Translate

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥνοικτή πιστολή
τς ερς Μονς σφιγμένου πρός τάς δέκα ννέα Μονάς
το
γίου ρους
 Σεβαστοί πατέρες κι δελφοί,

1o

Γνωρίζετε καλς τόν συναισθηματισμό τν Μοναχν. Γνωρίζετε, τι ταν νας Μοναχός λθ σέ ρξι μέ λλον τινά το περιβάλλοντός του, κόμη κι ν πρόκειται γι’ σήμαντα θέματα, συνήθως ποφεύγει τάς πολλάς μ’ ατόν συναναστροφάς γιά τό διατάρακτον τς ερήνης μφοτέρων. τσι κι μες, πό τό 1972, μετά τήν βιαία ποπομπή το ντιπροσώπου μας, πατρός Χαρίτωνος, πειδή πως το εχομε ποδείξει, δέν συμμετεχε σέ δοξολογική κδήλωσι ποδοχς προσκλήτων Φαναριωτν, μολονότι εχαμε πό κοινο στήν Διπλή το Νοεμβρίου το 1971 συμφωνήσει κάστη κυρίαρχος Μονή νά ντιμετωπίζ τούς φιλενωτικούς Φαναριτες ΟΠΩΣ θεωρε σωστό, κατόπιν, λέγομεν, λων ατν τν δυσαρέστων συναισθημάτων, νεκλείσθημεν στό «κελάκι μας», στήν καλογηρική μας, οτως επεν, προσδοκοντες τήν νάκλησι το ντιπροσώπου μας ες τά δια. Μία νάκλησις, τις ποτέ δέν συνέβη.
κόμη περιμένομε, λοιπόν.. λλά ν τ μεταξύ, σ’ λο ατό τό διάστημα γίναμε μάρτυρες πάρα πολύ δυσοίωνων γεγονότων. Κι ννοομε τι πλέον ντικρύζομε να ντελς διαφορετικό, να γνώριστον γιον ρος καί φοβούμεθα μήπως κληρώθη στήν λεεινή γεννεά μας νά δωμε καί τήν καταστροφή του.


Πο εναι τό γιον ρος κενο, πού πί δεκαετίας δέν μνημόνευε τούς φιλενωτικούς; Πο εναι τό γιον ρος κενο, πού τίμα κι καυχτο γιά τά καθαρά κενα γεροντάκια, πως Γέροντάς μας Εθύμιος (φωτό στήν πόμενη σελίδα) ταν το στάς Καρυάς παπ Γιώργης τς Προβάτας παπ Εθύμιος στήν Κερασιά παπ Μάξιμος, τς Πορταϊτίσσης προσμονάριος, για γεροντάκια, πού θεώρουν ς μιασμό τήν μνημόνευσι τν φιλενωτικν το Φαναρίου; Πολλοί πό τούς γεροντάδες σας μάλιστα, ξομολογοντο σ’ ατούς. Πς λλαξε τσι τώρα τό γιον ρος καί γινε τόσο δειλό καί νελεύθερο;


νθυμεσθε τήν ξαιρετική πρότασι πού κανε τό ’78 παπ Γιώργης Καψιάνης, νά κόψ λο τό γιον ρος τό μνημόσυνο; Τί φοβήθητε; Τό δίκηο εναι πάντοτε μέ τό μέρος μας, πατέρες γιοι. Οκουμενισμός το Πατριαρχείου εναι μεγαλυτέρα μα καί τελευταία αρεσι στήν στορία τς κκλησίας. Δέν χετε κανένα δικαίωμα νά τόν μνηστεύετε σέ καμία του μικρά μεγάλη ξέλιξι. σο θά περν καιρός καί σο θά μνηστεύετε καί νέα, χειρότερα γκλήματα τν Φαναριωτν, τόσο θά ξομοιοσθε μαζί των. Τό λέμε, διότι κούσαμε τό πρωτοφανές πό στόμα δαος γιορείτου, νά λέει τι παπισμός εναι κκλησία. Σς πενθυμίζομε τι οδέποτε θά λεγον κάτι τέτοιο ο γεροντάδες σας, μία μόνο γεννεά πίσω. Τό γεγονός λοιπόν ατό, μς φοβίζει τι αλλάζετε, πατέρες γιοι..


