Translate

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 201830ετία (1988 - 2018)
Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
"ΦΙΛΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥ"Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Συνοδικῆ Ἀποφάσει ἱδρυθεῖσες κατά τό ἔτος 1988 ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις μέ τήν ἑπωνυμία "Φίλοι Χριστοῦ" συμπλήρωσαν ἤδη 30 ὁλόκληρα χρόνια συνεχοῦς παρουσίας καί προσφορᾶς στήν ὀρθόδοξη νεολαία μας, τά νεαρά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τή χρυσή ἐλπίδα τοῦ Γένους μας καί τό ἐλπιδοφόρο αὔριο τῆς Πατρίδος μας!
Μέ ἐκείνη τήν ἱστορική γιά τήν νεότητα Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἐν συνεχεία μέ τό πατρικό ἐνδιαφέρον τῶν Ἀρχιερέων μας καί ἐξαιρέτως τήν προστασία τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Ἀνδρέου (+), τήν ὑποστήριξη τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος Γκαμίλη, τοῦ Κτίτορος τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου καί μετέπειτα Μητροπολίτου Περιστερίου & Νεαπόλεως (+), ἀλλά καί τήν θυσιαστική προσφορά τῶν ἱδρυτικῶν στελεχῶν τῆς Κατασκηνωτικῆς διοργανώσεως, ἐλλογ. ἀδ. Δημητρίου Κάτσουρα, Θεολόγου-πρ. Τραπεζικοῦ- Συγγραφέως καί ἀδ. Κανελλίτας Πολυδώρου - Στρατούρη, Θεολόγου-Ἐκπαιδευτικοῦ, καθώς καί πολλῶν ἄλλων ἑπωνύμων καί ἀνωνύμων συνεργατῶν, ἡ διακονία τῆς νεολαίας μας σ' αὐτόν τόν τομέα ὄχι μόνον θεμελιώθηκε, ἀλλά, τώρα μποροῦμε, χάριτι Θεία, νά τό ποῦμε, εὐλογήθηκε δαψιλῶς ἀπό τόν Θεόν καί τήν Παναγία Μητέρα Του, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον τήν Ὁδηγήτριαν, τῆς νεολαίας τήν φρουρόν. Ἀπόδειξις ἡ τριακονταετής ἐπιτυχής διαδρομή τοῦ Κατασκηνωτικοῦ θεσμοῦ, μέ πλούσια τήν ἀνταπόκριση καί καρποφορία καί ἀμείωτη τήν προσφορά καί μαρτυρία μέχρι σήμερα. Περισσότερες ἀπό 2.500 συνολικά συμμετοχές Κατασκηνωτῶν καί Κατασκηνωτριῶν, μέ ἕνα δοκιμασμένο Πρόγραμμα καί περιεχόμενο, ἐμπνευσμένο καί φωτισμένο ἀπό τά πρότυπα τοῦ ὀρθοδόξου Κοινοβίου, τῶν Ἑλλήνων τίς Κοινότητες καί τό ἀπαράμιλλο μεγαλεῖο τῶν πρωτοχριστιανικῶν κοινοτήτων, ἀπέδειξαν ὅτι κάθε τί πού γίνεται πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ καί ὠφέλεια ψυχῶν, μέ ἀγάπη καί Πίστη, εἶναι ἀδύνατον νά μήν τό εὐλογήσει ὁ Θεός! Ἐπίσκοποι, Κληρικοί, στελέχη τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου, ἀνιδιοτελεῖς καί πρόθυμοι συνεργοί στό ἐκκλησιαστικό ἔργο συνέβαλαν κατά τό μέτρο τῶν δυνάμεών των στό ὄντως ἐντυπωσιακό ἀποτέλεσμα. Τριάντα χρόνια δέν εἶναι λίγα! Πάμπολλες οἱ χαρές, οἱ συγκινήσεις καί ἀνεξίτηλες οἱ ἀναμνήσεις  ὅλων αὐτῶν τῶν ἐτῶν. Δέν ἔλειψαν, βεβαίως, καί οἱ πειρασμοί, οἱ ὁποῖοι ὅμως τελικῶς δέν κατόρθωσαν τίποτε οὐσιαστικό, παρά μόνον νά ἐπιβεβαιώσουν τό θεάρεστο τοῦ ἐγχειρήματος, τῆς προσπαθείας καί τῆς διακονίας ταύτης, ἀφοῦ κάθε τί καλόν πολεμεῖται καί ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά δοκιμάζεται. Ἡ ἀντοχή του, ὅμως, καί οἱ θετικές ἐπιδράσεις του τό δικαιώνουν καί τό στερεώνουν βαθύτερα πρός καταισχύνη τοῦ ἀντιδίκου καί δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά καί ἡ τιμή, ὅλοι ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦμε αὐτή τήν προσπάθεια ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της, νά διαπιστώνουμε ὅτι οἱ Κατασκηνώσεις μας φιλοξένησαν καί παιδαγώγησαν πολλούς "Φίλους Χριστοῦ", μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί σημερινοί οἰκογενειάρχες, ἐπιστήμονες, ἐπαγγελματίες, μοναχοί καί Κληρικοί. Οἱ ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις "Φίλοι Χριστοῦ" ὁδεύουν ἤδη στήν τετάρτη δεκαετία τῆς προσφορᾶς καί μαρτυρίας τους. Ἡ ἀποθηκευμένη ἀγαθή μνήμη καί ἡ πολύτιμη πνευματική γνώση, οἱ καλές καί ὠφέλιμες ἐμπειρίες καί κυρίως οἱ προσευχές, Πατέρων καί ἀδελφῶν, ζώντων καί κεκοιμημένων, θά ἔλθουν ἀρωγοί καί στηρίγματα στή συνέχιση τῆς πορείας καί θά δώσουν νέα ὤθηση γιά τό μέλλον, πρός οἰκοδομήν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ στά πρόσωπα τῶν νεαρῶν μελῶν Του. Καί ὅσο ὁ Χριστός θά καλεῖ κοντά Του τά παιδία, "τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν", τόσον ἡ Ἐκκλησία Του θά καλεῖ νέους συνεργάτες καί διακόνους στό ἔργο της καί ἰδιαιτέρως αὐτό, πού ἀποτελεῖ, κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο, τέχνη καί μάλιστα τήν μεγαλύτερη, ἐφ' ὅσον συμβάλλει μαζί μέ τήν Κατήχηση στή ρύθμιση τῆς νεανικῆς ψυχῆς καί τήν κατά Θεόν διάπλαση τῆς διανοίας τῆς νεολαίας μας! Κατά τήν ἐφετεινή 31η διοργάνωση συνεργάστηκαν ὅσον ἀφορᾶ στήν Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδο, ὡς ἐπόπτης Ἐπίσκοπος ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Νικαίας κ. Παῦλος, ὁ ἐκτελέσας χρέη ὑπευθύνου Κληρικοῦ Αἰδ/τος Πρεσβύτερος π, Βασίλειος Τσαρκατζόγλου καί ὁ Ἀρχηγός τῆς Α' Κατασκηνωτικῆς Περιόδου ἐλλογ. κ. Δημήτριος Κάτσουρας, Θεολόγος. Τόν τελευταῖο πλαισίωσαν στό ἔργο του οἱ: Παῦλος Πιπερίδης, ὡς Ὑπαρχηγός καί οἱ Ἰορδάνης Λαμπριανίδης, Χρῆστος Ἐλευθεριάδης, Ἰωάννης Μαυρίδης καί Γεώργιος Πουμπουρίδης, ὡς ὁμαδάρχες. Συμμετεῖχαν 40 περίπου Κατασκηνωτές ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Τό καθιερωμένο Βραβεῖο Ἤθους ἀπονεμήθηκε στόν Κατασκηνωτή Ἀχιλλέα Σπυριδωνίδη, ἐνῶ μετά τήν τελετή λήξεως καί πρό τῆς ὑποστολῆς τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας, ἡ ὁποία περήφανα κυμάτιζε 10 ἡμέρες στό χῶρο τῆς Κατασκηνώσεως, διενεμήθηκε χάριν εὐλογίας στούς Κατασκηνωτές μία νέα ἔκδοση τῶν Κατασκηνώσεων τό "μικρό Προσευχητάρι". Σ' αὐτό περιέχονται ὅλες οἱ προσευχές πού καθημερινῶς διαβάζονται στήν κοινή Προσευχή τῶν Κατασκηνώσεων, καθώς ἐπίσης καί οἱ ὕμνοι πού ἔχουν συνταχθεῖ στίς Κατασκηνώσεις πρός τιμήν τοῦ Κυρίου μας, τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, τῆς Ὁσίας Εἰρήνης κ. ἄ. Τό προλογίζει ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Νικαίας κ. Παῦλος καί (συντόμως) θά διατίθεται στίς ἐκθέσεις ὀρθοδόξου βιβλίου τῶν Ἐνοριῶν καί Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐφέτος, θά ἦταν παράλειψη νά μήν ἀναφερθεῖ ὅτι πέραν τῆς καθιερωμένης Ἀγρυπνίας στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου, τελέσθηκαν ὑπό τοῦ ὑπευθύνου Κληρικοῦ μία Κυριακάτικη καί ἄλλες, συνολικά πέντε, Θεῖες Λειτουργίες. Ἐπίσης, μεταξύ τῶν ὁμιλιῶν πού ἔγιναν ἐφέτος συμπεριελήφθηκε καί ὁμιλία σχετική μέ τήν Ἑλληνικότητα τῆς μίας καί μοναδικῆς Μακεδονίας μας, ἐνῶ μεταξύ τῶν παραδοσιακῶν τραγουδιῶν πού ἔμαθαν οἱ νέοι Κατασκηνωτές ἦταν καί τό "Μακεδονία ξακουστή, τοῦ Ἀλεξάνδρου χώρα....". Θερμές εὐχαριστίες ὀφείλονται στούς συνεργάτες καί ἀρωγούς στήν ὅλη προσπάθεια, ἀδ. Εὐθυμία Χατζηγιάννη καί Μαρία Τρικαλίτη, Πρόεδρο καί Ταμία, ἀντιστοίχως, τοῦ Συλλόγου Ὁσ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Οἰνόης, τίς βοηθούς τους, τούς Μαγείρους, τούς βοηθούς τους, τόν ἱατρό τῶν Κατασκηνώσεων καί τόν ἀγαπητό κ. Παντελ. Ἐλευθεριάδη γιά τήν προσφορά του. Ὑπάρχει στή σκέψη τῶν ὑπευθύνων τῶν Κατασκηνώσεων ἡ διοργάνωσις προσεχῶς ἐπετειακῆς ἐκδηλώσεως γιά τήν 30ετία τῶν Κατασκηνώσεων στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας μας (Περιστέρι), προκειμένου νά τήν παρακολουθήσουν ὅλοι οἱ γονεῖς, οἱ παλαιοί καί νέοι Κατασκηνωτές καί Κατασκηνώτριες, ἀλλά καί κάθε ἄλλος ἐνδιαφερόμενος γιά τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στόν τομέα τῆς Νεότητος. Δόξα τῶ Θεῶ, πάντων ἕνεκα. Σύν Θεῶ συνεχίζουμε μέ Πίστη καί ἀγάπη πρός δόξαν Θεοῦ καί ἐπ' ἀγαθῶ τῆς Ἁγίας Του Ἐκκλησίας. Ἀμήν!                                                                                                                                                                                                                

Τά προπύλαια τῆς κεντρικῆς εἰσόδου


Ὁ περικαλλής Ναός τῆς Ὁσίας ΕἰρήνηςἈναμνηστική φωτογραφία ἀπό τό 3ο ἔτος (1990) τῶν Κατασκηνώσεών μας. Στό μέσον διακρίνεται ὁ τότε Ἀρχιμ. π. Γαλακτίων (+2016) καί δίπλα του ὁ ἀπ' ἀρχῆς καί ἐπί 30ετία πλέον Ἀρχηγός τῆς Α΄ Κατ/κῆς Περιόδου ἀδ. Δημήτριος Κάτσουρας, Θεολόγος. Ἀνάμεσα στούς 40 ἐκείνους Κατασκηνωτές βρίσκονται σημερινοί οἰκογενειάρχες, ἐπιστήμονες, μοναχοί, Ἱερεῖς καί ἕνας Ἐπίσκοπος (ὁ Σεβ. Φθιώτιδος κ. Παντελεήμων)!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ


Μετά τήν πρωϊνή Ἀκολουθια στή σειρά γιά ἀντίδωρο καί ἁγιασμό.


Ὁ Ἀρχηγός τῆς Α' Κατ. Περιόδου μέ τόν παλαιό Κατασκηνωτή καί φίλο ἀδ. Ἀνάργυρο Φιλημέγκα, οἰκογενειάρχη πλέον, ὁ ὁποῖος διακόνησε, μέ χαρά, τίς Κατασκηνώσεις μας, ὡς Μάγειρας γιά τή φετεινή διοργάνωση.

Γυμναστική γιά ὑγιές σῶμα


Ὁ Ἀθλητισμός ἔχει συμπεριληφθεῖ στό πρόγραμμα


Οἱ Κατασκηνωτές συμβάλλουν σέ ὄλες τίς ἐργασίες


Ἀπό τήν Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία

Ἐξοικείωση μέ τά τελούμενα

Ὑπαίθριος Ἑσπερινός μαζί μέ τόν Ἐπίσκοπό μαςὍλοι στήν Ἀγρυπνία ἀφοῦ ὁ κόπος φέρνει τήν εὐλογία


Ἐνεργός συμμετοχή ὅλων στό Ἀναλόγιο (Ἀγρυπνία)

Κατανυκτική φωτοχυσία στό Καθολικό μας

Τά παιδιά δέν παρακολουθοῦν. Συμμετέχουν μέ ζῆλο


Ἡ καλή φωτογραφία, μετά τήν ἀπόλυση!

Κουρασμένοι μέν, νικητές δέ!


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ


Ἀπό τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ πανό τῆς 30ετίας!