Translate

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΠΟΥ ΓΗΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ!ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ: Ἐλάβαμε καί εὐχαρίστως δημοσιεύομε τά κατωτέρω κείμενα πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἀναγνωστῶν-ἐπισκεπτῶν μας διά τό θέμα τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου καί τίς τελευταῖες ἐξελίξεις εἰς τήν ὑπόθεσιν τοῦ συνεχιζομένου διωγμοῦ της, ἀλλά καί τῆς ἡρωϊκῆς της ἀντιστάσεως.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και φίλοι,
         Σας προωθώ την απάντησι των Εσφιγμενιτών Πατέρων οι οποίοι με την χάριν του Θεού, διατηρούν μέχρι σήμερον μόνοι μονώτατοι εις το Άγιον Όρος, την αγιορειτικήν παράδοσιν που εκληρονόμησαν από τον Αγίο Κοσμά, τον Πρώτον του Αγίου Όρους και των συν αυτώ μαρτυρικώς τελειωθέντων Αγιορειτών Πατέρων επί του λατινόφρονος Ιωάννου του Βέκκου και των οποίων την μνήμη εορτάσαμε μόλις προ ημερών την 1ην Ιουλίου ε.ε. με το εκκλησιαστικόν μας ημερολόγιον. "Μνήμη αγίου, μίμησις αγίου" λέει ο Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, διαφορετικά είμαστε τυπολάτρες και θα μας ψέξη ο Χριστός ως υποκριτάς όπως έψεξε και τους Ιουδαίους που θανάτωναν τους προφήτας και κατόπιν τους ανήγειραν μνημεία δήθεν για να τους "τιμήσουν".
          Περί του γεγονότος ότι ο παπόδουλος και λατινόφρων Βαρθολομαίος τυγχάνει αιρεσιάρχης και πρωτεργάτης της παναιρέσεως του Οικουμενισμού και του πανθρησκειασμού και "οι λίθοι κεκράξονται". Το ότι οι 19 υπόλοιπες μονές του Αγίου Όρους αρνούνται να το ομολογήσουν ερωτοτροπούντες, αν μη εκπορνευόμενοι με τα αργύρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτό είναι δική τους υπόθεσις.
       Η καθολική όμως εντολή τόσον των Πατέρων όσων και απάντων των θείων και ιερών Κανόνων είναι η διακοπή του μνημοσύνου τόσον του αιρεσιάρχου δήθεν πατριάρχου, όσο και των υπολοίπων που τον μνημονεύουν "κάν νηστεύουν, κάν παρθενεύουν, κάν θαύματα ποιώσι, κάν νεκρούς αναστένουσι"! Οι υπόλοιπες τάχα διαμαρτυρίες, φωνασκίες, ημιαποτειχίσεις, απειλές κλπ είναι απόπειρες τοποθετήσεως επιρραμάτων αγνάφων πανίων επί παλαιών ιματίων και νέου οίνου επί παλαιών ασκών. Το να ορθοδοξούμε ασυνεπώς εις ουδέν οφελεί. Και αυτό δεν είναι δική μας γνώμη αλλά όλων των Πατέρων την οποίαν θαυμάσια συνοψίζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγοντας :   «Καί γε πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν. Ἱεραρχεῖν δοκοῦντες καὶ ἱερεῖς, μονασταὶ καὶ μιγάδες, πᾶν γένος καὶ πᾶσα ἡλικία· Οἱ μὲν τέλεον ναυαγήσαντες περὶ τὴν πίστιν, οἱ δέ, εἰ καὶ τοῖς λογισμοῖς οὐ καταποντισθέντες, τῇ δὲ αἱρετικῇ κοινωνίᾳ ἐξ ἡμισείας δέει σωματικοῦ θανάτου, συγκινδυνεύοντες».  «Παραγγελίαν γὰρ ἔχομεν ἐξ αὐτοῦ τοῦ Ἀποστόλου, ἐάν τις δογματίζῃ ἤ προστάσσῃ ποιεῖν ἡμᾶς, παρ᾽  ὅ παρελάβομεν, παρ᾽ ὅ οἱ Κανόνες τῶν κατὰ καιροὺς Συνόδων, καθολικῶν τε καὶ τοπικῶν ὁρίζουσιν, ἀπαράδεκτον αὐτὸν ἔχειν καὶ μηδὲ λογίζεσθαι αὐτὸν ἐν κλήρῳ ἁγίων».Ο δε Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός παραγγέλει :  «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι, πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί, φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι. Φεύγετε καὶ ὑμεῖς ἀδελφοὶ τὴν πρὸς τοὺς ἀκοινωνήτους κοινωνίαν καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν ἀμνημονεύτων. Ἴδε ἐγὼ Μᾶρκος ὁ ἁμαρτωλὸς λέγω ὑμῖν, ὅτι ὁ μνημονεύων τοῦ πάπα ὡς ὀρθοδόξου ἀρχιερέως, ἔνοχός ἔστι πάντα τὰ τῶν Λατίνων ἐκπληρῶσαι μέχρι καὶ αὐτῆς τῆς κουρᾶς τῶν γενείων καὶ ὁ λατινοφρονῶν μετὰ τῶν Λατίνων κριθήσεται καὶ ὡς παραβάτης τῆς πίστεως λογισθήσεται». 
