Translate

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Οἰκουμενιστική ἀπάτη!
Πρός ἐξαπάτησι τῶν πιστῶν

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΚΑΤ’ ΑΥΤΑΣ, ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΓΙΟ
ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ (+1960),
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΔΙΑΚΟΨΕΙ
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΥΤΟ,
ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!


Καθώς διαβάζομε στόν ἐκκλησιαστικό τύπο, ἐντός τῶν ἡμερῶν, τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων πρόκειται νά ἀνακηρύξη ὡς Ἅγιο τόν ὅσιο Ἰωάννη τόν Χοζεβίτη (+1960), Ρουμανικῆς καταγωγῆς, τοῦ ὁποίου τό λείψανο ἀνευρέθη ἀδιάφθορο καί εὐωδιάζον, ἐπιτελεῖ δέ πλῆθος θαυμάτων.
Πρόκειται περί προκλητικῆς πράξεως ἐξαπατήσεως τῶν πιστῶν διά τῆς προφανοῦς προσπαθείας νά ἐμφανισθῆ ἕνας μεγάλος σύγχρονος Ὅσιος, ἔμπρακτος ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας καί πολέμιος τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Καινοτομίας τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, ὡς δῆθεν ἐν κοινωνία μετά τοῦ συγχρόνου οἰκουμενιστικοῦ καί συγκρητιστικοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων διατελέσας καί κοιμηθείς Κληρικός.
Ἐπιφυλασσόμενοι νά ἐπανέλθωμε εἰς τήν θαυμαστή περίπτωσι τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, θεωρήσαμε καθῆκον μας νά διασαλπίσωμε καί ἡμεῖς τήν πραγματική ἀλήθεια περί τῆς ἐκκλησιολογικῆς ταυτότητος τοῦ ὁμολογητοῦ Κληρικοῦ καί ὁσίου ἀσκητοῦ Ἰωάννου δι’ ἕνα ἐπί πλέον λόγο.
Ὁ ἀείμνηστος ἱδρυτής τοῦ Περιοδικοῦ μας «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ» καί λόγιος μοναχός π. Παῦλος, ὁ Κύπριος, ὑπῆρξε αὐτόπτης μάρτυς, ὡς συν-ἀσκητής στήν ἁγία Γῆ (Μονῆ Χοζεβᾶ), τοῦ ὁμολογιακοῦ φρονήματος καί τῆς ὁσιακῆς, βεβαίως, βιοτῆς τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου.
Τοῦτο μαρτυροῦμε προσωπικῶς ἐκ τῶν ὅσων ἠκούσαμε περί αὐτοῦ ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Παύλου (+1994). Εἶναι δέ χαρακτηριστικόν καί τό ἀπόσπασμα σχετικοῦ δημοσιεύματος τοῦ ἀγαπητοῦ ἁγιολόγου κ. Ἀντ. Μάρκου, τό ὁποῖον, διά τοῦ λόγου τό ἀληθές καί ἀσφαλές, τιμῆς δέ καί σεβασμοῦ εἰς τήν μνήμην τοῦ ὁσίου ἀλλά καί τοῦ φίλου καί συνασκητοῦ αὐτοῦ π. Παύλου, παραθέτομε κατωτέρω:

Φωτό τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου.

Φωτό π. Παύλου μοναχοῦ, τοῦ Κυπρίου.

« (...)
ρθόδοξη συνείδηση το Μοναχο ωάννη δέν το πέπρεπε πλέον νά μένει στό κκλησιαστικό κλμα το Πατριαρχείου Ρουμανίας. τσι τό διο τος 1936, μέ πρόσχημα τό προσκύνημα, μαζί μέ λλους δύο μοναχούς, τόν Δαμασκηνό καί τόν Κλαύδιο, ξεκίνησε γιά στούς γίους Τόπους, μέ πώτερο σκοπό νά γκαταβιώσει κε. Πράγματι μ. ωάννης μεινε γιά πάντα στήν γία Γ, ν ο λλοι μοναχοί πέστρεψαν στή Ρουμανία μετά πό κτώ μνες.

ρχικά, ζησε στή Λαύρα το γ. Σάββα (κε παρουσία Ρουμάνων μοναχν νάγεται στόν 16ο α.), που πηρέτησε ς βιβλιοθηκάριος γιά πτά χρόνια. Τό 1947 δέχθηκε τήν ερωσύνη καί διορίσθηκε γούμενος τς Ρουμανικς Σκήτης το Τιμίου Προδρόμου στόν ορδάνη.

παραμονή το ερομ. ωάννη στά εροσόλυμα τόν βοήθησε νά τοποθετηθε ρθά πέναντι στό θέμα τς Γνησίας ρθοδόξου μολογίας - κκλησιολογίας. Σύμφωνα μέ μαρτυρία στόν γράφοντα συνασκητο του στήν ρημο το Χοζεβ, το λογίου Μοναχο Παύλου το Κυπρίου, π. ωάννης (πως καί διος π. Παλος), πγε στά εροσόλυμα πειδή τό κε Πατριαρχεο τηροσε τό παλαιό μερολόγιο. μως συγχρωτισμός τν εροσολυμιτν μέ τούς πάσης φύσεως αρετικούς καί κοινωνία τούς μέ τούς Νεοημερολογίτες, δέν νέπαυαν τήν συνείδησή τους. «Ετυχς πού ρθε Πάπας στά εροσόλυμα - λεγε π. Παλος – καί μς νοιξε τά μάτια καί εδαμε τήν κκλησιαστική μας κατάσταση». Δηλαδή, ν π. ωάννης δέν ταν σέ κοινωνία γιά λόγους κκλησιαστικς συνειδήσεως μέ τόν νεοημ. Πατριάρχη Ρουμανίας ουστινιανό (1948 – 1977), πως προηγουμένως καί μέ τόν Πατριάρχη Νικόδημο (1939 – 1948), νκε σέ κκλησιαστική δικαιοδοσία (Πατριαρχεο εροσολύμων), ποία ταν σέ κοινωνία μαζί του.

Α
τή κριβς ονιτική κατάσταση ποχρέωσε τόν π. ωάννη τό 1952, νά φύγει μαζί μέ τόν ποτακτικό του Μοναχό ωαννίκιο στήν ρημο τς περιοχς Χοζεβ καί νά ζήσει ρημητικά στό σπήλαιο που κατά τήν παράδοση προσευχήθηκε γ. ννα. (ργότερα καί γιά τόν διο λόγο μοναχός Παλος ρθε στήν λλάδα καί ντάχθηκε στήν Γνησία ρθόδοξο κκλησία. Κοιμήθηκε ερηνικά στήν . Μ. Ευαγγελιστρίας θηκίων Κορινθίας). πό τότε καί μέχρι τήν μακαρία του κοίμηση δέν συλλειτούργησε ποτέ μέ Νεοημερολογίτες Κληρικούς, λλά οτε καί μέ Παλαιοημερολογίτες πού κοινωνοσαν μέ Νεοημερολογίτες.(....)».

Μονή Χοζεβᾶ.
Σκήνωμα ὁσίου Ἰωάννου (+1960).
Τό ἀδιάφθορο σκήνωμα τοῦ ὁσίου.
Εἰκόνα τοῦ ὁσίου.