Translate

Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

ΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε ἡ κατά σάρκα γεννήσασα τόν Θεόν Λόγον, γνωρίζω ὅτι δέν εἶναι εὐπρεπές, οὐδέ ἄξιον εἰς ἐμέ τόν πανάσωτον, τόν ἔχοντα μεμολυσμένους τούς ὀφθαλμούς καί τά χείλη ἀκάθαρτα, νά ἴδω τήν εἰκόνα Σου τῆς Ἁγνῆς, τῆς Ἀειπαρθένου, τῆς ἐχούσης τό σῶμα καί τήν ψυχήν καθαρά καί ἀμόλυντα, ἀλλ᾽ ἀπεναντίας πρέπει νά μισηθῶ ὁ ἄσωτος καί νά ἐπιτιμηθῶ ὑπό τῆς ὑμετέρας καθαρότητος. Πλήν ἐπειδή ὁ Θεός τόν Ὁποῖον ἐγέννησες, ἔγινεν ἄνθρωπος ὅπως καλέσῃ τούς ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν, λαμβάνω καί ἐγώ τό θάρρος καί προσέρχομαι πρός Σέ, παρακαλῶν μετά δακρύων.

Πρόσδεξε τήν παράκλησίν μου διά τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν πολλῶν καί χαλεπῶν πταισμάτων μου καί παρακάλεσον τόν Μονογενῆ Σου Υἱόν καί Θεόν ὅπως ἐλεήσῃ τήν ἀθλίαν καί ταλαίπωρον ψυχήν μου. Διότι διά τό πλῆθος τῶν ἀνομιῶν μου ἐμποδίζομαι νά στρέψω τό βλέμμα μου πρός Αὐτόν καί νά ζητήσω συγχώρησιν καί διά αὐτό σέ προβάλλω μεσίτριαν.

Ἀπολαύσας πολλῶν καί μεγάλων δωρεῶν παρά τοῦ δημιουργήσαντός με Θεοῦ, ἐφάνην ἄθλιος καί ἀχάριστος ὁμοιωθείς μέ τά ἀνόητα κτήνη· πτωχεύσας εἰς τάς ἀρετάς, πλουτήσας εἰς τά πάθη, βεβαρυμένος μέ ἐντροπήν, ἐστερημένος θείας παρρησίας, κατακεκριμένος ὑπό τοῦ Θεοῦ, θρηνούμενος ὑπό τῶν ἀγγέλων, χλευαζόμενος ὑπό τοῦ δαίμονος καί μισούμενος ὑπό τῶν ἀνθρώπων· ἐλεγχόμενος ὑπό τῆς συνειδήσεως, ἐντρεπόμενος διά τά πονηρά μου ἔργα, νεκρός ὑπάρχων πρό τοῦ θανάτου καί πρό τῆς κρίσεως αὐτοκατάκριτος καί πρό τῆς ἀτελευτήτου κολάσεως τυγχάνων αὐτοτιμώρητος ὑπό τῆς ἀπογνώσεως. Διά τοῦτο καταφεύγω εἰς τήν ἰδικήν Σου καί μόνην βοήθειαν, Δέσποινα Θεοτόκε, ὁ μυρίων ταλάντων ὀφειλέτης, ὁ ἀσώτως τήν πατρικήν οὐσίαν δαπανήσας, ὁ παρανομήσας ὑπέρ τόν Μανασσῆν, ὁ γενόμενος ἄσπλαχνος ὑπέρ τόν πλούσιον, ὁ λαίμαργος δοῦλος, τό δοχεῖον τῶν πονηρῶν λογισμῶν, ὁ θησαυροφύλαξ τῶν αἰσχρῶν καί ρυπαρῶν λόγων καί ὁ ξένος πάσης ἀγαθῆς ἐργασίας.

Ἐλεήσόν μου τήν ταπείνωσιν καί συμπάθησόν μου τήν ἀσθένειαν. Μεγάλην ἔχεις τήν παρρησίαν πρός τόν ἐκ Σοῦ τεχθέντα καί οὐδείς δύναται ὡς Σύ, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ. Δι᾽ ὅλα ἔχεις τήν ἰσχύν ὡς ὑπερέχουσα πάντων τῶν κτισμάτων καί δέν εἶναι ἀδύνατον εἰς Σέ οὐδέν, ἐάν θελήσῃς. Μή λοιπόν παραβλέψῃς τά δάκρυά μου, μή ἀηδιάσῃς τόν στεναγμόν μου, μή ἀποστραφῇς τόν πόνον τῆς καρδίας μου, μή ἐντροπιάσῃς τήν πρός Σέ προσδοκίαν μου, ἀλλά διά τῶν μητρικῶν Σου δεήσεων βίασον τήν εὐσπλαχνίαν τοῦ ἀγαθοῦ Υἱοῦ Σου καί Θεοῦ καί ἀξίωσόν με τόν ταλαίπωρον καί ἀνάξιον δοῦλόν Σου ν᾽ ἀπολαύσω τό πρῶτον καί ἀρχαῖον κάλλος καί τήν ἀπομάκρυνσιν τῶν παθῶν, διά νά ἐλευθερωθῶ ἀπό τάς ἁμαρτίας καί νά γίνω ὑπηρέτης τῆς δικαιοσύνης, νά ἐκδυθῶ τόν μιασμόν τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς καί νά ἐνδυθῶ τόν ἁγιασμόν τῆς ψυχικῆς καθαρότητος, νά νεκρωθῶ διά τόν κόσμον καί νά ζήσω ἐν τῇ ἀρετῇ.

Ὁδοιποροῦντά με συνόδευσον, πλέοντα ἐν θαλάσσῃ σύμπλευσον, ἀγρυπνοῦντα με ἐνίσχυσον, θλιβόμενον παρηγόρησον, ὁλιγοψυχοῦντα παρακάλεσον, ἀσθενοῦντα δώρησόν μου τήν ἴασιν, ἀδικούμενον ρῦσαί με, συκοφαντούμενον ἀθώωσον, εἰς θάνατον κινδυνεύοντα προφθάσασα λύτρωσόν με, εἰς τούς ἀοράτους ἐχθρούς δεῖξον με καθ᾽ ἑκάστην φοβερόν.

Ναί ὑπεράγαθε Δέσποινα Θεοτόκε, ἡ μετά Θεόν ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, ἐπάκουσον τῶν οἰκτρῶν δεήσεων καί μή μέ ἐντροπιάσῃς ἀπό τῆς προσδοκίας μου. Τόν βρασμόν τῆς σαρκός κατάπαυσον, τήν ἐν τῇ ψυχῇ μου ἀγριωτάτην ταραχήν κατεύνασον, τόν πικρόν θυμόν καταπράϋνον, τόν τύφον καί τήν ἀλαζονίαν τῆς ματαίας οἰήσεως ἐκ τοῦ νοός μου ἀφάνισον, τάς νυκτερινάς φαντασίας τῶν πονηρῶν πνευμάτων καί τάς καθημερινάς ἀκαθάρτους προσβολάς ἀπομάκρυνον τῆς καρδίας μου. Παίδευσόν μου τήν γλῶσσαν ἵνα ὁμιλῇ τά συμφέροντα, δίδαξον τούς ὀφθαλμούς μου νά βλέπουν ὀρθῶς τήν ὁδόν τῆς ἀρετῆς, ἐνίσχυσον τούς πόδας μου ἵνα βαδίζουν τήν μακαρίαν ὁδόν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τάς χεῖράς μου ἁγίασον ἵνα ἀξίως αἴρω αὐτάς πρός τόν Ὕψιστον. Καθάρισόν μου τό στόμα ἵνα μετά παρρησίας ἐπικαλεῖται τόν Πανάγιον Πατέρα καί Θεόν. Ἄνοιξόν μου τά ὦτα, ἵνα ἀκούω αἰσθητῶς καί νοητῶς τά ὑπέρ μέλι καί κηρίον γλυκύτερα λόγια τῶν Ἁγίων Γραφῶν καί βιῶ ταῦτα ἐνισχυόμενος ὑπό Σοῦ.

