Translate

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!


Ἔκκληση  προσευχῆς !


Ἴσως ἀκουσθεῖ καί διαβασθεῖ ὡς γραφικό ἤ παράξενο, ἀλλά γίνεται αὐθορμήτως καί εἰλικρινῶς , ἄν καί ὄχι τυχαίως. Αἰσθάνομαι τήν ἀνἀγκη νά κάνω ἀπό τό ταπεινό αὐτό ἱστολόγιο, τή μικρή αὐτή ἔπαλξη Ὀρθοδοξίας καί Ρωμηοσύνης, ταπεινή ἔκκληση σέ ὅλους τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες καί ἐπισκέπτες μας (κι ἐκεῖνοι μέ τή σειρά τους μποροῦν νά τό μεταφέρουν σέ φίλους καί γνωστούς) κοντά σέ ὅ,τι ἄλλο καλό κάνουμε νά καταφύγουμε μέ πιό ἔντονο τρόπο, ἐπιμονή καί μεγαλύτερη διάρκεια καί φυσικά θέρμη, σέ προσευχή πρός τόν Κύριό μας, τόν μοναδικό Σωτῆρα τοῦ κόσμου, τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό. Νά μᾶς φωτίζει, νά μᾶς συνετίζει, νά μᾶς σοφίζει, νά μᾶς εἰρηνεύει καί νά μᾶς δυναμώνει στόν ἀγώνα τῆς σωτηρίας μας. Πολλά ἀνησυχητικά σημεῖα βλέπουμε γύρω μας. Ταραχές, μάχες, θλίψη, δυστυχία, σκοτεινά σχέδια. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ἀγριέψει καί θολώνει ὀ νοῦς καί σκοτίζεται χωρίς τήν ἔλλαμψη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ταράζεται ἡ καρδιά μας καί ὑποφέρει ἡ ψυχή μας. Βαδίζουμε χωρίς φῶς, σκοντάφτουμε καί δέν κατανοοῦμε τί φταίει. Πρέπει νά σημειώνεται πάνω μας τό φῶς τοῦ Προσώπου Του γιά νά εἴμαστε φωτεινοί καί χαρούμενοι πάντοτε! Ἄς τό ἐπιχειρήσουμε, προσευχόμενοι καθημερινά γιά λίγη ὥρα, νωρίς τό πρωί ἤ ἀργά τό βράδυ. Τά ἀποτελέσματα θά εἶναι ἄμεσα καί θαυμαστά! Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος, πάπας Ρώμης, μᾶς ὠθεῖ πρός τοῦτο διαβεβαιώνοντας "οὐδέν προσευχῆς εἰς ἐνέργειαν δυνατότερον!". Δέν ἔχουμε νά χάσουμε τίποτε. Ἀντιθέτως ἔχουμε νά κερδίσουμε πολλά! Συγχωρέστε με!


ἐλάχιστος
Δημήτριος Κ.
Διαχειριστής τοῦ παρόντος ἰστολογίου

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗἈγαπητοί ἀναγνῶστες τοῦ παρόντος ἱστολογίου, χαίρετε!

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό σήμερα τό ἱστολόγιό μας, τό ὁποῖο κατά τήν προμετωπίδα του εἶναι ταγμένο στή διακονία τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλά καί τῆς Ρωμηοσύνης, δηλαδή τοῦ Γένους μας ἀλλά καί λόγῳ τῆς ἤδη ἀρξαμένης προεκλογικῆς περιόδου γιά τήν ἀνάδειξη νέας Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου, θά τεθεῖ, κατ’ ἐξαίρεση τοῦ καθιερωμένου θεματολογίου του, στή διάθεση τοῦ ἐντίμου πατριωτικοῦ ἀγῶνος, μέ εὐθύνη καί χαρά.

Ἐκτιμοῦμε ὅτι οἱ καιροί πού διερχόμαστε εἶναι χαλεποί (δύσκολοι) καί οἱ συνθῆκες δέν εἶναι ὁμαλές, οὔτε πραγματικά εἰρηνικές. Πιστεύουμε ὅτι ἡ Πατρίδα μας λόγῳ τῶν ραγδαίων καί δραματικῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, ἰδίως τῶν τελευταίων ἐτῶν, βρίσκεται σέ κίνδυνο καί πάντως ἀντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, ἡ δέ τελική στάση μας ἔναντι αὐτῶν  θά εἶναι καθοριστικῆς σημασίας γιά τό μέλλον τῆς Χώρας καί τοῦ λαοῦ μας.

Τό πολιτικό σκηνικό καί τῆς περιόδου αὐτῆς ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἀπογοητευτικό καί ἀσφυκτικό γιά ὅσους ἐνδιαφέρονται γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα μας. Διευκρινίζουμε δέ ὅτι, ἐάν δέν ὐπῆρχε μία (καί μόνη) συγκεκριμένη πολιτική ἐπιλογή καί δυνατότητα, ἡ ὁποία νά τεκμηριώνεται, κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατό, ὅτι ὑπηρετεῖ γνήσια τήν Πατρίδα μας, δέν θά ἀσχολούμασταν καθόλου μέ τά ζητήματα αὐτά, περιοριζόμενοι στήν προσευχή ὑπέρ φωτίσεως πάντων.

Δόξα τῶ Θεῶ, ὅμως, ὑπάρχει! Καί γι’ αὐτό αἰσθανόμαστε ἠθικά ὑποχρεωμένοι νά τήν στηρίξουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις! Ἄλλωστε χωρίς νά λησμονοῦμε οὔτε μία στιγμή ὅτι τό πολίτευμα ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν «ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει», κατά τόν Ἀπόστολο, καί ὅτι ἡ δική μας πραγματική αἰώνια πατρίδα εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐντούτοις δέν παραβλέπουμε καί ὅτι ὡς ἐν τῶ κόσμῳ οἰκοῦντες ὀφείλουμε νά ἀγωνιζόμαστε μέσα σ’ αὐτόν γιά τήν δικαιοσύνη καί τήν ἐπικράτηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Καθώς, ἐπίσης, δέν ἀγνοοῦμε ὅτι τό ἑκάστοτε πολιτικό καί κοινωνικό περιβάλλον ἐπηρεάζουν καί βοηθοῦν ἤ ἐμποδίζουν, ἀναλόγως, τήν προκοπή μας ὄχι μόνο στά ὑλικά ἀλλά καί στά πνευματικά. Θά ἦταν δέ παράλειψη νά μήν ἀναφέρουμε ὅτι ἱστορικά καί ἠθικά ἔχουμε χρέος ἔναντι τῶν προγόνων μας, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί ἥρωες καί μάρτυρες τῆς Πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας, νά διαφυλάξουμε τήν ἱστορική καί πνευματική παρακαταθήκη πού αὐτοί μᾶς παρέδωσαν.

Ἐφ’ ὅσον διενεργοῦνται ἐκλογές καί ζητεῖται ἡ ψῆφος μας, δηλαδή ἡ ἐμπιστοσύνη μας σέ κάποιο κόμμα ἤ πρόσωπο γιά νά κυβερνήσει τόν τόπο μας, ὀφείλομε νά ἀνταποκριθοῦμε, ἐπιλέγοντες ὅμως ἀνυπερθέτως βάσει τῶν ἀρχῶν καί πεποιθήσεών μας πού σέ καμμία περίπτωση δέν εἶναι δικαιολογημένο νά μήν ἐκφράζουν τήν πνευματική καί ἐθνική μας ἰδιοπροσωπεία, δηλαδή τήν Πίστη μας (Ὀρθοδοξία) καί τήν Πατρίδα μας (Ἑλλάδα).

Οἱ θέσεις «μήν ἀσχολεῖσθε μέ αὐτά», «ὁ πολιτικός χῶρος εἶναι σάπιος», «τά κόμματα δέν ὐπηρετοῦν τήν πατρίδα», «ὅλοι ἴδιοι εἶναι» παρά τίς ἀλήθειες πού ἐκφράζουν δέν μποροῦν νά δικαιολογήσουν τήν κατά τήν λογική ἀλλά καί τήν ἱστορική παράδοση ἐπιβαλλόμενη ἀγωνιστική παρουσία τῶν πιστῶν καί τῶν πατριωτῶν ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καί σ’ αὐτόν τόν τομέα. Ἀλλοίμονο ἐάν ἀφήσουμε τήν «τύχη» μας στά χέρια ἀπίστων, ἀπάτριδων ἤ προδοτῶν! Τότε θά εἴμαστε ἀναπολόγητοι καί δέν θά δικαιούμαστε νά ἐπικρίνουμε κανέναν γιά τό κακό πού συντελεῖται.

Μέχρι, λοιπόν, τήν λήξη τῆς προεκλογικῆς περιόδου τό ἱστολόγιό μας - ζητώντας τήν κατανόηση ἐκείνων πού παρά τά ἀνωτέρω ὑποστηριζόμενα δέν ἐνδιαφέρονται καί δέν ἐπιθυμοῦν νά παρακολουθοῦν, ὅπερ σεβαστό, - θά στηρίξει τήν, κατά τήν ταπεινή μας γνώμη καί ἐκτίμηση, ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ἁπολύτως συμβατή καί ἐνδεικνυόμενη πολιτική ἐπιλογή γιά ἕναν ἐλεύθερο Ἕλληνα Ὀρθόδοξο Χριστιανό ψηφοφόρο πού, μετά λόγου γνώσεως λέμε (ὅτι), εἶναι ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Πολιτική Παράταξη συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια!

Δευτερεῦον θέμα εἶναι (καί θά σᾶς ἐνημερώσουμε περί αὐτοῦ προσεχῶς) ἡ δική μας προσωπική συμμετοχή ὡς ὑποψηφίου Βουλευτοῦ τῆς Παρατάξεως, ὅπου ἐκείνη μᾶς καλέσει.

Σᾶς καλῶ, λοιπόν, ὅλους σέ ἀγώνα προκειμένου, ὅπως εἶναι καί τό σύνθημα τῆς Παρατάξεως νά πάρουμε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πίσω τήν Πατρίδα μας! Καλή δύναμη σέ ὅλους μας!Μέ ἐκτίμηση καί ἀγάπη

ἐλάχιστος


Δημήτριος . Κάτσουρας
Θεολόγος-Τραπεζικός

Διαχειριστής τοῦ ἱστολογίου

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ»


Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Σήμερον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει
 τήν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε,
 σκέπαζέ μας ὑπό τήν ἁγίαν Σου σκέπη
 καί πρέσβευε στόν Υἱόν Σου καί Θεόν ἡμῶν
 ὑπέρ τῆς σωτηρίας
 πάντων τῶν εἰς Σέ μετά Θεόν τάς ἐλπίδας θεμένων.

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε,
 μή παύση δεομένη ὑπέρ τοῦ Γένους ἡμῶν
 καί πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς χειμαζομένης Πατρίδος ἡμῶν ἀγωνιζομένων.
Σκέπαζε, Παντάνασσα,
 τούς ὀρθοδόξους ἕλληνας τούς διαβιοῦντας ἀπό τόν Πόντο μέχρι τήν Κρήτη καί ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο μέχρι τήν Κύπρο ἀλλά καί ὅπου γῆς.
Πρέσβευε διηνεκῶς στόν Υἱόν Σου
περιφρουρῆσαι καί σῶσαι ἀπό πάσης προσβολῆς ἐναντίας τἠν νεολαίαν Σου
καί ὑπέρ εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου.


Σημείωση: Ἡ ἀνωτέρω εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως εἶναι ἔργον τοῦ μeγάλου καλλιτέχνη Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, γνωστοῦ ὡς El Greco, ἡ δέ τοιχογραφία τῆς Πλατυτέρας εἶναι ἀπό τήν ἱστορική Μονή Παναγίας Σουμελᾶ στόν Πόντο.

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ἡ φρικτή σου Μεταμόρφωσις....
Μετεμορφώθης ν τ ρει Χριστ Θεός, δείξας τος Μαθητας σου τν δόξαν σου, καθς δυναντο. Λάμψον κα μν τος μαρτωλος, τ φς σου τ ἀΐδιον, πρεσβείαις τς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

(ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ)

γρθητε ο νωθες, μ πντοτε χαμερπες, ο συγκμπτοντες ες γν τν ψυχν μου λογισμο, πρθητε κα ρθητε ες ψος θεας ναβσεως, προσδρμωμεν Πτρ κα τος Ζεβεδαου, κα μα κενοις τ Θαβριον ρος προφθσωμεν, να δωμεν σν ατος τν δξαν το Θεο μν, φωνς δ κοσωμεν, ς περ νωθεν κουσαν, κα κρυξαν, το Πατρς τ παγασμα.

(ΟΙΚΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΥ ΕΟΡΤΗΣ)

Τό Καθολικό (κεντρικός ναός) τῆς σήμερον πανηγυρισάσης Ἀνδρώας Ἱερᾶς Δεσποτικῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως Κουβαρᾶ Ἀττικῆς.
Ἡ Ἀνδρώα Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κουβαρᾶ Ἀττικῆς, ἱδρυθεῖσα τό 1934. Προπύργιο τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. Ἄβατος στίς γυναῖκες.

Ἐσωτερικό κελλίου τῆς Μονῆς. Ἄνευ ἡλεκτρικοῦ ρεύματος.
"Κελλίον, ὦ κελλίον μου! Σήμερον ἐμοῦ, αὔριον ἑτέρου, μηδέποτε τινός!" 


Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Μέ πολύωρη Ἀγρυπνία, κατά τήν μοναστική τάξη καί παράδοση, ἡ ὁποία ἔληξε περί τήν 7η πρωϊνή, πανηγύρισε τήν Δεσποτική Ἑορτή τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ φερώνυμος Ἱερά Ἀνδρώα Μονή στόν Κουβαρᾶ Ἀττικῆς. Δεκάδες πιστοί (μόνο ἄνδρες, λόγῳ τοῦ ἰσχύοντος ἀβάτου γιά τίς γυναῖκες) συμμετεῖχαν στήν ὁλονύκτιο Ἀκολουθία μαζί μέ τήν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Συνιερούργησαν μετά τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς ἀρκετοί Κληρικοί, προεξάρχοντος τοῦ Καθηγουμένου Αὐτῆς. Ἀμέσως μετά τήν ἁπόλυση Κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί παρεκάθησαν στήν Τράπεζα τῆς Μονῆς.Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

"Ἕνωση ἀθέων" καί Ὑπουργεῖο Παιδείας
Ο υπουργός Παιδείας Τ. Κουράκης

 συμφώνησε με την Ένωση Αθέων

 για αλλαγές στην Παιδεία;


Αιτήματα Ένωσης Αθέων προς Υπουργείο Παιδείας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

1. Απαλλαγή από τα θρησκευτικά για όλους

– Εγκύκλιος που να εξασφαλίζει χορήγηση απαλλαγής χωρίς υποχρέωση δήλωσης θρησκευτικών πεποιθήσεων, ούτε θετική ούτε αρνητική (ότι δεν είναι Χ.Ο.) και χωρίς έλεγχο των πεποιθήσεων (από αναγραφή σε απολυτήριο, δελτίο μαθητών, πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, άλλο αρχείο ή έγγραφο).

– Ρητή οδηγία προς τις σχολικές μονάδες να ενημερώνουν επαρκώς τους γονείς για τη δυνατότητα απαλλαγής από τα θρησκευτικά, συγκεκριμένα με τους εξής τρόπους: προφορική ανακοίνωση την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους, γραπτή ανακοίνωση αναρτημένη στο σχολείο σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, γραπτή ατομική ενημέρωση με φυλλάδια που θα διανέμονται σε όλους τους μαθητές την ημέρα έναρξης ή την πρώτη ημέρα που θα προσέλθουν στο σχολείο για τη νέα χρονιά.

– Επαρκής προθεσμία υποβολής της αίτησης απαλλαγής (τουλάχιστον ένας μήνας) ή κατάργηση προθεσμίας (η μεταστροφή πεποιθήσεων μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή και η διακοπή παρακολούθησης δεν προκαλεί αναστάτωση στο πρόγραμμα του σχολείου).

– Εξασφάλιση της τήρησης της εγκυκλίου (έχουν παρατηρηθεί συχνά φαινόμενα διευθυντών που αρνούνται να χορηγήσουν απαλλαγή οδηγώντας σε μεγάλη ταλαιπωρία γονέων και μαθητών). Δυνατότητα προσφυγής των γονέων σε κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου για άμεση χορήγηση της απαλλαγής σε περίπτωση αρνήσεως του διευθυντή (άμεση επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε όσους διευθυντές δεν συμμορφώνονται).

2. Κατάργηση καταγραφής θρησκεύματος σε δελτία μαθητών και σε απολυτήρια

– Τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να πάψει η αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια Α’βαθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης. Ενημέρωση όλων των σχολικών μονάδων για το γεγονός ότι δεν πρέπει να καταγράφεται το θρήσκευμα στα δελτία μαθητών.

– Ρητή οδηγία στις σχολικές μονάδες να μην παραλαμβάνονται έγγραφα κανενός είδους με αναγραφή του θρησκεύματος του μαθητή ή των γονέων του.

– Επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης) με στόχο να ενημερωθούν όλοι οι ληξίαρχοι για την απόφαση 134/2001 ΑΠΔΠΧ, σύμφωνα με την οποία το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης δεν πρέπει να αναγράφει θρήσκευμα παρά μόνον αν το ζητά ρητά ο ενδιαφερόμενος (ρητή οδηγία σε όλους τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στη χορήγηση τέτοιων εγγράφων για τήρηση αυτής της προϋπόθεσης και ενημέρωση των πολιτών) και για το δικαίωμα των πολιτών να διαγράψουν το θρήσκευμά τους καθώς και εκείνο των παιδιών τους με απλή υπεύθυνη δήλωση (εφόσον δεν δηλώνεται νέο θρήσκευμα αλλά παραμένουν άνευ θρησκεύματος).

3. Διευκρίνιση τρόπου αίτησης για απαλλαγή από συμμετοχή σε εκκλησιασμούς

Πρόβλεψη απαλλαγής για όλους τους εκκλησιασμούς του σχολικού έτους με αίτηση στην αρχή της χρονιάς. Γραπτή ενημέρωση όλων, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα, με δυνατότητα μη συμμετοχής και με πρόβλεψη απασχόλησης στη σχολική μονάδα σε περίπτωση που δεν έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο σπίτι.

4. Διευκρίνιση τρόπου διεξαγωγής πρωινής προσευχής.
Κατάργηση απαγγελίας και τήρηση σιγής, ώστε καθένας που θέλει πραγματικά να προσευχηθεί να μπορεί να το κάνει. Διαφορετικά η απαγγελία να γίνεται από μέλος του διδακτικού προσωπικού και όχι από μαθητή, ούτως ώστε να μην υπάρχει περιθώριο άσκησης έμμεσης ή άμεσης πίεσης για συμμετοχή.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

1. Αλλαγή του κειμένου περί αθεΐας στο βιβλίο Θρησκευτικών Β λυκείου
Η αθεΐα παρουσιάζεται με τρόπο διαστρεβλωμένο και προσβλητικό. Πρέπει να αφαιρεθεί το κείμενο ή να ξαναγραφτεί από ομάδα επιστημόνων με συμμετοχή εκπροσώπων μας.

2. Αφαίρεση των θρησκευτικών αναφορών από βιβλία άλλων μαθημάτων
Τα σχολικά βιβλία βρίθουν αναφορών που είτε είναι ομολογιακές είτε θεωρούν δεδομένο ότι όλοι οι Έλληνες είναι Χριστιανοί. Οι αναφορές αυτές πρέπει να αντικατασταθούν.

3. Αφαίρεση των υπερβολών και αναληθειών από τα βιβλία θρησκευτικών
– Αφαίρεση των υπερβολών και αναληθειών (αναφορές σε θαύματα ως να ήταν αληθινά και σε δόγματα ως να ήταν η μοναδική και απόλυτη αλήθεια) και των μεροληπτικών και μη αντικειμενικών αναφορών σε μη ορθόδοξες χριστιανικές πεποιθήσεις.
– Συγγραφή νέων βιβλίων από ειδικούς στη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία και την ψυχολογία, με δικαίωμα συμμετοχής εκπροσώπων όλων των μεγάλων θρησκειών καθώς και των αθέων, αθρήσκων και αγνωστικιστών.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

Πλήρης εκκοσμίκευση της παιδείας. Συγκεκριμένα:

– Κατάργηση των εκκλησιασμών, της πρωινής προσευχής και του αγιασμού.

– Απομάκρυνση θρησκευτικών συμβόλων από τις σχολικές αίθουσες.

– Κατάργηση εορτασμού των αποκαλούμενων τριών Ιεραρχών σαν προστατών των Ελληνικών γραμμάτων και θέσπιση εορτασμού Ημέρας της Παιδείας.

– Κατάργηση μαθήματος θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο.

– Κατάργηση ομολογιακού μαθήματος θρησκευτικών. Μάθημα φιλοσοφίας των θρησκειών μόνο σε μια τάξη του λυκείου (Α ή Β λυκείου) με αμερόληπτη παρουσίαση όλων των θρησκευμάτων καθώς και της αθεϊστικής προσέγγισης.

Για όλα τα παραπάνω σας παραπέμπουμε και σε προηγούμενα αναλυτικά έγγραφά μας προς το Υπουργείο Παιδείας:

– Διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών. Α.Π. Υπ.Παιδ. 17815 / 03-02-2015

– Προτάσεις για αλλαγές στην εκπαίδευση και διαθεματικές θρησκευτικές αναφορές σε σχολικά βιβλία. Α.Π. ΕΣΥΠ: 3407 / 20-11-2014, Α.Π. Βουλής: 3512 / 20-11-2014

– Επιστολές προς Υπουργεία (προς Υπ.Παιδείας: για καταγραφή θρησκεύματος στα σχολεία και αναγραφή θρησκεύματος στο απολυτήριο). Γρ.Υπ.Παιδ. Α.Π. 12831 / 24-12-2010

– Παρέμβαση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Α.Π. Υπ.Παιδ. 2193 / Γ1 / 10-1-2011.

Καθώς επίσης και στα πρόσφατα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς το Υπ. Παιδείας, με θέμα την απαλλαγή από τα θρησκευτικά:

– ΣτΠ 198231/18523/2015, ημερομηνία 12-5-15,
– ΑΠΔΠΧ Απόφαση 69/2015, Γ/ΕΞ/953-1/16-6-2015

Τέλος θέτουμε υπ’ όψη σας το πρόσφατο αίτημα ομάδας γονέων για αλλαγή της εγκυκλίου περί απαλλαγής από τα θρησκευτικά:

– Α.Π. 108720/7-7-15 (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), Γρ. Υπ. 6644/7-7-15, Γρ. Αναπλ. Υπ. 3507/7-7-15.


ΣΧΟΛΙΟ "Ε.-Σ." : Νά γελάσει κανείς ἤ νά κλάψει, διαβάζοντας τ' ἀνωτέρω; Λέγονται πολλά, ἐνίοτε κακόβουλα καί σαφῶς πρέπει νά εἴμαστε ἐπιφυλακτικοί. Ὡστόσο εἶναι γνωστό ὅτι ὑπάρχουν εὐήκοα ὦτα σέ κομπλεξικούς "προοδευτισμούς", ψευδοεπιστημονισμούς καί ἐν ἑνί λόγῳ καραγκιοζιλίκια, ὅπως τά ἐνταῦθα δημοσιευόμενα, τά ὁποῖα φθάνουν νά προτείνονται ὡς παρεμβάσεις καί μεταρρυθμίσεις στό ἤδη καθημαγμένο σῶμα τῆς Παιδείας τῶν Ἑλλήνων. Ὁ χρόνος θά τ' ἀποκαλύψει! Δέν κοιτοῦν ὁρισμένοι ποῦ καταντήσαμε καί, ὡς φαίνεται, θέλουν νά μᾶς ἀποτελειώσουν. Ἐμεῖς συμφωνοῦμε στήν κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἔτσι ὅπως διδάσκεται σήμερα, δηλαδή ὡς ὁμολογιακό, ἀρκεῖ νά συν-καταργηθοῦν καί τά μαθήματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης! Ἐάν θέλουμε νά αὐτοκτονήσουμε πνευματικά καί ἐθνικά νά τό κάνουμε "σωστά" καί ὁλοκληρωμένα! Τά ψευτοκουλτουριάρικα, λοιπόν, περί δῆθεν ἐλευθερίας, προσωπικῶν δεδομένων καί ἀντικειμενικότητος ἄς τά ἀφήσουν ὁρισμένοι γιά ἀλλοῦ, διότι ὅλοι γνωριζόμαστε σ' αὐτό τόν μικρό τόπο. Ὅσο αὐτός ὁ ταλαίπωρος τόπος λέγεται ἀκόμη Ἑλλάς καί ὅσο ἀκόμη αὐτό τό κράτος ἔχει γιά Σημαία του τή συγκεκριμένη γαλανόλευκη σημαία μέ τό σταυρό τοῦ Χριστοῦ πάνω της, γιά νά εἶσαι Ἕλληνας θά πρέπει νά διδάσκεσαι Ἑλληνική ἱστορία, Ἑλληνική γλῶσσα σέ ὅλη τή διαχρονία της καί θρησκευτικά! Ναί, καί  θρησκευτικά, ὑποχρεωτικά γιά ὅλους καί δή ὁμολογιακά. Διότι ἡ Ὀρθοδοξία, καί ὄχι γενικῶς ὁ ἀδογμάτιστος χριστιανισμός, ἀποτελεῖ συστατικό στοιχεῖο τῆς ἰδιοπροσωπείας μας καί ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ἱστορίας μας, τούς τελευταίους 20 αἰῶνες! Ἀπαλλαγή, λοιπόν, μπορεῖ νά πάρει ὅποιος θέλει, ὄχι ὅμως ἀπό τή διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν, κάτι ἄλλωστε πού ἐξευτελίζει τό μάθημα καί τούς ἐπιστήμονες πού τό διδάσκουν, ἀλλά ἀπό τόν ἐκκλησιασμό (ἀπαράδεκτος ὁ ἐξαναγκασμός) μέ ἀντίστοιχη ἐκπαιδευτική του ἀπασχόληση. Ἐν δυνάμει ὅλα τά μαθήματα μπορεῖ νά θεωρηθοῦν ὅτι ἐπηρεάζουν τήν ἄποψη καί ἀντίληψη τοῦ μαθητοῦ. Ἔτσι, ὅμως, γίνεται ἡ ἐκπαίδευση, ἡ ὁποία δέν καλεῖ κανένα νά ἀσπασθεῖ θεωρίες καί ἰδεολογίες, ἀλλά νά τίς γνωρίσει, δηλαδή νά ἀποκτήσει γνώση περί αὐτῶν. Πόσο μυαλό καί ἐπιστημοσύνη χρειάζεται ἐπιτέλους γιά νά κατανοηθοῦν αὐτά τά αὐτονόητα; Γνωρίζουμε, ὅμως, ποῦ τό πᾶνε οἱ "ἄθεοι": στήν προώθηση καί ἐπιβολή τῆς ἀπόψεώς των! Αὐτό, ὅμως, δέν πρόκειται νά τούς περάσει! Ἄν ἔκοψαν τή δική τους οὐρά, δέν θά κολοβώσουν ὅλους τούς Ἕλληνες γιά νά μή νοιώθουν μοναξιά! Κατά τά ἄλλα, καλά κάνουν οἱ περισσότεροι καί γελοῦν μέ τούς περαστικούς ἀθέους συμβούλους καί εἰσηγητές καί τούς ἐπίσης περαστικούς καί περιστασιακούς τοῦ ὑπουργείου (πρώην ἐθνικῆς) Παιδείας. Δέν θά ἦταν, ὅμως, καθόλου ἄσκοπο ἐν προκειμένω ὅλοι μας νά ἀφυπνισθοῦμε σχετικῶς καί ὡς Χριστιανοί καί ὡς Ἕλληνες. Ἀρκετά κράτησε αὐτό τό ἀστεῖο!