Translate

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
2015
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΓΥΝ. ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ
ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΤετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2015
Ἑορτάσθηκε μέ ἐκκλ/κή λαμπρότητα καί μοναστική εὐπρέπεια

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2015

Στήν Ἱερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή
 Ἁγίας Τριάδος, Ἑξαμιλίων Κορινθίας


Σύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική τάξι καί τό μοναστικό τυπικό, ἑορτάσθηκε καί στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμιλίων Κορινθίας ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2015 (κατά τήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου (προσκυνηματικό Ναό στόν Ξενώνα τῆς Μονῆς) τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μ. Βασιλείου) προεξάρχοντος τοῦ πολιοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Ἀργολίδος καί Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κορίνθου Σεβ. κ. Παχωμίου (τοῦ καί Κτίτορος τῆς Μονῆς), συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου π. Γερασίμου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀντωνίου.

Ἔψαλε ὁ καλλικέλαδος χορός τῶν μοναζουσῶν καί συμμετεῖχαν μέ κατάνυξη ἐκτός τῆς περί τήν ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Γερόντισσα Δομνίνα μοναχή σεβαστῆς Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς καί ἀρκετοί πιστοί ἀπό ὁλόκληρη τήν Κορινθία. Τόν Θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβ/τος Ποιμενάρχης.

Ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐψάλη ὁ ἑόρτιος Κανόνας ἐπί τῆ ἀναστηλώσει τῶν ἁγίων εἰκόνων καί ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη λιτάνευσι τῶν ἱ. Λειψάνων καί τῶν ἁγίων Εἰκόνων πέριξ τοῦ Ναοῦ.

Μετά τήν ἐπιστροφή στό Ναό ἀνεγνώσθη, κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξι, ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπό τοῦ Παν/του Ἱερομ. π. Γερασίμου, τῶν μοναζουσῶν καί τοῦ ὑπολοίπου λαοῦ ἀντιφωνοῦντος ἀντιστοίχως τό «αἰωνία ἡ μνήμη» γιά τούς Ὁμολογητές καί προμάχους τῆς Ὀρθοδοξίας καί τό «ἀνάθεμα» γιά τίς αἱρέσεις καί τούς εἰσηγητές καί ὑποστηρικτές της.

Μετά τή διανομή τοῦ αντιδώρου στούς ὀρθοδόξους, ὅλοι οἱ παριστάμενοι προσκλήθηκαν ἀπό τόν Σεβ/το νά συγκεντρωθοῦν στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς (αἴθουσα ὑποδοχῆς τοῦ Ξενῶνος) γιά νά συμμετάσχουν σέ μία σύντομη ἑορταστική σύναξι ἐπί τῆ Κυριακῆ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Γιά πρώτη φορά στήν 35ετή καί πλέον ἱστορία τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς πραγματοποιήθηκε, κατ’ ἐξαίρεσι ἐκ τοῦ αὐστηρῶς μοναστικοῦ Τυπικοῦ καί προγράμματος τῆς Μονῆς, μία ἀνάλογη Σύναξι, μέ τήν εὐλογία τῶν Προεστώτων αὐτῆς, λόγῳ τῆς χαλεπότητος τῶν καιρῶν καί χάριν τῆς πνευματικῆς ἐνισχύσεως τῶν ὀρθοδόξων στόν ὑπέρ τῆς πατρώας εὐσεβείας ἀγώνα.

Οἱ πιστοί, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀρκετοί νέοι καί παιδιά, μέ χαρά καί ἐνδιαφέρον συμμετεῖχαν στή Σύναξι, τήν ὁποία τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβ/τος κ. Παχώμιος καί οἱ Κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Στούς πιστούς ἀρχικά προσφέρθηκε ἀπό τίς ἀδελφές τοῦ Ξενῶνος τό παραδοσιακό κέρασμα (καφές καί νηστίσιμο γλύκισμα) καί στή συνέχεια ἔλαβε χώρα ἡ ἑορταστική ἐκδήλωσι.

Μετά τό «Εὐλογητός»  τοῦ Σεβ/του, ἐψάλη τό «Εὐλογητός εἶ Χριστέ» καί τό Ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας «Τήν ἄχραντον Εἰκόνα σου». Ἀντί προλόγου ὁ Παν/τος Ἱερομ. π. Γεράσιμος ἀνέγνωσε, τῆ ἀδείᾳ τοῦ Ἐπισκόπου, σύντομη ἐπίκαιρη Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβ. Μητρ/του Πατρῶν κ. Εὐσταθίου. Κύριος ὁμιλητής ἦταν ὁ ἐλλογ. Θεολόγος - Ἱεροκήρυκας καί ἀπό πολλῶν ἐτῶν θεολογικός συνεργάτης τοῦ Σεβ. Παχωμίου, ἀδ. Δημήτριος Κάτσουρας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ ἐκκλησιαστική μας ταυτότητα καί ἡ Ὀρθοδοξία σήμερον. Ἡ ἀ-λήθεια τῶν θαυμαστῶν γεγονότων τοῦ 1925 καί τοῦ 1935».

Τήν ὁμιλία παρακολούθησε μέχρι τέλους μέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον ὅλο τό ἐκκλησίασμα ἀλλά καί ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς μετά τῆς Γεροντίσσης αὐτῶν (ἀπό ἰδιαίτερο χῶρο πού εἶχε μόνο ἀκουστική ἐπαφή μέ τήν αἴθουσα ὅπου ἔγινε ἡ ὁμιλία). Περιελάμβανε ἱστορική ἀναφορά στό μέγα θαῦμα τῆς εμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στόν Ἀττικό οὐρανό, κατά τό ἔτος 1925 (14/9), πρός ἐνίσχυσι τῶν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας ἀγωνιζομένων πιστῶν, τά ἱστορικά καί μεγίστης ἐκκλησιολογικῆς σημασίας γεγονότα τῆς ἐπιστροφῆς τριῶν Ἀρχιερέων ἐκ τῆς Καινοτομίας κατά τό έτος 1935 καί τήν ὑπ’  αὐτῶν χειροτονία τεσσάρων Ἐπισκόπων γιά τή διαποίμανση τοῦ πληρώματος τῆς χειμαζομένης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τήν σύγχρονη πορεία τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στήν προοπτική τῆς πλήρους «ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν» καί εἰδικότερον τῆς ἀπό δεκαετιῶν προετοιμαζομένης καί προσδιορισθείσης πλέον γιά το ἔτος 2016 «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου».

Ὁ ὁμιλητής ἐπεσήμανε ὅτι ἡ χειμαζομένη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὁμολογεῖ καί διαφυλάσσει ἀκαινοτόμητη τήν Πίστι καί τήν παράδοσι τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλλά καί τήν Ἀποστολική Διαδοχή, μακρυά ἀπό κάθε μολυσμό ἐκ τῆς καινοτομίας τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ καί τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Αὐτή τήν πορεία καί τόν Ἀγώνα τῶν Ὀρθοδόξων ἐνδυναμώνει ἡ Χάρις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὡς ἡ αἰωνία Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας καί ἐπικυρώνει διά Θείων σημείων καί μαρτυριῶν.

Ἰδιαιτέρως σημαντικές ὑπῆρξαν οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ ὁμιλητοῦ καί γιά τήν προετοιμαζομένη «Μεγάλη Σύνοδο» γιά τήν ὁποία, βάσει τῶν ὑπαρχόντων στοιχείων καί δεδομένων, ἐκτίμησε ὅτι ζηλώνει τή «δόξα» καί τό «πνεῦμα» τῆς Β΄ Βατικανῆς Συνόδου, ἡ ὁποία ἄνοιξε τό δρόμο γιά τόν Παποκεντρικό Οἰκουμενισμό! Ἐπίσης, τέλος, τονίσθηκε ἡ ἀνάγκη ἐγρηγόρσεως ὅλων τῶν ὀρθοδόξων καί ἀνανεώσεως, μετά ζήλου, τοῦ καλοῦ ἀγῶνος ὑπέρ τῆς ἅπαξ παραδοθείσης Πίστεως καί ἐνάντια στήν κακῶς ὑπό ὁρισμένων ἐπιλεγομένη τακτική τῆς ἀπαραδέκτου, ἐν καιρῶ αἱρέσεως, σιωπῆς.

Τήν Σύναξι ἐπιλόγισε μέ εὐχές καί σοφές πατρικές προτροπές ὁ ὑπερενενηκοντούτης οἰκεῖος Ποιμενάρχης, ἐκφράσας τή χαρά του γιά τήν ἀνταπόκρισι τῶν πιστῶν. Πρίν τό «Δι’ εὐχῶν» ἅπαντες συν-ἔψαλαν γιά πρώτη φορά ἕνα νέο Ἀπολυτίκιο εἰδικῶς συνταχθέν πρός τιμήν τῆς Θείας Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (τό ἔτος 1925), τό ὁποῖο ἀφιερώθηκε στή Μονή ὡς πνευματική της ἰδιοκτησία (καί συμβολικά παραδόθηκε στήν Ὁσ/τη Καθηγουμένη αὐτῆς) καί ὁ «Ἔθνικός ὕμνος» τῆς Ρωμηοσύνης, τό «Τῆ  Ὑπερμάχῳ».

Ἐπισφράγισμα, ὅμως, τῆς Συνάξεως ὑπῆρξε ἡ προσκύνησι εὐωδιάζοντος τμήματος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, τό ὁποῖο ἐκτέθηκε πρός προσκύνησι καί μέ εὐλάβεια καί κατάνυξι ἀσπάσθηκαν πρός πνευματική ἐνίσχυσί των οἱ παριστάμενοι. Σέ ὅλους διενεμήθη, εὐλογίας χάριν, ἀντίγραφο ἱ. Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου, ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ Σεβ/του κ. Γαλακτίωνος.

Ἀκολουθεῖ τό Ἀπολυτίκιο τῆς Θείας Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κατά τό ἔτος 1925, ἐνώπιον δισχιλίων καί πλέον ἀγωνιζομένων ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας καί διωκομένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καθώς καί φωτογραφικό ρεπορτάζ ἐκ τοῦ ὡς ἄνω ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας 2015.Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.

(Πνευματική ἰδιοκτησία Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἑξαμιλίων Κορινθίας)

Λίαν εὔφρανας τούς ὀρθοδόξους,
καί κατήσχυνας τούς καινοτόμους,
ἐν οὐρανῶ  διαλάμψας τρισόλβιε,
τῶν εὐσεβούντων φωτίσας τήν σύναξιν,
ἑορταζόντων τήν Θείαν σου ὕψωσιν.
Σταυρέ Τίμιε,
χάριν παράσχου φωτοπάροχον
τοῖς Πίστιν ὁμολογοῦσι τήν ὀρθόδοξον.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2015
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