Η υπόθεσις των Εσφιγμενιτών Πατέρων, Αδελφοί, δεν είναι απλά δική τους υπόθεσις. Είναι υπόθεσις όλων μας, είναι κοινός ο αγών, και εάν τους εγκαταλείψουμε μόνους τους στον κοινόν αγώνα, πώς θα αντικρύσωμεν τον αγωνοθέτην Χριστόν; Ο Θεός να μας προστατεύση από την δειλίαν και αδιαφορίαν μας.

Με αγάπην Χριστού και φιλικούς χαιρετισμούς.
Ο αμαρτωλός δούλος του Θεού
Βασίλειος
 Άγιο Όρος, 5/8/2013

 Είπαμε να μην απαντήσουμε, αλλά όλα τα ψέματα που ειπώθηκαν, ευτυχώς σε λίγα δημοσιεύματα, δεν μας αφήνουν άλλο περιθώριο, φοβούμενοι μην επικρατήσει το ψέμα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Φαίνεται ότι ζούμε σε οργουελική εποχή κατά την οποία τα ονόματα δεν δηλώνουν τα πράγματα,  αλλά τα αντίθετά τους. Νομιμότητα είναι πλέον η δυνατότητα των ισχυρών να παρανομούν. Δικαιοσύνη είναι το όραμα των αδίκων. Αλήθεια είναι το ψέμα που υπηρετεί συμφέροντα.  Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι τα "δικαιώματα" αισχρών ανθρώπων να διασπείρουν και να θεσμοθετήσουν την ανηθικότητα. Αγάπη ... ώ, αυτή η αγάπη! είναι το μίσος της αληθείας, είναι η ανθρωπαρέσκεια, εθελοδουλεία και εθελοτυφλία όσων ετάχθησαν αναξίως φρουροί της αληθείας.
Το έχει καταλάβει κι ο λαός μας, αλλά αδυνατεί να αντιδράσει. Περιμένει πλέον μόνον από τους ιερείς και τους μοναχούς την κραυγή της αληθείας. Το τεράστιο λοιπόν ερώτημα ημών των Εσφιγμενιτών είναι γιατί στην φυσικότατη αντίδρασί μας να μη συμπορευθούμε με το ψεύδος βρίσκουμε τους μοναχούς και τους ιερείς του Αγίου Όρους απέναντί μας κι όχι δίπλα μας; Γιατί να θέλουν οι αγιορείτες πατέρες να στερήσουν συναγιορείτας μοναχούς από το μοναστήρι τους, μολονότι γνωρίζουν το τί αγώνα έκανε ο κάθε ένας από εμάς για να αποσπαστεί από τα δόντια του ψυχοβόρου κόσμου και να βρει φυσικό και ηθικό καταφύγιο στο Άγιον Όρος; Γιατί να μην ανέχονται τον διαφωνούντα αδελφό που ποτέ δεν τους επείραξε; Τόσο μεγάλο έγκλημα είναι να λές την αλήθεια λοιπόν; Τόσο μεγάλο ποινικό αδίκημα είναι να μην μνημονεύεις επ’ εκκλησίας έναν φανερό εχθρό της Εκκλησίας του Χριστού, έναν ολετήρα της Αγίας Πίστεως; Το πλέον οδυνηρό γεγονός όμως είναι ότι όλοι οι αγιορείται είναι ανθενωτικής διαθέσεως και συμφωνούν μαζί μας. Πώς λοιπόν φτάνουν στο σημείο να συμπορεύονται με ανθρώπους που μισούν όπως ο κ. Βαρθολομαίος και οι πρακτορίσκοι του; Όλοι γνωρίζουμε ότι τα αντιπατριαρχικά μοναστήρια είναι δεκά τρία, πολύ περισσότερα απο τα πατριαρχικά. Πώς λοιπόν σύρονται σε πράξεις όπως το "διάβημα διαμαρτυρίας" που έστειλε σήμερα Δευτέρα 5/8ου/2013 (Νέο Ημερολόγιο) στον Διοικητή Αγίου Όρους και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη; Τί είδους πιέσεις δέχθηκαν οι Άγιοι Αντιπρόσωποι για να πεισθούν σύσσωμοι να ζητήσουν ωμά από τον Υπουργό τον διωγμό μας; Από το κείμενο του "διαβήματος" φαίνεται ότι πείσθηκαν μέσω της συκοφάντησης. Διότι δεν είπαν στην Σύναξη των πατέρων ότι, όπως πάντοτε, δεν κάναμε εμείς επίθεση, αλλά υποστήκαμε επίθεση.
Δεν τους είπαν ότι στον Δικαστικό επιμελητή απαντήσαμε, με ευθύτητα και απλότητα, μόνον ότι δεν παραδίδουμε το κονάκι μας, κι ότι καμία επίθεση δεν εδέχθη ούτε ο ίδιος, ούτε κανένας άλλος από το προσωπικό. Συγκεκριμένα, μετά τον σύντομο διάλογο ο επιμελητής έκανε νεύμα σε περίπου είκοσι μεγαλόσωμους άνδρες να επιτεθούν, στο κέντρο των οποίων προηγείτο μικρή μπουλντόζα τύπου bobcat. Δεν είπαν στους πατέρες για τα συνεχή χτυπήματα της μπουλντόζας στην εξώπορτα, ούτε για τις επανειλημμένες φωνές του προϊσταμένου Ιερομόναχου Σάββα να σταματήσουν διότι ακριβώς πίσω από την πόρτα που χτυπούσαν υπήρχαν μοναχοί. Δεν είπαν ότι οι μοναχοί εφώναζαν κι αυτοί πίσω από την πόρτα κάνοντας φανερή την παρουσία τους καθώς και τον κίνδυνο να συνθλιβούν στον στενό εκείνο χώρο άν η πόρτα υποχωρούσε. Κάποιος από την ομάδα κρούσεως εφώναξε στον χειριστή της μπουλντόζας - όπως τουλάχιστον τον άκουσαν οι μοναχοί πίσω από την πόρτα - "συνέχισε συνέχισε!" Ο παπα Σάββας έτρεξε κάτω στο προσωπικό της εξώθυρας να δεί την κατάσταση και την στιγμή εκείνη ένα δόντι της μπουλντόζας έκανε μια μεγάλη τρύπα στο μέταλλο της πόρτας φτάνοντας 15 εκατοστά από το κεφάλι μοναχού. Τότε, όταν διαπίστωσε ότι όλα τα σώματα θα λιώσουν κάτω απο την πόρτα αν αυτή υποχωρήσει στα χτυπήματα, μάζεψε ότι παλιόπανο βρήκε, το πότισε με καύσιμα και φώναξε από ένα παράθυρο για εκφοβισμό ότι αν δεν φύγουν θα τους κάψει. Όταν είδε ότι συνεχίζουν τα χτυπήματα, τότε πέταξε το στουπί πάνω στο μηχάνημα, δηλαδή σε ουδέτερη ζώνη κι όχι πάνω στο προσωπικό, ελπίζοντας ότι ο χειριστής θα φοβηθεί πιθανή πυρκαγιά και θα υποχωρήσει. Ευτυχώς αυτό συνέβη. Υποχώρησαν και έτσι γλυτώσαμε τα θύματα και το μοναχικό αίμα σε χέρια δημοκρατικών κυβερνήσεων. Τίποτε από τα παραπάνω δεν είπαν στη Σύναξη των πατέρων, αντιθέτως μας συκοφάντησαν ως τρομοκράτες, λες και εκσφενδονίσαμε ρουκέτα στο γραφείο του Δένδια. Δηλαδή,  είναι νόμιμη η διάρρηξη της πόρτας μας με μπουλντόζα και παράνομη η δική μας αναμενόμενη αντίδραση που είχαμε γνωστοποιήσει σε όλους. Πώς επιτρέψατε άγιοι αντιπρόσωποι ένα τέτοιο χτύπημα; Άν, όπως εμείς, ήλθατε στο Όρος να σωθείτε από ποιό γέροντα και ποιά παράδοση εμάθατε να στέλνετε μπουλντόζες σε μοναχούς που θεωρείτε ότι σφάλλουν; Ακόμη κι αν είμεθα πλανεμένοι,  τί λέτε, είναι Ορθοδοξία να επιτίθεσθε με μπουλντόζα στους μοναχούς που διαφωνούν μαζί σας;
Θα μπορούσαν όμως να τεθούν τα εξής ερωτήματα στη Σύναξη των πατέρων. Όλοι ήξεραν μετα απο τις προειδοποιήσεις μας ότι δεν θα πειράξουμε κανέναν, ότι θα μείνουμε στο κονάκι μας κάνοντας την καλογερική μας και οι νεο Εσφιγμενίτες γείτονές μας δεν θα έχουν να φοβηθούν τίποτε. Όλοι όμως επίσης εγνώριζαν ότι,  σε περίπτωση που δεχθούμε επίθεση,  κάθε μοναχός του κονακίου θα μείνει στο πόστο του μέχρι θανάτου. Όταν λοιπόν όλα τα παραπάνω είναι γνωστά και κάποιοι επιχειρούν εναντίον μας με μικρή μπουλντόζα - ρωτάμε τους σεβαστούς πατέρας - αυτοί που μας επιτίθενται και μάλιστα με τέτοια μέσα δέν έχουν ενώπιόν τους και εν γνώσει τους την πιθανή προοπτική να σκοτώσουν; Όλοι στις Καρυές τα εγνώριζαν αυτά. Τα εγνωρίζατε κι εσείς πατέρες, οι αντιπρόσωποι των Μονών κι όμως δεν εμποδίσατε το χτύπημα. Για όλα όμως πρέπει να φταίμε μόνον εμείς ...