Δέν εστε σες, γιοι πατέρες, πού πρέπει νά φοβεσθε τό Πατριαρχεο, λλά τό Πατριαρχεο σς. Διότι σες, λέγχοντες τήν κακοδοξία του χετε τό δίκαιον. δετε: δ καί δεκαετίας δέν μπορε νά καταβάλλει μία μόνο λέγχουσα Μονή κι σες, ο ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ, συνεχίζετε νά φοβσθε; «-Μά θά μς καθαιρέσ ν φοβσθε τά πιτίμια, πρέπει νά σς πενθυμίσωμε, τι λο τό νομοκανονικό καθεστώς πού θά στήριζε τάς ποινάς σας ξυπακούει πατριάρχη ΟΡΘΟΔΟΞΟ. Εναι δυνατόν νας πατριάρχης νά καθίσταται τό θησαυροφυλάκιο τν αρέσεων καί νά μήν φίσταται λέγχους μόνο καί μόνο πειδή εναι «πρτος» τ τάξει; Εναι δυνατόν τό πιό κάθαρτο δοχεο πού πέρασε στήν στορία τς κκλησίας πό τό Πατριαρχεο, νά τολμ πό πάνω καί νά πειλ ταν λέγχεται δικαίως; Καλς, νά φέρωμε τότε ατόν τόν διο τόν ντίχριστο περιβεβλημένο μέ ρθόδοξο ράσο, νά τόν καθίσωμε στήν κορυφή τς κκλησιαστικς μας πυραμίδος κι μες νά το κάνωμε νευθύνως τήν πακοή μας, διότι κάτι τέτοιο παιτεται κατά παράδοσιν πό τό σκληρό νομοκανονικό κέλυφος ν τ ποί ερισκόμεθα. , λοιπόν, ατό κριβς καί μέ τήν ατή μέθοδο θά τό πιτύχ ληθς ντίχριστος, πως λέει πόστολος, «στε ατόν ες τόν ναόν το Θεο ς Θεόν καθίσαι, ποδεικνύντα αυτόν τι στί Θεός» (Β΄ Θεσ. β, 4). Κι ν κατ’ ξοχήν πρόδρομος το ντιχρίστου, κ. Βαρθολομαος, μέ τή χρσι το Κανονικο Δικαίου σς πεισε νά το ποτάσσεσθε δουλικς καί κρίτως, γιατί νά μήν ερη κι διος ντίχριστος κάποιαν ληθοφαν μέθοδο νά σς πείσ γιά τήν «νομιμότητά» του; Μά τόσο νελεύθεροι καί γκυλωμένοι εναι ο νόες σας, πατέρες γιοι; τσι κριβς διεστρέβλωναν τό πνεμα το νόμου καί ο περί τόν Κύριον Γραμματες καί Φαρισαοι ποκριταί! Καί μετά πταίουν ο σφιγμενται.. Σωστά, γιά λα πταίουν ο ζηλωταί! «πατριάρχης», ντί νά κάμ κήρυγμα μετανοίας, διδάσκει «οκολογική» θική κι ντί νά φωτίζ καί νά βαπτίζ λλοθρήσκους καί αρετικούς, συγχαίρει τούς βραίους μέσα στάς καθάρτους συναγωγάς γιά τήν «ψιπετή των εσέβεια».. Καί ο μέν ζηλωταί πρέπει νά φύγουν πό τό γιον ρος, δέ «πατριάρχης» νά μπε στή λίστα τν κατό νθρώπων πού νήρτησαν ο ..Times μέ τήν «μεγαλύτερη πνευματική πιρροή στόν κόσμο»!