Δός μοι καιρόν μετανοίας, λογισμοῦ ἐπιστροφήν, ἐλευθέρωσόν με ἐξ αἰφνιδίου θανάτου καί ἀπάλλαξόν με κατακεκριμένον ὑπό τῆς συνειδήσεως. Καί τελευταῖον ἐλθέ κοντά μου κατά τόν χωρισμόν τῆς ψυχῆς μου ἀπό τοῦ ἀθλίου μου σώματος, ἵνα ἐλαφρύνης τήν ἀφόρητον αὐτήν βίαν, ἀνακουφίσῃς τόν ἀνέκφραστον πόνον, παρηγορήσῃς τήν ἀπαραμύθητον στενοχωρίαν. Ἵνα τῆς σκοτεινῆς μορφῆς τῶν δαιμόνων λυτρώσῃς, παραμερίζουσα τόν ἄρχοντα τοῦ σκότους καί σχίζουσα τά χειρόγραφα τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν. Καί ἵνα μέ οἰκειώσῃς μέ τόν Θεόν καί μέ καταξιώσῃς τῆς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ παραστάσεως ἐν τῷ φοβερῷ Κριτηρίῳ καί νά μέ κάμῃς κληρονόμον τῶν αἰωνίων καί ἀδιαφθόρων ἀγαθῶν.

Ταύτην τήν ἐξομολόγησιν Σοῦ κάμνω Δεσποινά μου Θεοτόκε, τό φῶς τῶν ἐσκοτισμένων μου ὀφθαλμῶν καί παραμυθία τῆς ζωῆς μου, ἡ μετά Θεόν ἐλπίς καί προστασία μου, τήν ὁποίαν δέξου εὐμενῶς καί καθάρισόν με ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος καί ἀξίωσόν με εἰς τήν παροῦσαν ζωήν ἀκατακρίτως νά μετέχω τοῦ Παναγίου καί ἀχράντου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Υἱοῦ Σου καί Θεοῦ. Εἰς δέ τήν μέλλουσαν, τῆς γλυκυτάτης οὐράνιας τροφῆς τοῦ Παραδείσου, ἔνθα εἶναι ἡ κατοικία πάντων τῶν εὐφραινομένων. Τούτων δέ τῶν ἀγαθῶν τυχών ὁ ἄθλιος, δοξάζω εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομα τοῦ Υἱοῦ Σου καί Θεοῦ τοῦ δεχομένου πάντας τούς μετανοοῦντας ἐξ ὅλης ψυχῆς διά Σέ τήν γενομένην μεσίτριαν καί ἐγγυήτριαν πάντων τῶν ἁμαρτωλῶν, διότι διά Σοῦ Πανύμνητε καί Ὑπεράγαθε Δέσποινα περισώζεται ὁλόκληρος ἡ ἀνθρωπίνη φύσις αἰνοῦσα καί εὐλογοῦσα Πατέρα καί Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, τήν Παναγίαν Τριάδα.

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Διάλεξη τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ, Δασκάλου καί Θεολόγου, μέ θέμα: «Τά θρησκευτικά στό Δημοτικό Σχολεῖο, καί ἡ ὑπονόμευσή τους ἀπό τό γλωσσικό μάθημα». Ἀνοικτό Πανεπιστήμιο Ἀσπροπύργου.

Ἡ Παιδεία τῶν παιδιῶν μας, τό ὑπ' ἀριθμόν ἕνα πρόβλημα γιά τήν ἱστορική καί ἐθνική μας συνέχεια!
Γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί ὀφείλουν νά ἐπαγρυπνοῦν καί νά ἀγωνίζονται, ἀκόμη καί γιά τά αὐτονόητα!
Μία εἰρηνική ἐπανάσταση καί νέα Ἐθνική Ἀντίσταση πρέπει νά ξεκινήσει!

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ "ΦΙΛΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥ"
Γιά 29η χρονιά!


Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις

«ΦΙΛΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥ»

στήν Οἰνόη (Βιλλίων) Ἀττικῆς.
 
Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας πραγματοποιήθηκαν γιά ἄλλη μία χρονιά οἱ ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις «Φίλοι Χριστοῦ».
Ἤδη ὁλοκληρώθηκε ἡ Α΄ Κατασκηνωτική Περίοδος (τῶν ἀγοριῶν) ἀπό 1/14ης ἕως 8/21ης Ἰουλίου τρ. ἔτους καί τή σκυτάλη πῆρε ἡ Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος (τῶν κοριτσιῶν).
Οἱ Κατασκηνώσεις ἀπό τῆς ἱδρύσεώς των (τό 1988) φιλοξενοῦνται στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στήν Οἰνόη Ἀττικῆς, τῆ εὐγενῆ παραχωρήσει τοῦ Κτίτορος αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου & Νεαπόλεως κ. Γαλακτίωνος.
Στήν Α΄ Κατ/κή Περίοδο συμμετεῖχαν ἀρκετά παιδιά ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος. Ὡς ὑπεύθυνος Κληρικός διακόνησε ὁ Αἰδ/τος Πρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Χάνας, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Νεαπόλεως (Πειραιῶς), ἐνῶ ὡς Ἀρχηγός τῆς Α΄ Περιόδου, τό ἱδρυτικό στέλεχος τῶν Κατασκηνώσεων, ὁ ἐλλ. Θεολόγος κ. Δημήτριος Κάτσουρας.
Ἐφέτος δύο ξεχωριστά γεγονότα ἦλθαν νά λαμπρύνουν τή διοργάνωση καί νά χαροποιήσουν ἰδιαιτέρως ὅλους τούς ὐπευθύνους καί τούς συμμετασχόντας.
Τὀ πρῶτο εἶναι ἡ τέλεση τῆς καθιερωμένης Ἀγρυπνίας πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου προεξάρχοντος  τοῦ παλαιοῦ κατασκηνωτοῦ (ἐκ τῶν πρώτων ἐτῶν τῆς λειτουργίας των) καί νεοχειροτονηθέντος Ἐπισκόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Παντελεήμονος, συμπαραστατουμένου ὐπό τοῦ π. Ἀθανασίου καί τοῦ Αἰδ/του Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Κωστάντη.
Τό Ἀναλόγιο κατά τή διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας πλαισίωσαν οἱ παλαιοί Κατασκηνωτές καί ἱεροψάλτες: Πέτρος Κοκκίνης, Εὐάγγελος Ἀλεβίζος καί Ἀντώνιος Κορωνιᾶς.
Τό δεύτερο εἶναι ἡ, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας στίς Κατασκηνώσεις, διοργάνωση μικρῆς ἄτυπης ἐνημερωτικῆς ἡμερίδος ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐν Κρήτη λαβοῦσα χώρα λεγομένη «Ἁγία & Μεγάλη Σύνοδο» καί τά περί αὐτήν. Στήν Ἡμερίδα αὐτή συμμετεῖχαν οἱ παρευρισκόμενοι στίς Κατασκηνώσεις Κληρικοί (Σεβ. Φθιώτιδος, π. Ἀθανάσιος, π. Παναγιώτης), οἱ ἐκ τῆς Ἱ. Μητρ/λεως Λαρίσης Κληρικοί μας, π. Φίλιππος καί Διάκονος π. Ἀγάθων καί οἱ συνοδεύοντες τόν Μακ/το Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Στέφανο Κληρικοί (π. Λουκᾶς, ἐφημέριος Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν, Διάκονος π. Γεώργιος καί ὁ ὁσ/τος π. Ἰωαννίκιος), καθώς καί ὁ Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐλαβ. κ. Ὀρέστης Νικολαϊδης καί ὁ Θεολόγος καί Ἀρχηγός τῆς Α΄ Κατ/κῆς Περιόδου ἐλλογ. κ. Δημήτριος Κάτσουρας, ὡς κύριος εἰσηγητής.
Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἡμερίδος παρετέθη πρός ὅλους τούς συμμετασχόντας φροντισμένη Τράπεζα ἀπό τίς διακονήτριες τοῦ Ἡσυχαστηρίου.
Ἠ Α΄ Κατ/κή Περίοδος ὁλοκληρώθηκε μέ τήν καθιερωμένη τελετή λήξεως τήν ὁποία παρακολούθησαν καί προσελθόντες Γονεῖς τῶν κατασκηνωτῶν, ἐνῶ ἡ «αὐλαία» ἔπεσε μέ τήν ὑποστολή τῆς Σημαίας, ἡ ὁποία περήφανα κυμάτιζε στόν ἱστό της καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῶν Κατασκηνώσεων.
Τόν Ἀρχηγό τῆς Α΄ Περιόδου πλαισίωσαν στό πολυεύθυνο Κατασκηνωτικό ἔργο οἱ: Μιλτιάδης Τσαλάγκας, ὡς Ὑπαρχηγός καί Παῦλος Πιπερίδης, Ἀλέξιος Ἐλευθεριάδης καί Χρῆστος Ναβροζίδης, ὡς Ὁμαδάρχες. Τό καθιερωμένο βραβεῖο ἤθους ἀπονεμήθηκε στόν κατασκηνωτή ἀπό τήν Ἐνορία Λαμίας ( Ἱ. Μητρ/λη Φθιώτιδος) Ἐμμανουήλ Σιάκκα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
(Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016)