 Άλλο ερώτημα: Μπορεί ένας δικαστικός επιμελητής να δίνει εντολή σε μπουλντόζα να διαρρήξει εξώθυρα κατοικημένου κτιρίου; Σε ποιόν θα καταλογιστεί το αίμα που πιθανώς χυθεί; Γιατί δεν παρίστατο για κάτι τόσο σοβαρό εισαγγελέας και ένας τουλάχιστον επιστάτης της Ι. Κοινότητος; Μήπως η βία που ασκήθηκε πάνω μας δεν είναι και τόσο "νόμιμη" όσο ακούγεται; Μήπως το νομιμον στην προκειμένη περίπτωση ήταν το θέλημα και η εντολή του ισχυρού κ. Βαρθολομαίου;


Πατέρες άγιοι, μετά απο την παρουσίαση των σωστών ερωτήσεων που θα έπρεπε να θέσετε στην Ιερά Σύναξη, θα μας επιτρέψετε και κάποιες συστάσεις. Μήν πιστεύετε πλέον τους ψευδοεσφιγμενίτες! Ώριμοι μοναχοί και δεν μπορείτε να καταλάβετε ποιός σας λέει την αλήθεια; Ιδού, έχετε μπροστά σας αυτόν που μένει σταθερός σ’ αυτό που πιστεύει ακόμη και μετά την στέρηση της περιουσίας και των δικαιωμάτων του και αυτόν που "τα άρπαξε" και προσπαθεί τώρα απεγνωσμένα για επιδοτήσεις και νέο εύκολο χρήμα με τρόπο αισχρό. Ποιός από τους δύο σας λέει την αλήθεια; Τίνος το μέρος θα έπρεπε να πάρετε; Δεύτερη σύσταση: οι ταπεινοί μοναχοί μας θα κάτσουν στα πόστα του κτιρίου μέχρι θανάτου. Άν έχετε τόση προσπάθεια να καταλάβετε το κονάκι μας θα χρειαστείτε να χτυπήσετε το κτίριο με τρόπο τόσο σκληρό, που σίγουρα θα κινδυνέψει η ζωή μοναχών. Αποτρέψατε το διάβημα. Μη κάνετε τόσο άφρονα υπακοή στον τόσο εμπαθή πατριάρχη σας.
 Τρίτη σύσταση: Μιμηθείτε την σταθερότητα και το ασυγκατάβατον των μοναχών μας που είναι έτοιμοι να πεθάνουν για να μη συμμετέχουν δια της ανοχής στην επέκταση του Οικουμενισμού,  της μεγαλύτερης και τελευταίας αιρέσεως στην Ιστορία της Εκκλησίας. Άν δεν αντισταθείτε για την πίστη σας σύντομα θα χάσετε και την ηθική σας κατάσταση και όλο το Άγιον Όρος. Άν δειλιάζετε, τότε καθίστε στα κελλάκια σας κι ειρηνεύστε κι αφήστε να μιλήσει κάποιος που το λέει η καρδιά του χωρίς να τον χτυπάτε πισώπλατα. Διαφορετικά δεν είστε μόνο δειλοί, αλλα καί βάσκανοι και κακοπροαίρετοι.
 Άγιοι Αντιπρόσωποι,
Είναι οκτώ χρόνια που μας αφήσατε απόρους. Τί παραχώρησε ο Θεός να πάθετε; Να φορολογηθείτε από τον Διεθνή Εβραίο και τώρα να χρωστάτε. Εμείς από την άλλη, κοπιάζουμε λίγο παραπάνω, αλλά είμαστε, όπως οι ανα τούς αιώνας αγιορείτες,  ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ !!!  Σκεφτείτε το. Ενώστε τις τελείες για να δείτε την πρόνοια του Θεού ! Τώρα θέλετε νέα μέτρα εναντίον μας· βία και διωγμό. Ανακύπτει φοβερό το ερώτημα: Δεν σας φοβίζει η νέα αντίστοιχη αντίδραση του Αγίου Θεού; Ξανασκεφτείτε το.

Με αγάπη Χριστού, της Αυτοαληθείας

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΏ ΑΔΕΛΦΟΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: