Translate

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Ἕνα σημαντικό καί ὁμολογιακό Κείμενο

ΕΟΡΤΙΟΝ  ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ
(ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Γ.Ο.Χ.  ΕΛΛΑΔΟΣ)
ΕΠΙ  ΤΗ  ΕΟΡΤΗ  ΤΩΝ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ  2017
"Ἐπεφάνης σήμερον τῆ οἰκουμένῃ, καί τό φῶς σου, Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας σε· Ἦλθες, ἐφάνης, τό φῶς τό ἀπρόσιτον."
(Κοντάκιο, ἦχος δ΄)
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίω πνευματικά,
Πρό δώδεκα ἡμερῶν ἑωρτάσαμε τό κοσμοχαρμόσυνο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τά Χριστούγεννα. Εἰς αὐτό τό ἱστορικό, ἀλλά καί ὑπερφυές γεγονός, ἀναφέρεται τό ρῆμα "ἦλθες" τοῦ προαναφερθέντος Κοντακίου τῆς σημερινῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς. Τό δέ ἑπόμενο αὐτοῦ ρῆμα, "ἐφάνης", ἀναφέρεται εἰς τήν Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑπό τοῦ Προφήτου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἐν τῶ Ἰορδάνῃ ποταμῶ.
Ἐκ τῶν πολλῶν, τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν νά εἰπωθοῦν διά τήν παροῦσα ἑορτή, θά ἀναφέρωμε μόνον δύο τινά, σχετιζόμενα μετά τῶν ὡς ἄνω δύο ρημάτων: Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ζωοποιοῦ καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἦλθε εἰς τόν κόσμον πραγματικῶς, γεννηθείς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου. Ἀφοῦ δέ ἦλθε, δέν ἐκρύβη, ἀλλά συνανεστράφη τούς ἀνθρώπους καί μάλιστα, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς Βαπτίσεώς του, ἐφάνη εἰς ὅλους, κηρύττων τά περί τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος διά νά γίνη ὁ ἄνθρωπος κατά χάριν Θεός. Κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ διά νά ὑψωθοῦμε ἡμεῖς εἰς τόν οὐρανόν. Ἐρχόμενος δέ στόν κόσμο μᾶς ἐδώρησε "νέαν ὁδό σωτηρίας" καί "ζωήν ἐλευθερίας", μέ μία καί μοναδική προϋπόθεση, τήν μετάνοια.
Ἔχει ἰδιαιτέρα σημασία τό γεγονός ὅτι ὁ προετοιμάσας, κατ' ἐντολή τοῦ Θεοῦ, τήν ἔλευση τοῦ Κυρίου, ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ἐκήρυττε μετάνοια, ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἄρχισε τό δημόσιο κήρυγμά του μέ τό ἴδιο περιεχόμενο: "μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν" ! (Ματθ. δ΄,17)
Ἑπομένως, χωρίς κἄν νά ἀναφερθοῦμε εἰς ἄλλα γεγονότα τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, ἤδη ἔχωμε πρό ἡμῶν σπουδαῖα πράγματα πού ἀφοροῦν στή σωτηρία μας, ὅπως: Ὁ μόνος ἀληθινός Θεός εἶναι ἡ Ἁγία Τριάς, τῆς ὁποίας ἡ προσκύνηση ἐφανερώθη κατά τή Βάπτιση τοῦ Κυρίου. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος καί ἦλθε στόν κόσμο ὡς ὁ Θεάνθρωπος πλέον Ἰησοῦς Χριστός γιά νά σώση τόν ἄνθρωπο. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, λόγω τῆς πτώσεώς του καί τῆς ἁμαρτίας, ἀπαιτεῖ μετάνοια καί προϋποθέτει τό Βάπτισμα τῆς σωτηρίας εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ ζωή τῆς ἐλευθερίας εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί ἡ σωτηρία, ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νά τά ποθεῖ καί νά ἐργάζεται γι' αὐτά.
Ὅλα τά ἀνωτέρω, ἀποτελοῦν βασική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι μία καί μοναδική, διότι ἀποτελεῖ τό ἕν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί παρέχει μόνη αὐτή τό ἕνα καί μοναδικό Βάπτισμα τῆς σωτηρίας, ἀλλά καί τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας πού εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἶμα τοῦ Χριστοῦ.
Τέκνα ἐν Κυρίω πνευματικά,
Ὁ βαπτισθείς Ἰησοῦς Χριστός ὄχι μόνον ἦλθε καί ἐφάνη, ἀλλά, ὅπως γνωρίζομε καί πιστεύομε, ἔπαθε, ἐσταυρώθη γιά τή σωτηρία μας, ἐτάφη καί ἀνέστη τριήμερος. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι τό Σῶμα Του εἶναι ἡ ζωή τοῦ κόσμου καί αὐτός ὁ κόσμος ἐδημιουργήθη ἀκριβῶς γιά νά γίνη ἡ Ἐκκλησία Του.
Μακάριος δέ εἶναι ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος πιστεύει εἰς τόν Χριστό, ἀνήκει εἰς τό Σῶμα Του, τήν ἀληθινή Ἐκκλησία, καί ἀγωνίζεται νά τηρεῖ τίς ἐντολές Του πρός σωτηρίαν. Ὁλόκληροι λαοί ἐπίστευσαν εἰς Αὐτόν καί ἐντάχθηκαν στήν ἁγία Του Ἐκκλησία. Ἕνας ἐξ αὐτῶν ὑπῆρξε καί ὁ Ἑλληνικός λαός, ὁ ὁποῖος ἐμεγαλούργησε διά τῆς Πίστεως εἰς τόν ἀληθινό Θεό καί ἔγινε φωτεινό παράδειγμα δι' ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ ἐγκατάλειψη τῆς Παραδόσεως καί τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, ἡ ἄμβλυνση τῶν ἀντιστάσεων, ὁ συσχηματισμός μέ τόν κόσμο καί τό πνεῦμα του ἐκ μέρους τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί ὁ φθόνος τοῦ διαβόλου καί ἡ προπαγάνδα τῶν ὀργάνων του, ἀπό δεκαετιῶν καί ἰδιαιτέρως στίς ἡμέρες μας, ἀπειλοῦν νά ἐκτρέψουν πλήρως τόν Ἑλληνικό λαό ἀπό τήν πάλαι ποτέ λαμπρή του πορεία καί νά τόν ἀπομακρύνουν ἐντελῶς ἀπό τήν ὁδό τῆς σωτηρίας.
Ὁ ἐκτροχιασμός ἀφορᾶ στήν πλειονοψηφία τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας καί οἱ σημαντικές εὐθῦνες τῶν θρησκευτικῶν καί πολιτικῶν ἀρχόντων, πέραν τῶν προσωπικῶν εὐθυνῶν ἑνός ἑκάστου τῶν πολιτῶν, εἶναι πλέον εὐδιάκριτες. Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τήν ἄκριτη μεταφορά τῶν ἰδεῶν τοῦ ἀθέου Δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ εἰς τήν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή καί τήν ἐν συνεχεία διάβρωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος ὑπό τῆς λεγομένης Οἰκουμενικῆς Κινήσεως (πρός ἕνωση ἀρχικῶς ὅλων τῶν αἱρέσεων εἰς μία ψευδο-ἐκκλησία), ἐφθάσαμε σήμερον ἐπί θρησκευτικοῦ πεδίου εἰς τό σημεῖο νά διακηρύσσεται, δῆθεν πανορθοδόξως καί συνοδικῶς, ὡς ὀρθή ἐκκλησιολογία ὁ παναιρετικός Οἰκουμενισμός, ὅπως συνέβη τόν παρελθόντα Ἰούνιον ἐν Κρήτη. Ἐπί δέ πολιτικοῦ ἐπιπέδου, νά ὁλοκληρώνεται ἡ ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας μέ αἰχμή τοῦ δόρατος τῶν δῆθεν μεταρρυθμίσεων τήν ἔξωση ἀπό αὐτήν κάθε ἴχνους ὀρθοδόξου Πίστεως καί Χριστιανικοῦ ἤθους.
Τέκνα ἐν Κυρίω πνευματικά,
Ἐν μέσω αὐτῆς τῆς ὀδυνηρᾶς καταστάσεως, κάποιοι, δειλῶς, ἀρχίζουν νά προβληματίζονται δι' ὅσα κακῶς ἐπελέγησαν κατά τό παρελθόν καί τῶν ὁποίων τώρα δρέπομε τούς πικρούς καρπούς καί ὑφιστάμεθα τίς συνέπειές των. Μόλις τώρα, μετά ἀπό ἐννέα καί πλέον δεκαετίες, ἔρχονται ἀκαδημαϊκοί θεολόγοι νά ἀναγνωρίσουν καί ὁμολογήσουν δημοσίως τό μεγάλο ἀρχικό κακό τῆς ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας καί τήν εὐθύνη τοῦ προκληθέντος σχίσματος, καθώς καί τήν ὑποτίμηση τοῦ ὅπισθεν αὐτοῦ κρυπτομένου Οἰκουμενισμοῦ.
Τώρα, ὅμως, τό κακόν ἔχει προχωρήσει εἰς βάθος. Ἔχουν ἀλλοιωθεῖ τά κριτήρια καί οἱ συνειδήσεις τῶν  περισσοτέρων, οἱ ἀλλοτριωθέντες ἔχουν ἐπικρατήσει, ἐνῶ ἡ ἀδιαφορία καί ὁ φόβος κυριαρχοῦν παντοῦ. Ἡ νεολαία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν κατ' ἄνθρωπον ἐλπίδα ἑκάστου ἔθνους, εἶναι ἤδη παγιδευμένη εἰς τά πλοκάμια τῆς διαφθορᾶς, ἠθικῆς καί πνευματικῆς, ἐνῶ πλέον ἀπειλοῦνται εὐθέως μέ τά ἀπίστευτα καί ἀπαράδεκτα νέα προγράμματα σπουδῶν, ἐκπονηθέντα ὑπό τῶν  ἁρμοδίων κρατικῶν φορέων, ἀκόμη καί τά μικρά παιδιά.
Ἐπειδή μάλιστα, τά πράγματα ἔχουν φθάσει εἰς τό μή περαιτέρω καί δυσκόλως ἀποκρύπτεται τό πρόβλημα, τουλάχιστον ἀπό τούς λογικῶς καί ὑγιῶς σκεπτομένους, ἡ ἀποστασία καί οἱ ὑπερασπιστές της δέν ὑποχωροῦν, παρά ἐπιστρατεύουν κάθε μέσο διά νά κρατήσουν τά κεκτημένα των. Ψευδοδιλήματα, ἐκφοβισμοί καί προπαγάνδα τίθενται στήν ἡμερησία διάταξη τῆς τακτικῆς των.
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,
Μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
Μείναντες πιστοί "ἐν οἷς ἐμάθομεν καί ἐπιστώθημεν", διακρίνομε, χάριτι Θεία, ὅτι μόνον διά τῆς Πίστεως καί σύν Θεῶ εἶναι δυνατόν νά ἀντισταθῆ κανείς εἰς τίς Σειρῆνες τῆς πλάνης καί τῆς ἀποστασίας. Μόνον ὁ διαρκής πνευματικός ἀγώνας, ὁ ὁποῖος συνίσταται εἰς τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί τήν συμμετοχή στή λατρευτική καί μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, μπορεῖ νά θωρακίση καί κρατήση ζωντανό τόν πιστό ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου.
Ἐπιβάλλεται, ὅμως, χάριν τῆς ἀγάπης εἰς τόν συνάνθρωπό μας, τόν πλησίον μας, ἀδιακρίτως καί ἀνεξαιρέτως, νά ἀσκοῦμε τήν ἀρετή τῆς ἀγάπης καί συγχρόνως νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια καί ἀκρίβεια τῆς Πίστεως, προσφέροντας ἔτσι ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἔχει πραγματικῶς ἀνάγκη ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καί ὁ σύγχρονος κόσμος γιά νά ζήση καί νά σωθῆ.
Ὀφείλομε, ὡς Ποιμένες τῆς λογικῆς Ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, νά σᾶς ἐφιστήσωμε τήν προσοχή, διότι ἔρχονται χαλεποί καιροί καί νά σᾶς καλέσωμε εἰς ἐπαγρύπνηση καί πνευματική ἐγρήγορση. Ἡ φωνή μας, ἔστω καί ὡς "φωνή βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμω" δέν πρέπει νά σιγήση ἐνώπιον τῆς συντελουμένης προδοσίας, ἀποστασίας, ἀλλά καί ἐμφανοῦς πλέον ἐκστρατείας ἀλλοιώσεως κάθε στοιχείου Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνικότητος αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τοῦ λαοῦ.
Θαρσεῖτε, ὅμως, διότι ἐάν παραμείνωμε προσηλωμένοι εἰς τήν Πίστη τῶν Πατέρων μας θά ἐπιβεβαιωθῆ ὁ Γραφικός λόγος "αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ Πίστις ἡμῶν". Πίστη εἰς τόν μοναδικό Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος κατά τήν Ἀποκάλυψη "ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση"!
Ἡ Χάρις τοῦ Ἐπιφανέντος Θεοῦ εἴη μεθ' ὑμῶν.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

+ Ὁ Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
ΣΤΕΦΑΝΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: