Translate

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΑΤΡΩΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (Γ.Ο.Χ.) ΚΥΠΡΟΥ
Ι Ε Ρ Α     Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διά τῆς παρούσης Ἐνημερωτικῆς Ἀνακοινώσεως ἐπιθυμεῖ νά πληροφορήση ἐγκύρως καί ὑπευθύνως ἅπαντας τούς πιστούς ἀλλά καί κάθε ἐνδιαφερόμενον περί τῶν τελευταίων ἐκκλησιαστικῶν ἐξελίξεων καί τῶν ἱστορικῶν γεγονότων τά ὁποῖα ἔλαβον χώραν έσχάτως εἰς τούς κόλπους Αὐτῆς. Συγκεκριμένως:
Μέ τήν Χάριν καί τήν βοήθειαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τήν 16ην Νοεμβρίου ἐνεστῶτος ἔτους (2015) ἡμέραν Κυριακήν καί εἰς τό Καθολικόν τῆς ἱστορικῆς Δεσποτικῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἀβδελλεροῦ, Ἀραδίππου Λάρνακος, ἐχειροτονήθη ὁ Παν/τος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος Σιήκκης Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος. Κατά τήν Χειροτονίαν προεξῆρχε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου καί ἔξαρχος πάσης Κύπρου κ.κ. Σεβαστιανός, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβ/του Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ.κ. Λαζάρου, τῆ συμμετοχεῖ τεσσάρων Ἀρχιερέων ἐκ τῆς ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἤτοι τῶν: Σεβ/του Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.κ. Ἀνδρέου, τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ.κ. Ἰγνατίου, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ὑόρκης κ.κ. Ἀντωνίου (ἐξ Ἀμερικῆς πρός τοῦτο ταξιδεύσαντος) καί τοῦ νεωστί χειροτονηθέντος Σεβ/του Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. Παντελεήμονος.
Εἰς τήν λαμπράν τελετήν καί τήν Θείαν Λειτουργίαν πέραν τῶν προαναφερθέντων συμμετεῖχε σύμπας ὁ ἱερός Κλῆρος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας, τρεῖς Κληρικοί ἐξ Ἑλλάδος, οἱ Ἀδελφότητες τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί τῆς Ἀνδρώας Μονῆς Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀραδίππου (ἐκ τῆς ὁποίας προέρχεται ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος Σεβ. κ.κ. Ἐπιφάνιος), καθώς καί μεγάλο πλῆθος πιστῶν πάσης ἡλικίας.
Ἐπίσης παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν Πολιτικῶν Ἀρχῶν (Ὑπουργοί, Βουλευτές, Δήμαρχοι κλπ) καθώς καί ὁ ἐξ Ἑλλάδος προσελθών ἐπίσκοπος τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου «Μητροπολίτης Ὡρωποῦ καί Φυλῆς» κ. Κυπριανός.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφέρθη πρός ὅλους τούς παρισταμένους τό καθιερωμένο κέρασμα εἰς τόν Ξενῶνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐνῶ ἀκολούθησε νηστίσιμο γεῦμα εἰς Ἐστιατόριο (λόγω τοῦ πλήθους τῶν προσελθόντων) τῆς περιοχῆς.
Τήν ἑπομένη τῆς Χειροτονίας, κατά ἀγαθή συγκυρίαν, ἐξεδόθη ἡ μετ’ ἀγωνίας ἀναμενομένη Ἀπόφασις τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Λάρνακος, ἡ ὁποία ἀπέρριψε Ἀγωγή ἀπεσχισθέντων ἐκ τῆς Ἐκκλησίας πλανωμένων προσώπων καί ἐπιβούλων Αὐτῆς διά τῆς ὁποίας ἐπεδίωκαν τήν ἀμφισβήτησιν τῶν δικαιωμάτων καί τῆς κανονικότητος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως Ἀβδελλεροῦ, τοῦ Πνευματικοῦ Προϊσταμένου καί διαδόχου τοῦ Κτήτορος Αὐτῆς Μητρ/του Κιτίου κ. κ. Σεβαστιανοῦ, ἀκόμη καί τῶν Ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, κατά τήν ἐμπερίστατον περίοδον μετά τήν Κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Ἐπιφανίου (+2005).
Κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν (Δευτέραν 17ην Νοεμβρίου, κατά τό ἐκκλ. ἡμερολόγιον, 2015) κατόπιν προσκλήσεως τοῦ ἔχοντος τά πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης μεταξύ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Νήσου, Σεβ/του Μητροπολίτου Κιτίου κ.κ. Σεβαστιανοῦ, ἐγένετο ἡ πρώτη πανηγυρική Συνεδρίασις τῆς αὐτοδυνάμου πλέον (συγκροτουμένης ὑπό τριῶν Ἀρχιερέων τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου) Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Πατρώων Παραδόσεων Γ.Ο.Χ. Κύπρου.
Ἡ ἱστορική αὐτή Συνεδρίασις διεξήχθη εἰς Αἴθουσαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί συμμετεῖχον εἰς αὐτήν τιμητικῶς καί οἱ ἐξ Ἑλλάδος Ἱεράρχαι. Κατά τήν πρώτην αὐτήν πανηγυρικήν Συνεδρίασιν ἀξίζει νά σημειωθῆ ὅτι ἀνετέθη εἰς τόν Πρόεδρον Αὐτῆς Σεβ. Μητρ/την Κιτίου κ.κ. Σεβαστιανόν ἡ Τοποτηρησία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, μέ τήν ὁμόθυμον εὐχήν ἁπάντων τῶν Ἱεραρχῶν ὅπως συντόμως ἀναδειχθεῖ ὀρθόδοξος καί κανονικός Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, ὁ πρῶτος μετά τό νεοημερολογιτικόν Σχίσμα! Χρέη Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀνετέθησαν εἰς τόν εὐλαβ/τον Ἱεροδιάκονον π. Βασίλειον Σ. (ἀδελφόν τῆς Ἀνδρώας Μονῆς Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀραδίππου).
Λόγω τῆς συγκυρίας τῆς προαναφερθείσης ἐκδόσεως τῆς Δικαστικῆς Ἀποφάσεως, ἡ ὁποία ἦλθε τήν κατάλληλον στιγμήν νά ὑπενθυμίση εἰς τούς ἀνυποτάκτους, ἔστω καί διά στόματος ἐντίμων κοσμικῶν ἀρχῶν, ὅτι «σκληρόν ἐστί (αὐτοῖς) πρός κέντρα λακτίζειν», ἀφοῦ ὅποιος διώκει τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ματαιοπονεῖ, διότι διώκει τήν ἰδία τήν Ἐκκλησία καί κατ’  ἐπέκτασιν τόν ἴδιον τόν Χριστόν, ἐτελέσθη εὐχαριστήριος Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως. Μέ μεγάλη χαρά ἀλλά καί βαθειά συγκίνηση συμμετεῖχον εἰς αὐτήν Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, μοναχοί, σύμπασα ἡ δοκιμασθεῖσα καί δικαιωθεῖσα Ἀδελφότης τῆς Μονῆς, οἱ κ.κ. συνήγοροι τῆς ὑποθέσεως καί πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνημερωθέντες σχετικῶς προσέτρεξαν διά νά συγχαροῦν διά τό λίαν εὐχάριστον αὐτό γεγονός.
Τά ἐν λόγω γεγονότα, τόσον ἡ διά πρώτη φορά Χειροτονία ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου εἰς τήν μαρτυρικήν Μεγαλόνησον, μετά τήν πρόκλησιν τοῦ ἐπαράτου νεοημερολογιτικοῦ σχίσματος κατά τό ἔτος 1924, ὅσον καί ἡ ἔκτοτε διά πρώτην ἐπίσης φοράν συγκρότησις αὐτοδυνάμου Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Πατρώων Παραδόσεων (Γ.Ο.Χ.) Κύπρου, ἐνέπλησαν χαρά καί δύναμιν τούς γνησίους ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Νήσου καί τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί εἰς τά πέρατα τῆς γῆς, ὅπου ἔφθασε, ὡς χαρμόσυνος ἀγγελία, ἡ σχετική περί αὐτῶν εἴδησις.
Βεβαίως, ὑπῆρξαν, δυστυχῶς, καί ὁρισμένοι εἰς τούς ὁποίους τά ἀναστάσιμα αὐτά γεγονότα προεκάλεσαν θλίψιν καί ἀπογοήτευσιν. Διότι τούς ἐνοχλεῖ ὅτι προάγεται τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί προοδεύει ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδοξίας καί ταυτοχρόνως λύονται τά ἔργα τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος μισεῖ τῆν μαρτυρία τῆς καθαρᾶς Ὁμολογίας καί τῆς ἀκραιφνοῦς ὀρθοδόξου Πίστεως. Διότι τό μικρόν ποίμνιον, τό ὁποῖον τηρεῖ ἀκαινοτομήτως τήν Παράδοσιν τῶν Ἀγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ἀκολουθεῖ τοῖς ἴχνεσιν αὐτῶν, ἀποκτᾶ προστασίαν καί στήριγμα εἰς τά πρόσωπα τῶν ὀρθοδόξων καί κανονικῶν Ποιμένων του καί ἀντί νά κινδυνεύη ἀπό τίς παγίδες τῆς συγχρόνου ἀποστασίας, μένει πιστό «ἐν οἷς ἔμαθε καί ἐπιστώθη»!
Τά πράγματι ἱστορικά, τουλάχιστον διά τήν Αὐτοκέφαλον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία Πατρώων Παραδόσεων Κύπρου, αὐτά γεγονότα προκαλοῦν ἤδη ἀνησυχίαν εἰς τούς κύκλους τῶν ὐποστηρικτῶν τῆς μεγίστης αἱρέσεως τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ ὁποίου πρῶτο πρακτικόν βῆμα ὑπῆρξε ἀποδεδειγμένως ἡ νεοημερολογιακή Καινοτομία, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι, χάριτι Θεία, καίτοι ἀνάξιοι βαδίζομεν τήν εὐθεῖαν ὁδόν τῆς Ἀληθείας, ἡ ὁποία πάντοτε θά διώκεται!
Ἐνταῦθα εἴμεθα ὑποχρεωμένοι, πρός ἀποφυγήν συγχύσεως καί παραπληροφορήσεως τήν ὁποίαν τινές ψευδάδελφοι, κυρίως, εὐρισκόμενοι μακράν τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, ἐπιδιώκουν (ἤδη καί διά δημοσιευμάτων), νά διευκρινίσωμεν καί τά περί τῆς παρουσίας εἰς τόν χῶρον ὅπου ἔλαβον χώραν τά χαρμόσυνα γεγονότα τοῦ οίκεῖα βουλήσει προσελθόντος ἐξ Ἑλλάδος ἐπισκόπου τῆς Ἀκακιακῆς Παρατάξεως τοῦ Πατρίου ἡμερολογίου «Μητρ/του» κ. Κυπριανοῦ, μετά τοῦ ὁποίου ἀσφαλῶς δέν ἔχομε ἐκκλησιαστικήν κοινωνία.
Ἀκολουθοῦντες, κατά τό πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλά καί κατά τήν παραδοθεῖσα ἡμῖν γραμμήν τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Κιτίου κυροῦ Ἐπιφανίου (+), τήν παράδοσιν τῆς ἀδιακρίτου Φιλοξενίας ἐδέχθημεν μέ τήν προσήκουσα εὐγένεια τήν καλοπροαίρετον ἐπίσκεψιν καί παρουσίαν τοῦ προαναφερθέντος προσώπου. Δέν ὑπερέβημεν σχετικῶς εἰς οὐδέν τά κανονικῶς ὁριζόμενα καί προβλεπόμενα .
Εἰς τόν Ναόν ἐστάθη μετά τῶν λοιπῶν προσκυνητῶν καί δή εἰς τόν χῶρο ὅπου εἶχε προβλεφθεῖ νά σταθοῦν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κοσμικῶν Ἀρχῶν. Δέν ἀντηλλάγη μεταξύ αὐτοῦ καί τῶν Ἱεραρχῶν ἤ ἄλλων Κληρικῶν καί προσώπων ἐκκλησιαστικός χαιρετισμός ἤ ἀσπασμός, παρά μόνον ἐγένετο τῆ πρωτοβουλία αὐτοῦ ἀσπασμός ὑπ’ αὐτοῦ τῶν Ἀρχιερέων.
Ὄντως ἐδηλώθη ἐκ μέρους του ὅτι προσῆλθε αὐτοβούλως μέν, πλήν καί κατόπιν ἐνημερώσεως καί ἐγκρίσεως τῆς Συνόδου εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκει, προκειμένου νά ἐκφρασθεῖ καί ἡ ἐπιθυμία των πρός προσέγγισιν καί διάλογον. Ἐπ’αὐτοῦ τοῦ ἐδηλώθη σαφῶς ὅτι περί αὐτῶν τήν ἁρμοδιότητα ἔχει κατά πρῶτον ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καί οὐδείς τῶν παρισταμένων Ἱεραρχῶν ἔχει δικαίωμα νά ἐνεργήσει ἄνευ τῆς ἐνημερώσεως καί ἐγκρίσεώς Της. Προφανῶς δέ ἅπαντες οἱ Ἱεράρχες ἐνδιαφέρονται διά τήν θεραπείαν τῶν σχισμάτων καί τήν κατά Θεόν καί ἐν τῆ Ἀληθεία (Ἐκκλησία) ἕνωσιν. Οὔτω οἱ μέν συζητήσεις περιορίσθησαν εἰς τήν ἀνταλλαγήν ἀπόψεων περί τῶν συμβαινόντων είς τόν χῶρον τοῦ Οίκουμενισμοῦ, ἐνῶ διά στόματος τοῦ Μητροπολίτου κ. Σεβαστιανοῦ ἐνημερώθη ὅτι λίαν συντόμως θά δημοσιευθῆ ἡ Γνωμάτευσις τῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς περί τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ κειμένου βάσει τοῦ ὁποίου ἑνώθησαν οἱ τῆς Συνόδου τοῦ «Ἀρχιεπισκόπου» κ. Καλλινίκου μετά τῆς Κοινότητος τῶν πρώην Ἐνιστασμένων.
Πέραν τῶν ἀνωτέρω τά ὅσα λέγονται ἐκ κακῆς πληροφορήσεως ἤ ἐξ αὐθαιρέτων ἑρμηνειῶν φημῶν καί φωτογραφικῶν στιγμιοτύπων ἤ ἐκ κακῆς σκοπιμότητος στεροῦνται χριστιανικοῦ ἤθους καί στοιχειώδους σοβαρότητος. Ἄλλωστε περί τῆς ἡμετέρας στάσεως καί τῶν θέσεων ἔναντι τῶν Ἀκακιακῶν τό σημαντικόν καί συνάμα οὐσιαστικόν εἶναι νά γνωρίση κανείς ταῦτα ἐκ τῶν ὑπευθύνων τοποθετήσεών μας, ὡς, ἐπί παραδείγματι, τό ὁσονούπω ἐκδοθησόμενον Κείμενον, καί ὄχι ἐκ τῶν ἀνευθύνων σχολίων τῶν ζητούντων ἀφορμήν πρός κατηγορίαν ψευδοζηλωτῶν.
Ἐπανερχόμενοι εἰς τά λαβόντα χώραν ἱστορικά γεγονότα ἐπιτονίζομε ὅτι, μέ τήν χάριν καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ὡς ἄλλου Κυρηναίου ἀρωγήν τῆς ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἡ Αὐτοκέφαλος Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία Πατρώων Παραδόσεων (Γ.Ο.Χ.) Κύπρου προχωρεῖ μέ νέας ἐλπίδας καί δύναμιν εἰς τήν ἱεράν Ἀποστολή Της. Αἴρει τόν Σταυρόν Της καί μέ πίστιν καί προσδοκίαν Ἀναστάσεως καί Ζωῆς Αἰωνίου δίδει τήν μαρτυρίαν Της.
Μέ ἐπίγνωσιν ὅτι οἱ καιροί τούς ὁποίους διερχόμεθα εἶναι χαλεποί καί πονηροί καί ὅτι «ὁ διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίη», ἡ Ἱερά Σύνοδος ἡγεῖται τοῦ Ἀγῶνος πάντων τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ὑπέρ τῆς ἅπαξ παραδοθείσης τοῖς Ἀγίοις Πίστεως. Ἀληθεύουσα δέ πρός πάντας ἐν ἀγάπη θά ἐργασθῆ ἀόκνως διά τήν διάδοσιν καί κατίσχυσιν τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας καί δέν θά διστάση νά ἀντιπολεμήση μέ ὅλες τίς δυνάμεις τοῦ σκότους μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ νίκη ἀνήκει εἰς τόν μοναδικόν Σωτῆρα Χριστόν, ὅστις, κατά τήν ἱεράν Ἀποκάλυψιν, «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήση»!
Πρός τοῦτο ἐπικαλεῖται τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Παύλου καί Βαρνάβα, πάντων τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν, Ἀσκητῶν καί Ὁμολογητῶν τῶν εὐλογησάντων διά τῆς παρουσίας των τόν μαρτυρικόν τοῦτον τόπον καί ἐπί τούτοις τίς εὐχές τῶν Πνευματικῶν ἡμῶν Πατέρων ἀοιδίμων Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου, τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ, τοῦ ὁσίου Ἱεράρχου Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος (+1963) καί τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κιτίου κυροῦ Ἐπιφανίου (+2005), τοῦ πολλά κοπιάσαντος ὑπέρ τῆς κατά Κύπρον Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
                                                                                           ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ἀκολουθεῖ πλῆρες φωτογραφικό ρεπορτάζ τῶν σπουδαίων καί σημαντικῶν ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων τά ὁποῖα ἔλαβον χώραν εἰς τήν Αὐτοκέφαλον Όρθόδοξον Ἐκκλησία Πατρώων Παραδόσεων (Γ.Ο.Χ.) Κύπρου τόν παρελθόντα Νοέμβριον.