποτελεῖ τό ἕν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί παρέχει μόνη αὐτή τό ἕνα καί μοναδικό Βάπτισμα τῆς σωτηρίας, ἀλλά καί τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας πού εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἶμα τοῦ Χριστοῦ.
Τέκνα ἐν Κυρίω πνευματικά,
Ὁ βαπτισθείς Ἰησοῦς Χριστός ὄχι μόνον ἦλθε καί ἐφάνη, ἀλλά, ὅπως γνωρίζομε καί πιστεύομε, ἔπαθε, ἐσταυρώθη γιά τή σωτηρία μας, ἐτάφη καί ἀνέστη τριήμερος. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι τό Σῶμα Του εἶναι ἡ ζωή τοῦ κόσμου καί αὐτός ὁ κόσμος ἐδημιουργήθη ἀκριβῶς γιά νά γίνη ἡ Ἐκκλησία Του.
Μακάριος δέ εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος πιστεύει εἰς τόν Χριστό, ἀνήκει εἰς τό Σῶμα Του, τήν ἀληθινή Ἐκκλησία, καί ἀγωνίζεται νά τηρεῖ τίς ἐντολές Του πρός σωτηρίαν. Ὁλόκληροι λαοί ἐπίστευσαν εἰς Αὐτόν καί ἐντάχθηκαν στήν ἁγία Του Ἐκκλησία. Ἕνας ἐξ αὐτῶν ὑπῆρξε καί ὁ Ἑλληνικός λαός, ὁ ὁποῖος ἐμεγαλούργησε διά τῆς Πίστεως εἰς τόν ἀληθινό Θεό καί ἔγινε φωτεινό παράδειγμα δι' ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ ἐγκατάλειψη τῆς Παραδόσεως καί τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, ἡ ἄμβλυνση τῶν ἀντιστάσεων, ὁ συσχηματισμός μέ τόν κόσμο καί τό πνεῦμα του ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί ὁ φθόνος τοῦ διαβόλου καί ἡ προπαγάνδα τῶν ὀργάνων του, ἀπό δεκαετιῶν καί ἰδιαιτέρως στίς ἡμέρες μας, ἀπειλοῦν νά ἐκτρέψουν πλήρως τόν Ἑλληνικό λαό ἀπό τήν πάλαι ποτέ λαμπρή του πορεία καί νά τόν ἀπομακρύνουν ἐντελῶς ἀπό τήν ὁδό τῆς σωτηρίας.
Ὁ ἐκτροχιασμός ἀφορᾶ στήν πλειονοψηφία τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας καί οἱ σημαντικές εὐθῦνες τῶν θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν ἀρχόντων, πέραν τῶν προσωπικῶν εὐθυνῶν ἑνός ἑκάστου τῶν πολιτῶν, εἶναι πλέον εὐδιάκριτες. Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν ἄκριτη μεταφορά τῶν ἰδεῶν τοῦ ἀθέου Δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ εἰς τήν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή καί τήν ἐν συνεχεία διάβρωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος ὑπό τῆς λεγομένης Οἰκουμενικῆς Κινήσεως (πρός ἕνωση ἀρχικῶς ὅλων τῶν αἱρέσεων εἰς μία ψευδο-ἐκκλησία), ἐφθάσαμε σήμερον ἐπί θρησκευτικοῦ πεδίου εἰς τό σημεῖο νά διακηρύσσεται, δῆθεν πανορθοδόξως καί συνοδικῶς, ὡς ὀρθή ἐκκλησιολογία ὁ παναιρετικός Οἰκουμενισμός, ὅπως συνέβη τόν παρελθόντα Ἰούνιον ἐν Κρήτη. Ἐπί δέ πολιτικοῦ ἐπιπέδου, νά ὁλοκληρώνεται ἡ ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας μέ αἰχμή τοῦ δόρατος τῶν δῆθεν μεταρρυθμίσεων τήν ἔξωση ἀπό αὐτήν κάθε ἴχνους ὀρθοδόξου Πίστεως καί Χριστιανικοῦ ἤθους.
Τέκνα ἐν Κυρίω πνευματικά,
Ἐν μέσω αὐτῆς τῆς ὀδυνηρᾶς καταστάσεως, κάποιοι, δειλῶς, ἀρχίζουν νά προβληματίζονται δι' ὅσα κακῶς ἐπελέγησαν κατά τό παρελθόν καί τῶν ὁποίων τώρα δρέπομε τούς πικρούς καρπούς καί ὑφιστάμεθα τίς συνέπειές των. Μόλις τώρα, μετά ἀπό ἐννέα καί πλέον δεκαετίες, ἔρχονται ἀκαδημαϊκοί θεολόγοι νά ἀναγνωρίσουν καί ὁμολογήσουν δημοσίως τό μεγάλο ἀρχικό κακό τῆς ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας καί τήν εὐθύνη τοῦ προκληθέντος σχίσματος, καθώς καί τήν ὑποτίμηση τοῦ ὅπισθεν αὐτοῦ κρυπτομένου Οἰκουμενισμοῦ.
Τώρα, ὅμως, τό κακόν ἔχει προχωρήσει εἰς βάθος. Ἔχουν ἀλλοιωθεῖ τά κριτήρια καί οἱ συνειδήσεις τῶν  περισσοτέρων, οἱ ἀλλοτριωθέντες ἔχουν ἐπικρατήσει, ἐνῶ ἡ ἀδιαφορία καί ὁ φόβος κυριαρχοῦν παντοῦ. Ἡ νεολαία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν κατ' ἄνθρωπον ἐλπίδα ἑκάστου ἔθνους, εἶναι ἤδη παγιδευμένη εἰς τά πλοκάμια τῆς διαφθορᾶς, ἠθικῆς καί πνευματικῆς, ἐνῶ πλέον ἀπειλοῦνται εὐθέως μέ τά ἀπίστευτα καί ἀπαράδεκτα νέα προγράμματα σπουδῶν, ἐκπονηθέντα ὑπό τῶν  ἁρμοδίων κρατικῶν φορέων, ἀκόμη καί τά μικρά παιδιά.
Ἐπειδή μάλιστα, τά πράγματα ἔχουν φθάσει εἰς τό μή περαιτέρω καί δυσκόλως ἀποκρύπτεται τό πρόβλημα, τουλάχιστον ἀπό τούς λογικῶς καί ὑγιῶς σκεπτομένους, ἡ ἀποστασία καί οἱ ὑπερασπιστές της δέν ὑποχωροῦν, παρά ἐπιστρατεύουν κάθε μέσο διά νά κρατήσουν τά κεκτημένα των. Ψευδοδιλήματα, ἐκφοβισμοί καί προπαγάνδα τίθενται στήν ἡμερησία διάταξη τῆς τακτικῆς των.
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,
Μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
Μείναντες πιστοί "ἐν οἷς ἐμάθομεν καί ἐπιστώθημεν", διακρίνομε, χάριτι Θεία, ὅτι μόνον διά τῆς Πίστεως καί σύν Θεῶ εἶναι δυνατόν νά ἀντισταθῆ κανείς εἰς τίς Σειρῆνες τῆς πλάνης καί τῆς ἀποστασίας. Μόνον ὁ διαρκής πνευματικός ἀγώνας, ὁ ὁποῖος συνίσταται εἰς τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί τήν συμμετοχή στή λατρευτική καί μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μπορεῖ νά θωρακίση καί κρατήση ζωντανό τόν πιστό ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου.
Ἐπιβάλλεται, ὅμως, χάριν τῆς ἀγάπης εἰς τόν συνάνθρωπό μας, τόν πλησίον μας, ἀδιακρίτως καί ἀνεξαιρέτως, νά ἀσκοῦμε τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης καί συγχρόνως νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια καί ἀκρίβεια τῆς Πίστεως, προσφέροντας ἔτσι ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἔχει πραγματικῶς ἀνάγκη ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καί ὁ σύγχρονος κόσμος γιά νά ζήση καί νά σωθῆ.
Ὀφείλομε, ὡς Ποιμένες τῆς λογικῆς Ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, νά σᾶς ἐφιστήσωμε τήν προσοχή, διότι ἔρχονται χαλεποί καιροί καί νά σᾶς καλέσωμε εἰς ἐπαγρύπνηση καί πνευματική ἐγρήγορση. Ἡ φωνή μας, ἔστω καί ὡς "φωνή βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμω" δέν πρέπει νά σιγήση ἐνώπιον τῆς συντελουμένης προδοσίας, ἀποστασίας, ἀλλά καί ἐμφανοῦς πλέον ἐκστρατείας ἀλλοιώσεως κάθε στοιχείου Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνικότητος αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τοῦ λαοῦ.
Θαρσεῖτε, ὅμως, διότι ἐάν παραμείνωμε προσηλωμένοι εἰς τήν Πίστη τῶν Πατέρων μας θά ἐπιβεβαιωθῆ ὁ Γραφικός λόγος "αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ Πίστις ἡμῶν". Πίστη εἰς τόν μοναδικό Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος κατά τήν Ἀποκάλυψη "ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση"!
Ἡ Χάρις τοῦ Ἐπιφανέντος Θεοῦ εἴη μεθ' ὑμῶν.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

+ Ὁ Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
ΣΤΕΦΑΝΟΣ


Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Πένθη


"Ἔφυγε" ἀπό κοντά μας
ὁ ἐκ Πατρῶν ἀγωνιστής συγγραφέας
Λάμπρος Δ. Κτενᾶς


Σέ ἡλικία 77 ἐτῶν αἰφνιδίως καί συνεπεία καρδιακοῦ ἐπεισοδίου ἐγκατέλειψε τά ἐπίγεια ὁ ἀγαπητός καί ἐκλεκτός συγγραφέας Λάμπρος Κτενᾶς, ἐκ Πατρῶν.
Ὁ Λάμπρος Κτενᾶς γεννήθηκε τό Πάσχα τοῦ 1939, γι' αὐτό τοῦ ἐδόθη αὐτό τό ὄνομα (ἐκ τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου), στήν Καρυά Λευκάδος, ὅπου ἔλαβε καί τήν ἐγκύκλια μόρφωσή του. Ἦταν ὁ μεγαλύτερος τῶν τριῶν ἀρρένων τέκνων τῶν γονέων του. Μετά τήν ἐνηλικίωσή του ἐγκαταστάθηκε στήν Πάτρα ὅπου καί ἐργαζόταν. Νυμφεύθηκε τήν Σουλτάνα Δέβρελη, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε ἑπτά τέκνα (τέσσερα ἀγόρια καί τρία κορίτσια). Τό ἐπάγγελμά του ἦταν κατασκευαστής ξύλινων πατωμάτων. Ὑπῆρξε εὐσυνείδητος ἐπαγγελματίας, ἐργατικός, τίμιος, ἠθικός καί ἀκέραιος σάν χαρακτήρας.
Ἀπό τήν νεαρή του ἡλικία εἶχε πνευματικές ἀναζητήσεις καί φρόντιζε γιά τήν ἱκανοποίησή των σέ χριστιανικούς κύκλους τῶν Πατρῶν, ὅπου κινοῦνταν ἀξιόλογοι πνευματικοί ἄνθρωποι. Ὁ ζῆλος του, ὅμως, γιά τήν Ὀρθόδοξο Πίστη καί τήν πνευματική ζωή, ἀλλά καί ἡ γνωριμία του μέ ἀγνούς εὐσεβεῖς πιστούς τόν ὡδήγησε στό χῶρο τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου, ὅπου καθοριστικῆς σημασίας γιά τήν περαιτέρω πορεία του ἀπέβη ἡ γνωριμία καί πνευματική σχέση του μέ τόν ἀσκητή καί λόγιο (ἱατρός) Ἱερομόναχο Ἰγνάτιο Μπέτση (+1971).
Ὑπῆρξε ἐκ τῶν κτιτόρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ὀβρυᾶς Πατρῶν, ἐνῶ μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας διακόνησε τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας (Πατρῶν) ὡς Ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος, Κατηχητής καί Ἱεροκήρυκας.
Ἡ φιλομάθεια καί ἡ ἀγάπη του στή μελέτη τῶν Γραφῶν καί τῶν Πατερικῶν συγγραμμάτων ἀνέδειξαν τό πηγαῖο συγγραφικό χάρισμά του. Συνέγραψε ἀξιόλογα, ἐποικοδομητικά, ψυχωφελή καί ἀγωνιστικοῦ, κυρίως ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ, περιεχομένου βιβλία, καθώς ἐπίσης καί δεκάδες ἄρθρα καί φυλλάδια γιά διάφορα πνευματικά, ἀγωνιστικά καί ἀντιαιρετικά θέματα.
Ἀσχολούμενος, μέ μεγάλο ζῆλο, μέ τήν ἀπολογητική ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἐν γένει τῶν ἐκκλησιαστικῶν Παραδόσεων, ἐνίοτε καί ἐπί λεπτῶν θεολογικῶν ζητημάτων δέν ἀπέφυγε κάποια λάθη καί ἀστοχίες πού ἐκφέρονται καί διατυπώνονται συνήθως "ἀγωνιστικῶς". Δικαίως ἐξάλλου ἀνησυχοῦσε γιά τήν αὐξανόμενη σύγχρονη ἀδιαφορία γιά τήν ἀκρίβεια τῆς Πίστεως, καθώς καί  τήν χαλάρωση τοῦ ἀγῶνος ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Στήν προσωπική του ζωή ἦταν ὑπόδειγμα ἐντιμότητος, εὐθύτητος καί συνεπείας, ἐνῶ στά πνευματικά ἦταν αὐστηρός καί ἀσυμβίβαστος σέ κάθε ἔκπτωση καί ἀδικαιολόγητη συγκατάβαση ἰδιαιτέρως σέ θέματα Πίστεως. Ζοῦσε μέ ἑκούσια λιτότητα ἐργαζόμενος σκληρά, ἀσχολούμενος καί μέ ἀγροτικές ἐργασίες, μελετῶν, συγγράφων καί προσευχόμενος.
Τελευταίως αἰσθανόταν ἔντονη τήν ἀνάγκη νά προτρέπει κάθε συνομιλητή του γιά τήν ἑνότητα τῶν ὑγιῶς φρονούντων ἐν τῆ Ἀληθεία, προκειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ ἀποτελεσματικῶς ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ὁποία ἔβλεπε νά εἰσχωρεῖ ὑπούλως παντοῦ.
Ἔφυγε ἀφήνοντας παράδειγμα καλοῦ οἰκογενειάρχου, συνειδητοῦ Χριστιανοῦ καί ἀγωνιστοῦ ὑπέρ τῆς Πίστεως. Κατόπιν εὐλογίας τοῦ ἀπουσιάζοντος στό ἐξωτερικό Μητροπολίτου Πατρῶν, Σεβ. κ. Εὐσταθίου, ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἐψάλη στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Διονυσίου Ἄνθειας Πατρῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Γέροντος Σεβ. Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Παχωμίου, ἐπί σειρά ἐτῶν διατελέσαντος Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν, μετά τοῦ ὁποίου εἶχε συνεργασθεῖ ὁ ἐκλιπών. Ἐπικηδείους ἐκφώνησαν ὁ πολιός Ἐπίσκοπος, ὁ τελέσας τήν Κηδεία (μετά καί τοῦ Ἱερομονάχου π. Ἀντωνίου Γ.) Παν/τος Ἀρχ/της π. Γεράσιμος Κ. καί ὁ γαμβρός τοῦ μεταστάντος, θεολόγος κ. Δημήτριος Κάτσουρας. Παρέστησαν πολλοί ἀδελφοί, συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ μεταστάντος οἱ ὁποῖοι τόν ἀσπάσθηκαν γιά τελευταία φορά καί τόν συνόδευσαν μέχρι τῆς τελευταίας του κατοικίας στό Κοιμητήριο τῆς Ἐγλυκάδος Πατρῶν. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία, ὁ δέ Κύριος καί Θεός νά ἀναπαύση τήν ψυχή του ἐν χώρα ζώντων. Ἀμήν.
Εἶναι χαρακτηριστικά ὅσα δημοσιεύθηκαν γι' αὐτόν μέ ἀφορμή τήν πληροφορία τῆς ἐκδημίας του σέ γνωστό ἱστολόγιο τῶν Πατρῶν:

ΤΕΤΆΡΤΗ, 11 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2017

Έφυγε από την παρούσα ζωή και πορεύεται προς τον Ουρανό ο Λάμπρος Κτενάς.
«πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται»

Έφυγε από την παρούσα ζωή 
και πορεύεται προς τον Ουρανό 
ένας καλός, αγαπητός και ειλικρινής φίλος
ο Λάμπρος Κτενάς.

Υπήρξε τίμιος επαγγελματίας και ευσυνείδητος οικογενειάρχης.
Τον γνώρισα στο Βιβλιοπωλείο της «Ζωής». Ο ίδιος ανήκε στην Εκκλησία του Πάτριου εορτολογίου. Σε όλη του την ζωή αγωνιζόταν με κόστος προσωπικό για όσα πίστευε. Υπήρξε συνεπής και ακέραιος χωρίς εκπτώσεις σε δογματικά και θεολογικά θέματα. Συγκρούστηκε και απεκόπη από πολλές Εκκλησίες του Πάτριου, για τα πιστεύω της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρώτα έβαζε τον Χριστό και μετά όλα τα άλλα.  Υπήρξε άνθρωπος του Θεού  «πορευόμενος εν αληθεία και κηρύττων ου λόγοις μόνοις, αλλά και έργοις και πράξεσι» το Ευαγγέλιον της σωτηρίας και τα δόγματα της πίστεως. Συνέγραψε πολλά αξιόλογα βιβλία και δημοσίευσε δεκάδες άρθρα.
Τον συνάντησα για τελευταία φορά στην πόρτα μου, ερχόταν να με δει. Ήμουν με την βαλίτσα στο χέρι για να πάω στην Κύπρο. Συζητήσαμε λίγο για την αγωνία του στο που θα βρει λιμάνι εκκλησιαστικό για να αράξει, ήταν πληγωμένος από τους πρώην πνευματικούς αδελφούς του.
Με το που επέστρεψα στην Πάτρα μου τηλεφώνησε ζητώντας πληροφορίες για την «Ζωή» της οποίας ήταν συνεργάτης προτού πάει στο Πάτριο. Έγραφε την διαδρομή της ζωής του. Όμως ξαφνικά, μας έφυγε. Δεν πρόλαβα να διαβάσω τα όσα έγραφε. Με τον μακαριστό Λάμπρο Κτενά μας χώριζε η «Εκκλησία» μας ένωνε ο Χριστός. Εύχομαι και προσεύχομαι, αυτό που με πόθο ζητούσε εδώ, να το βρει κοντά στον Κύριο, και να αναπαυθεί πλέον κοντά Του.
Αιωνία σου η μνήμη αγαπημένε φίλε.  

Αναστάσιος Κωστόπουλος
Αναρτήθηκε από Αναστάσιοςστις 11:57 μ.μ.
Ετικέτες Αναστάσιος
22 σχόλια:
Με εκφράζεις απολύτως. Ο Κύριος να τον αναπαύσει. Το εύχομαι εκ καρδίας.
Ὁ Καλός Θεός νά τόν ἀναπαύσει. Τόν γνώρισα καί ἐγώ στό βιβλιοπωλεῖο. Ἦταν ἁγνός ἄνθρωπος. Αἰωνία του ἡ μνήμη.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί εὐχές

π. Νικόλαος
Ανώνυμος είπε...
Ήταν ακραίων απόψεων αλλά καλός συζητητής. Χαίρομαι που έγραψες γι΄ αυτόν τον καλό άνθρωπο που πράγματι αγωνιζόταν χωρίς ακρότητες για όσα πίστευε.
Ανώνυμος είπε...
Παντού έχεις φιλίες και φίλους;

Μια είσαι με τους παλαιοημερολογίτες, μια με του οικουμενιστές, μια με τους παπικούς, μια με τους ουνίτες, μια με τους κόπτες, μια με τους μαρωνίτες. Μην μας μπερδεύεις δεν αντέχω άλλο!!!!
Ο Θεός να αναπαύσει τον μεταστάντα. 
Αναστάσιος είπε...
Προς: Αλεξανδρέα, 12 Ιανουαρίου 2017 - 2:55 μ.μ.

Σε ευχαριστώ καλέ μου φίλε Αλεξανδρέα για το ότι σε εκφράζουν τα όσα έγραψα.

Υπήρξε καλή ψυχή ο μακαριστός.

Είθε να απολαύσει την παρουσία του Χριστού στην αιώνια ζωή. 
Αναστάσιος είπε...
Προς: π. Νικόλαο 12 Ιανουαρίου 2017 - 3:45 μ.μ.

Σεβαστέ μου π. Νικόλαε, δώστε την ιερατική σας ευλογία, υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού. Σε όλη την ζωή του αναζητούσε. Συμφωνώ μαζί σας ήταν αγνών προθέσεων άνθρωπος.

Την ευλογία σας. 
Αναστάσιος είπε...
Προς: 12 Ιανουαρίου 2017 - 4:57 μ.μ.

Για τα δικά μας κριτήρια ήταν ακραίων απόψεων όμως δεν ήταν της ακρότητας στην αναστροφή και την συζήτηση. 
Αναστάσιος είπε...
Προς: 12 Ιανουαρίου 2017 - 5:18 μ.μ.

Ξεκινάς με λάθος λογισμό. Ψάξε λίγο αν με γνωρίζεις και θα ξεμπερδευτείς.
Την αγάπη μου. 
Ανώνυμος είπε...

Σ΄ευχαριστούμε Αναστάσιε πού μάς πληροφόρησες για την κοίμηση του εκλεκτού αδελφού εν Χριστώ Λάμπρου Κτενά. Υπήρξε τίμιος αγωνιστής και πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός ανεξάρτητα στό πού ανήκε. Είχαμε συνεργαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια καί τον θυμάμαι για την ευθύτητα πού είχε το "ναί -ναί, καί το ού-ού". Δέν ήταν double fache Χριστιανός κι΄από εδώ, κι΄από εκεί, ήταν ευθύς άνθρωπος, σπάνιο είδος σήμερα...


Αττικός
Αναστάσιος είπε...
Προς: Αττικό, 12 Ιανουαρίου 2017 - 10:17 μ.μ.

Συμφωνώ μαζί σας. Αυτός ήταν ο Λάμπρος Κτενάς. Είχε ευθύτητα συνδυασμένη με σεβασμό στο πρόσωπο του άλλου, ότι και όποιος και αν ήταν.
Ανώνυμος είπε...
Τον θυμάμαι τον μακαρίτη ήταν φίλος του κ.Κώστα Καντζιούρα ήταν συχνός στο βιβλιοπωλείο επισκέπτης. Καλή ψυχή με πολλές περί τα εκκλησιαστικά γνώσεις. Τον διέκρινε η διάκριση στις συζητήσεις υπεραμυνόντανε των απόψεων του αλλά χωρίς να σε προσβάλει. Καλό παράδεισο να έχει.
Ανώνυμος είπε...
Εντευκτήριο θεολογικών και εκκλησιαστικών σπουδών ήταν ο χώρος του βιβλιοπωλείου της ζωής. Φέρνω στην μνήμη μου προσωπικότητες των Πατρών: Σταύρος Σερέτης, Γεώργιος Κατσούλας, Γεώργιος Οικονόμου, Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, π. Κωνσταντίνος Οικονόμου, Παναγιώτης Μαρτίνης, Παναγιώτης Παπαθεοδώρου, π. Χριστόδουλος Φάσσος, π. Παύλος Χριστοδουλής, π. Θέμις Δρουκόπουλος, Πολύκαρπος Πετσίνης, π. Ιγνάτιος Γαλάνης, Γεώργιος Δούβρης, Λάμπρος Κτενάς, Θεόδωρος Γεωργόπουλος, Ανδρέας Γεωργόπουλος.

Έκτακτες παρουσίες από ηγούμενους και μοναχούς του Αγίου Όρους και άλλων ι. Μονών.

Και τώρα χώρος κενός ……

Πολλοί από αυτούς είναι στην Θριάμβευουσα Εκκλησία οι εναπομείναντες στην Στρατευομένη αναπολούν τις μέρες εκείνες.
Του Λάμπου Κτενά αιωνία θα είναι η μνήμη του. 
Ανώνυμος είπε...
Τον έβλεπα στην Πάτρα μου έλεγε ότι πήγαινε Λευκάδα συχνά. Κρίμα φαινόταν μια χαρά στην υγεία του. Ο Θεός να τον έχει στα δεξιά του.
CW Fun είπε...
Αγαπητέ Τάσο σε ευχαριστώ! Επίσης ευχαριστώ όλους τους σχολιαστές του παρόντος χώρου, είναι συγκινητικό να βλέπω το πόσο κέρδισε τον σεβασμό ανθρώπων που είμαι σίγουρος ότι θα διαφώνησε έντονα σε πνευματικές συζητήσεις μαζί τους.

Ο Θεός ας αναπαύσει τον πατέρα μου.


Μιχάλης Κτενάς
Ανώνυμος είπε...
Αγαπητέ Μιχάλη –δεν σε γνωρίζω προσωπικά - σε συλλυπούμαι για την απώλεια του πατέρα σου.

Είναι ευγενικό το ότι έγραψες ευχαριστίες. Τέτοιος ήταν και ο πατέρας σου άνθρωπος ευγενικός. Στα πνευματικά θέματα σπάνια διαφωνούσε κάποιος μαζί του. Η συζήτηση πάντα με μέτρο γινόταν σε θέματα οικουμενισμού και ημερολογιακά. Ποτέ δεν υπερέβαινε τα εσκεμμένα, γνώριζε να είναι συνομιλητής.

Να νιώθεις τιμή για τον πατέρα σου και να του μοιάσεις σε όσα καλά είχε, και είχε πολλά καλά. Από δω έμαθα και εγώ για τον θάνατό του. Ο Τάσος ήταν κοινός φίλος. Τώρα είναι κοντά στο Θεό.
Πέτρος
Ανώνυμος είπε...
Γνωστός στην κοινωνία των Πατρών ο Λάμπρος Κτενάς. Τον έβλεπα να ψάχνει στην Δημοτική Βιβλιοθήκη διάφορα θέματα σε πατερικά βιβλία. Από την φωτογραφία τον αναγνώρισα. Ο Θεός να τον αναπαύει.
Ανώνυμος είπε...
Ο Κτενάς ήταν παλαιοημερολογίτης αλλά ήταν διαβασμένος παλαιοημερολογίτης. Μερικά ζητήματα τα γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια. Θυμάμαι συζητήσεις για την απεικόνιση της Αγίας Τριάδος. Δεν αερολογούσε είχε ντοκουμέντα Αγιογραφικά, Πατερικά, υμνολογικά, ιερών Κανόνων κλπ.

Αυτά που πίστευε τα εννοούσε. Συμφωνώ με όσα έχει γράψει ο κ. Κωστόπουλος. Το μόνο που θα μπορούσα να πω δεν είναι να κερδίσει τον παράδεισο γιατί πιστεύω ότι εκεί είναι. Εύχομαι και άλλοι ομοϊδεάτες του παλαιοημερολογίτες να αποκτήσουν τις γνώσεις του μακαρίτη του Κτενά και να μπορούν να κάνουν συζήτηση χωρίς φωνές και φανατισμούς. 
Ανώνυμος είπε...

Τάσο , να ρωτήσω κάτι θέλω. Πότε κοιμήθηκε ο Λάμπρος και σε ποιά Εκκλησία, και πότε, έγινε η κηδεία του;


Ούτε η εφημερίδα έγραψε τίποτα στίς Κηδείες.


Αιωνία αυτού η μνήμη!

Ανώνυμος είπε...
Μακαρία ἡ ὁδός, ἢ πορεύει σήμερον, ὅτι ἡτοιμάσθη σοὶ τόπος ἀναπαύσεως
Αναστάσιος είπε...
Προς: a, 14 Ιανουαρίου 2017 - 7:53 μ.μ.


Η εξόδιος ακολουθία του τελέσθηκε εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου των Γ.Ο.Χ. Πατρών την Παρασκευή 2 μ.μ.
Δεν γνωρίζω αν το έγραψαν οι εφημερίδες εμένα με ενημέρωσε ο αδελφός του. 
Αναστάσιος είπε...
Προς: CW Fun Μιχάλη Κτενά, 14 Ιανουαρίου 2017 - 2:33 μ.μ.

Αγαπητέ μου Μιχάλη.

Για την μνήμη του πατέρα σου αξίζουν να γραφούν πολλά.
Υπήρξε πολυτάλαντος άνθρωπος.

Προσωπικά δοξάζω τον Θεό που τον γνώρισα, και μου μετέφερε από τις γνώσεις του αρκετά. Ουδέποτε, για τα πιστεύω μας τα εκκλησιαστικά, ψυχράνθηκαν οι φιλικές σχέσεις. Ήταν ευγενικός στους τρόπους, και αξιόπιστος στην συζήτηση. Πολύτιμος φίλος και έμπιστος και επί προσωπικών ζητημάτων. Η απουσία του μου στοιχίζει, ήταν αγαπητός.

Σήμερα τέσσερις γνωστοί πατρινοί εξέφρασαν την θλίψη τους, δια τον θάνατό του, και ένας Θεολόγος που όταν ερχόταν στην Πάτρα και συζητούσε με τον πατέρα σου εκκλησιαστικά θέματα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα, μου εξέφρασε την θλίψη του την ειλικρινή, διότι τον εκτιμούσε βαθύτατα, αν και διαφωνούσε πάντα μαζί του.

Η ζωή και τα γραπτά του, ας είναι υποθήκες για σας τα παιδιά του.
Τώρα προσέξτε την μητερούλα σας. Αυτή είναι ο θησαυρός σας.
Με εκτίμηση

Αναστάσιος Κωστόπουλος
Serafeim είπε...
αιωνία η μνήμη του

με αναμνήσεις του ζήλου του και εμείς

καλό Παράδεισο να έχει

πεσβύτερος Σεραφείμ


CW Fun είπε...

Εκ μέρους όλης της οικογένειας σας ευχαριστώ όλους, τα σχόλια σας απάλυναν κατά πολύ το πένθος μας. Τάσο για άλλη μια φορά ευχαριστώ.Μιχάλης Κτενάς

15 Ιανουαρίου 2017 - 1:35 π.μ.


Ανώνυμος είπε...

Ὁ μακαριστός Λάμπρος Κτενᾶς ὑπῆρξε αὐθεντικός ἄνθρωπος καί ζηλωτής πιστός, ἀντιστεκόμενος στήν ἐκκοσμίκευση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος. Ἐπίσης παρακολουθοῦσε μέ ἀγωνία καί ἀνησυχία τίς ἐξελίξεις πού ἀφοροῦσαν στήν Πατρίδα μας καί τή σύγχρονη Ἑλληνική κοινωνία, ἰδίως τή νεολαία. Μία ἄλλη διάσταση τῆς προσωπικότητός του ἦταν ἡ λιτή ζωή του καί ἀποφυγή κάθε περιττῆς πολυτέλειας ἀπό ἐπιλογή, ἡ σκληρή χειρωνακτική ἐργασία, ἡ πολύωρη ἐνασχόληση μέ τήν μελέτη τῶν Γραφῶν καί τῶν Πατερικῶν συγγραμμάτων, ἡ ἀγάπη τῆς φυσικῆς ζωῆς καί ἡ προτίμηση τῆς ἡσυχίας καί τῆς μονώσεως, ἡ τήρηση τῶν Παραδόσεων καί ἰδίως τῆς νηστείας καί τῆς προσευχῆς. Εἶχε δημιουργήσει βιβλιοθήκη καί εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὅπου διέμενε, στήν Πάτρα καί τήν Λευκάδα, εἶχε κατασκευάσει ἰδίαις χερσί μικρά καί στενά ξύλινα γραφειάκια ὅπου μέ τήν παρουσία τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Θεοτόκου περνοῦσε πολλές ὦρες ἀποδελτιώνοντας τίς πηγές καί γράφοντας τά κείμενά του. Ἄν κάθε ἁπλός βιοπαλαιστής φρόντιζε τόσο γιά τήν πνευματική του καλλιέργεια καί τήν προσφορά στόν συνάνθρωπό του τά πράγματα θά ἦταν πολύ διαφορετικά. Ἐμπνεόταν ἀπό τούς ἥρωες τοῦ Γένους καί κυρίως τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας. Εἶχε τό ἄρωμα τῶν Κολλυβάδων καί τήν παρρησία τῶν ὁμολογητῶν τῆς Πίστεως. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία. Ὁ γαμβρός του Δ.Κ.

15 Ιανουαρίου 2017 - 4:33 π.μ.


Ανώνυμος είπε...Ο Κύριος της αγάπης να τον αναπαύσει εκ των κόπων του και να παρηγορήσει τους οικείους του. Έχω και εγώ τις καλύτερες αναμνήσεις από συζητήσεις τις οποίες έκανα. Πάντα του έλεγα πως αν ήταν στην λεγόμενη από αυτόν διοικούσα Εκκλησία θα ήταν σπουδαία η προσφορά του.

15 Ιανουαρίου 2017 - 9:11 π.μ.Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017


Χριστός καί....χιόνι!

Τό ἐκκλησάκι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ψηλορείτη (Κρήτη), σέ ὑψόμετρο 2495 μέτρα. Φωτογραφία τῶν ἡμερῶν.


Σάν θεολόγος, ἀπό μεράκι, ἔψαξα νά βρῶ μία ἀναφορά πού νά συνδέει τόν Χριστό μας μέ τό ἀγαπημένο μου χιόνι καί τήν βρῆκα στό Εὐαγγέλιο. Ἀναφέρεται στή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας καί περιγράφει, πραγματικά λυρικά, τήν ἀλλοίωση πού ὑπέστησαν κατά τή Μεταμόρφωσή Του, ἀκόμη καί τά ἐνδύματά του! Ἡ φράση εἶναι: "καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡς χιών, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτω λευκᾶναι." (Μάρκου, κεφ. θ΄, 3). Ἀφιερωμένο στούς συναδέλφους θεολόγους, φιλολόγους καί ὅσους ἀγαποῦν τή φύση πού Ἐκεῖνος δημιούργησε.


Ὁ διαχειριστής τοῦ ἱστολογίουΥ.Γ. Νά μέ συγχωρέσουν τά νεο-ἑλληνόπουλα ἐάν δέν καταλαβαίνουν, ἀλλά δέν θεωρῶ σωστό νά παραθέσω καί "μετάφραση" (καί) σ' αὐτή τήν παραπομπή. Τά παράπονά τους στόν κ. Φίλη καί τόν κ. Γαβρόγλου καί ὅλους τούς πρό αὐτῶν ὑπουργούς τῆς Ἑλληνικῆς (ἀ-) Παιδείας τῆς τελευταίας τουλάχιστον 40ετίας!

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ.


" Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον. Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτόν ἐν τοῖς ὑψίστοις. σοί πρέπει ὕμνος τῶ Θεῶ......Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τά ποιοῦντα τόν λόγον αὐτοῦ." (Ψαλμοί Δαυϊδ)