ς ναλύσωμε μως λίγο τάς πιπτώσεις μις καθόλα δικαίας ντιστάσεως πού σως σς φοβίζουν. Μήπως φοβεσθε τό πο θά ερητε χειροτονίας; Κανένα πρόβλημα. Καλέσατε τούς ρχιερες πού ελαβεσθε πό τήν λλάδα καί τακτοποιήσατε τάς νάγκας κληρικν γιά μία μόνο δεκαετία. Κόψατε κατόπιν τό μνημόσυνο το βδελύγματος τς Κωνσταντινουπόλεως. Κάμετε καί τάς σχετικάς νακοινώσεις στά ΜΜΕ, καταφρονήσατε τάς συνοδικάς ντιδράσεις τς φαναριώτικης σφηκοφωλις καί δέ μένει παρά νά γίνετε ατόπται μάρτυρες τς πολαυστικς καταρρεύσεως λων τν οκουμενιστν. Τόσο πλό! «ς διά μαγείας», σέ λίγους μνες λαός λος σέ πρώτη φάσι θά κολούθει ΕΣΑΣ καί θά διδάσκετο πό τό παράδειγμά σας νά νθίσταται στόν Οκουμενισμό. Κατόπιν κι ο «πίσκοποι» νας νας θά σς μιμοντο, μέχρι πού δική σας γερθεσα σπίδα θά γίνετο παγκόσμιο τεχος ντιδρώντων κληρικν καί λαϊκν καί ν τέλει μία πανορθόδοξος Σύνοδος θά ρριπτε τά ξαμβλώματα το Φαναρίου στόν Καιάδα. λλά ..φοβεσθε!
Γιατί νά φοβεσθε, πατέρες γιοι; Εναι τόσα πολλά, τέλος πάντων, ατά πού χετε νά χάσετε;

2o

Παρεμπιπτόντως, φο μιλομε περί φόβου.. Τόσο πολύ φοβεσθε καί φθάσατε στό σημεο νά σκετε νεοταξικούς λέγχους στούς πισκέπτας; Τί εναι ατό πάλι τό καινοφανές, διαμονητήρια μέ ψηφιακή ταυτοποίησι τελευταίας τεχνολογίας; Πο εσέρχεται κόσμος, πατέρες γιοι; Στό Πεντάγωνο; Στό περιβόλι τς Παναγίας ρχεται! Στό καταφύγιο κάθε πικραμένου· στό καταφύγιο καλν καί κακν, γιν καί ρρώστων, περηφάνων καί συντετριμμένων· στό καταφύγιο λων· στό καταφύγιο, πού εναι πάνω πό τούς λέγχους τς πηρεσίας Πληροφοριν καί το ποίου τήν σορροπία γινώσκει πολύ καλς Κυρία το τόπου ατο νά διατηρ. Μέ τί διάθεσι δηλαδή εσηγάγαμε τόν νεοταξικό λεγχο στό γιον ρος; ν γεμίσαμε τό γιον ρος μέ λεκτρονικούς πολογιστές δθεν γιά νά τό προστατεύσωμε, τότε χομε πολύ μεγάλη δέα γιά τόν αυτό μας καί σφάλλομε οκτρς, διότι στό τέλος γίνεται τό  ντίθετο: Τό νεοταξικό Σύστημα λεγχει πλήρως τό ρος!

Πατέρες γιοι!
ντιμετωπίσατε τάς νεοταξικάς πιτηδευμένας «πλευροκοπήσεις» μέ κρα ΑΝΟΧΗ. Μέγα λάθος! Πιστεύετε τι στάς σχάτας ατάς μέρας πού Σατανς «λύθη μικρόν χρόνον» (πρβλ. ποκ. 20, 3) καί «ς λέων ρυόμενος περιπατε ζητν τίνα καταπί» καί γι’ ατό νεργε «ν πάσ πάτ τς δικίας» (Β΄ Θεσ. 2, 10), πιστεύετε ραγε, τι σωστή ντιμετώπισι εναι νοχή; Τά ργαλεα του, λέει πόστολος, εναι καί πάτη καί δικία! Κι μες νεχόμεθα μειδιντες καί αροντες διπλωματικάς χειραψίας καί συμφωνίας;


νοχή σας ρχισε δ καί δεκαετίας. Μέ τήν νοχή σας α Φαναριώτικαι ξαρχεαι ρχοντο ατογνωμώνως, νά σς πείσουν νά μνημονεύσητε καί πάλι τόν «πατριάρχη». Καί πο φθάσαμε μέ τήν νοχή ατή; Σέ να πρακτικς κατηργημένο Ατοδιοίκητο, πού τό Πατριαρχεο κφράζει καί πιβάλλει πολιτικάς γιά σωαγιορειτικά θέματα χωρίς κάτι τέτοιο νά το ζητηθ. Κι ατό σέ τί διαφέρει πό τή συμβατική πισκοπική διοίκησι το κόσμου; Γι’ ατό χτισαν ο εσεβες βασιλες τάς εράς Μονάς; Γιά νά καταντήσωμε στό σημεο, ο κοσμικοί ρασοφόροι το πατριαρχείου, ο συχνάκις πολλ χείρονες σεβν λαϊκν, νά παγορεύουν στούς γεγηρακότας ν τ σκήσει γιορείτας τάς νεοταξικάς πολιτικάς πού λαμβάνουν μέσα στάς μασονικάς στοάς; Δηλαδή, θά λένε ο «παντελονάδες» τό τί θά κάνουν ο σκηταί! ραο ατοδιοίκητο! Κι χι μόνο ατό, λλά φθάσαμε στό σημεο μες ο διοι ο γιορεται νά σκάπτωμε τόν λάκκο μας: πεσε προσφάτως στήν ντίληψί μας τό κρως φαναριοκεντρικό βιβλίο το Κουτλουμουσιανο «ερομονάχου» Εδοκίμου Καρακουλάκη, πού, οτε λίγο οτε πολύ, προσπαθε νά μς πείσ τι τό διοικητικό καθεστώς ν γί ρει εναι κριβς τό διο μέ ατό τν Σταυροπηγιακν Μονν το κόσμου, προσφέρων τσι «βούτυρο στό ψωμί» το κ. Βαρθολομαίου, ποος καί μυριοευλόγησε τό βιβλίο του γιά τήν προσφερομένη ξυπηρέτησι. Κι σες, πατέρες γιοι, ντί νά τόν πιτιμήσητε πού πληγώνει τόσο βαθέως τό ατοδιοίκητό μας, πιτρέπετε καί τήν διακίνησι το βιβλίου του στάς Καρυάς.

3o


Τί σημαίνει τελικς ατή περιβόητος «πνευματική ποπτεία» το «πατριάρχου»; τελευταος Καταστατικός Χάρτης το ’26 δέν παρέχει σαφή ριοθέτησι, πως παρεχον ο πρό τούτου «Γενικοί Κανονισμοί το γίου ρους» το 1910; «Βάσει τν διατάξεων τούτων τν Γενικν Κανονισμν, τό γιον ρος πάγεται πνευματικς ες τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον, πό πόψεως μως διοικητικς τό Πατριαρχεον σκε ρμοδιότητας μόνον άν ζητηθ τοτο πό τς ερς Κοινότητος (ρθρα 11 καί 49), οχί δέ καί ατεπαγγέλτως, περ σημαίνει, τι τό γιον ρος δέν πάγεται ες τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον περιορίστως, λλ’ ντός ρίων ξαρτωμένων ν πολλος κ τς βουλήσεως τν γιορειτν, οτινες πό τς πόψεως ταύτης πολαύουν ατοδιοικήσεως ναντι τς κκλησίας, οδεμία δέ πρόβλεψις γίνεται περί θεσπίσεως κανόνων δικαίου πό το Οκουμενικο Πατριαρχείου» (ντωνοπούλου, Συνταγματική Προστασία, στήν στορικήν καί Νομοκανονικήν Θεώρησιν το γιορειτικο Καθεσττος πό τν πέντε γουμένων στό «Καθεστώς το γίου ρους θω», το 1996). Γιά φαντασθετε! Κάτω πό τόν ζυγό τς Τουρκις πηλαύσαμε λώβητο τό μακραίωνο ατοδιοίκητο καθεστώς μας καί στήν «Δημοκρατία» τν μερν μας τό χάνομε..

Τέλος πάντων, ατό εναι τό βασικό χαρακτηριστικό το Καθεσττος μας: τό Πατριαρχεο δέν σχολεται ποτέ ατογνωμόνως μαζί μας, κτός κι ν το ζητήσωμε νά παραστήσ τόν «διαιτητή» σέ ερύτερα σωαγιορειτικά φεσιβληθέντα προβλήματα. Α ξαρχεαι καλοντο μέ πίσημο λληλογραφία καί λάμβαναν κόμη καί τά ξοδα το ταξιδίου των. Μά κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει στάς Σταυροπηγιακάς Μονάς το κόσμου, μέ τάς ποίας προσεπάθει Κουτλουμουσιανός «ερομόναχος» νά μς ταυτίσ. Πολύ φοβούμεθα, λοιπόν, τι γιά νά διαφυλάξωμε στό μέλλον -ν θά χομε μέλλον- τήν πνευματική λευθερία το τόπου μας, θά πρέπει νά συμπληρώσωμε νά λλάξωμε τόν ν σχύι Καταστατικό Χάρτη.


ν ναρωτηθ κανείς γιατί θεσπίσθη πρωτοτυπία ατή στή χερσόνησό μας πό τούς κτήτορας βασιλες, εναι πλό: γιορειτικός μοναχισμός εναι σκητικός κι χι εραποστολικός. Πράττει, δέν μιλε. Στό περιβάλλον, λοιπόν τς γνς του μονώσεως πάντοτε ερίσκεται  ψηλότερα. Πάντοτε δύναται νά θεσμοθετε τάς ψηλοτέρας στοχοθεσίας στήν πειρο κλίμακα τν ρετν. Γι’ ατό καί ο διδάσκαλοι πού τόν διορθώνουν καί τόν μπνέουν εναι «στέα κ τν στέων του», ληθς γιοι νδρες, πού στόν χρο τους διέπρεψαν σέ γνσι καί ρετή -τοιοτος το θεσμός το Πρώτου πού λειτούργησε ξαιρετικς γιά αἰῶνας. Ατή εναι ξάλλου καί παγιωμένη σκητική παράδοσι, νά καθιστομε μοταγες μέ μς διδασκάλους καί δηγούς στήν πνευματική μας πορεία. Μέσα σέ ατή, λοιπόν, τη γενική πνευματική θεώρησι, ο εσεβες βασιλες χορήγησαν λευθερία στούς γιορείτας, χι μόνο γιατί γιότης νάμεσα στούς ρχιερες πού συνανεστρέφοντο το ξαίρεσι στόν κανόνα, λλά καί διότι κατενόουν τι α ατογνώμονοι ρχιερατικαί πεμβάσεις στά γιορειτικά πράγματα, παρεκτός λαχίστων ξαιρέσεων κινοντο πό φιλαρχία καί περηφάνεια καί ντί γιά φέλεια παρεχον χλησι καί ταραχή.


σον φορ μως στόν νεοταξίτη πράκτορα τν μερν μας, τόν κ. Βαρθολομαο, θά ηχόμεθα νά το μόνο φίλαρχος καί ψωροπερήφανος. Δυστυχς δέν εναι μόνο ατά. Εναι τος πσι πλέον φανερό, τι εναι «προγραμματισμένος» νά καταλύσ τό ατοδιοίκητο το γίου ρους γιά νά μπορέσ νά τό σύρ στήν νωτική πορεία του μέ τόν παπισμό καί τόν προτεσταντισμό. κούσαμε κάτι πού δυσκολευόμεθα νά πιστέψωμε. κούσαμε τι πρότεινε στόν νέο πάπα τήν δρυσι κθέσεως γιορειτικν κειμηλίων στό Βατικανό! Φοβερά ρώτησι πού γεννται ντός μας εναι, τό κατά πόσο συγκατετέθητε σέ κάτι τέτοιο κι σες, πατέρες γιοι. Συνεφωνήσατε, δηλαδή, στό νά κδιπλωθ γέφυρα πικοινωνίας γιον ρος - Βατικανό καί φορμή συνεχν πισκέψεων στόν ωσφορικό παπισμό; , τό μόνο πού μς μένει κατόπιν εναι καί λευσις το βδελύγματος τς ρημώσεως ν τ γί τόπ μν. Δηλαδή, συμφωνετε μέ λα ατά, πατέρες γιοι, τά ργανώνει Βαρθολομαος ατογνωμώνως, διαφορν γιά τήν γνώμη σας;
Στήν νθρόνισι το νέου πάπα, κ. Βαρθολομαος το πηύθυνε πίσημο πρόσκλησι νά συλλειτουργήσουν στό Φανάρι. Δέν γνωρίζομε ν νεννόει κοινό ποτήριο. ν ατό συμβ θά τό νεχθετε; Δέν θά εστε μετά ποχρεωμένοι νά χειροφιλετε τόν «πρτο τ τάξει» «πίσκοπο» τς χριστιανοσύνης, πως χει δη πογράψει καί Κωνσταντινούπολι καί θήνα στό θεολογικό διάλογο πό τό 2007 στή Ραββένα τς ταλίας;

4o

να λλο πεδίο στό ποο πρεπε νά ντισταθετε σάν Σπαρτιάτες, πατέρες γιοι, εναι ατό τν συνεχν πόπτων πιδοτήσεων. πιδοτήσεις, α ποαι συνέτρεχον μέ τήν παρεμβολή το ΕΣΠΑ καί το ΚΕΔΑΚ,
πηρεσίαι το λληνικο Δημοσίου, μέ κτενή καί δροκέφαλο στελέχωσι.
, λοιπόν, ατοί πού νοιξαν τούς κρουνούς το πλέτου χρήματος, πιστεύετε τι δέν γνώριζαν τήν νθρωπίνην δυναμίαν τς δωροδοκίας καί τς περτιμολογήσεως πού περιχορεύει στά δημόσια ργα;


Διότι δέν δίδοντο τά ποσά στάς γεροντίας τν Μονν γιά νά τά διαχειριστον μέ τήν γνωστή κοινοβιακή διαφάνεια καί φειδώ, οσαι α διαι Μοναί ο ργοδόται καί ργολάβοι, λλά θεωροντο παντα δημόσια πιδοτούμενα ργα, πού περετιμολογοντο καί στήν σχεδίασι καί στήν κτέλεσι καί χρυσοπληρώνοντο κόμη κι ν ποτέ δέν γίνοντο!
τσι, σήμερα τό γιον ρος μέ τήν παγίδα τν πιδοτήσεων, κτός το τι εναι θικά δεσμευμένο γιά τά κατομμύρια πού δέχθη, κατέστη δυστυχς καί μμέσως νοχο καί κρως πεφοβισμένο.
ταν μες λθαμε στήν ερά Μονή σφιγμένου, τό κτιριακό συγκρότημα το σέ θλία κατάστασι. Τώρα μως, πλέον καστος πισκέπτης ερίσκεται νώπιον νός κόμη θωνικο κοσμήματος νάμεσα στά εκοσι.


Πς γινε ατό χωρίς χνος πιδοτήσεως; πλό: Εμεθα τά φεντικά σέ κάθε συντήρησι. ποτε Κυρία Θεοτόκος στελνε κανένα «χιλιάρικο», μάστορας λάμβανε τήν ντολή νά ρχίσ τά μεροκάματα.
ταν δέν πρχε «φράγκο» εργαζόμεθα μόνοι μας ο καλογροι, πως δυνάμεθα. Μέ τόν καιρό, λίγο λίγο, λάχιστα μέρη χρειάζονται πλέον συντήρησι. ταν μως πό τήν λλη, τό σύστημα πιδοτήσεων παραδίδει τεράστια ργα συντηρήσεως σέ μεγάλας τεχνικάς ταιρείας, χωρίς ο «γούμενοι» νά κουμπον οτε ερώ, τότε ρχίζει γνωστός «χορός» τν κατομμυρίων.
τσι παγιδεύθησαν ο πτυχιοχοι γιορεται, κι μες ο γράμματοι καί «διάκριτοι» εμεθα λεύθεροι καί συνειδησιακς ερηνικοί, διότι μέ τάς καματεράς χερας πάσης τς δελφότητος δώσαμε ζωή σ’ να στορικό κειμήλιο το θνους μας.


Τίθεται μως καί τό ξς ζήτημα: Τά πιδοτούμενα προγράμματα περισσότερο μς φαντάζουν σάν προγράμματα πενδυτικά. Πρός τό παρόν, πιδοτονται λο καί πιό κσυγχρονιστικαί συντηρήσεις. Τί θά γίν ν ρχίσουν νά πιδοτον γιά τόν σκοπό ατό καί νέας κτιριακάς κατασκευάς, πως πολυτελ ξενοδοχεα καί μπορικά κέντρα;
Θά ντισταθετε τότε στάς παχυλάς πιδοτήσεις; μες πιστεύομε, τι α χρηματοδοτήσεις αταί εναι πενδύσεις πού θά μετατρέψουν τό μοναχικό πολίτευμα σέ «πνευματικό ξιοθέατο», σέ τουριστική «τραξιόν» καί τούς Μοναχούς σέ ταξιθέτες καί ξεναγούς.
Δέν νεπιστεύθημεν ποτέ τούς Ερωπαίους μέ τήν ομανιστική των κενότητα. Πάντοτε διεβλέπομεν κακοπροαίρετο σκοπιμότητα στάς «εεργεσίας» των, κόμη κι ν δέν το ναργς ρατή.


Πατέρες γιοι, λληνικός λαός πλέον παψε νά μπιστεύεται τούς νεοταξτες πράκτορές του μέσα στάς «δημοκρατικάς» Κυβερνήσεις καί τούς μπιστεύεσθε σες;


λληνικός λαός ζησε σέ μακρά διάρκεια τό σύστημα τν πιδοτήσεων καί εδε πώς ατό συντρίβει τήν πρωτοβουλία, ατενέργεια καί λευθερία του. Ερωπαϊκαί πιδοτήσεις δέν κατέστρεψαν τήν λληνική γεωργία καί κτηνοτροφία; Τό διο συμβαίνει καί σ’ μς.
Δέν διαισθάνεσθε τι α πιδοτήσεις κάνουν τό γιορειτικό καθεστώς κόμη πιό κρατικοδίαιτο καί ξαρτημένο;
Τί λέτε; Διοικομε τό γιον ρος πως παλαιά;

5o

Μετά, τί το ατό πού δωσε τό θικό δικαίωμα στήν λληνική Κυβέρνησι νά φορολογήσ τά κίνητά μας στόν κόσμο; κριβς τό τι λοκληρώσαμε τήν συντήρησι τν Μονν μας μέ τάς ερωπαϊκάς καί κρατικάς πιδοτήσεις. Εμορφα, λοιπόν, καί καλοσυντηρημένα πλέον τά Μοναστήρια μας μπορον νά τεθον κάτω πό τάς νεοταξικάς πενδύσεις.
Κι μες δέν θά ντισταθμε, διότι θά εμεθα οκονομικς ξαρτημένοι καί καταχρεωμένοι.
βραος ,τι θέλει νά ρπάξ εσχημόνως, πλς τό φορολογε.


τσι καί α κίνητοι περιουσίαι σας, κατά τό πλεστον παθητικαί, θά βυθίζουν τάς Μονάς σας στήν δίνη το χρέους, κτός κι ν τάς μετατρέψητε σέ κερδοφόρους πενδύσεις, πως πιτυχημένα τό κανε «γούμενος» φραίμ.
,τι κι ν σς ζητηθ πλέον θά πακούσητε. Καί τό νεοταξικό σχέδιο πετεύχθη. θά εσθε χρεωμένοι δολοι κυνηγοί χρήματος. Πάντως δέ θά εσθε Μοναχοί!
Μετά, σκέφθητε ποτέ τάς προοπτικάς καί πιθανάς προεκτάσεις τν προαναφερθέντων; Γιά νά μπορετε ργότερα, λόγου χάρη, νά ποπληρώνητε τά χρέη σας, πάρχει πιθανότητα νά γιάσητε καί πολλά θέμιτα «μέσα», πως πί παραδείγματι... τήν κατάργησι το βάτου. Μήν κοροϊδευόμαστε!
Τό βατο ατή τή στιγμή εναι τό τελευταο φράγμα -καί φαίνεται σθενέστατο- πού μέ τήν σταθή πλέον καί ποτρέμουσα σορροπία του κωλύει τό τεράστιο τουριστικό κι πενδυτικό «τσουνάμι» πού νυπομονε νά βεβηλώσ τήν παρθένα γιορειτική γ.
ραγε θά ντισταθετε στόν πειρασμό; Δυστυχς, δέν χομε δείγματα τς γκρατείας σας, παρεκτός λαχίστων ξαιρέσεων.


 Nά φανταστετε, τό «λαμπρόν» δημιούργημά σας, «νέα σφιγμένου», κριβς δίπλα στό ντιπροσωπεο πού μς φησαν, γωνιον νά συνεχίσουν τίς πιχειρήσεις ες βάρος μας, μέ μοναδικό σκοπό νά καρπωθον νέες χρηματοδοτήσεις το ΕΣΠΑ. Δέν τούς φτασε διάρρηξι καί ρπαγή το παρεκκλησίου, το κήπου καί το προαυλίου χώρου μας, δέν τούς φτασε κατασκευή το νεοτεύκτου παλατίου τους, δέν τούς φτασε ρπαγή λης τς κινητς καί κινήτου περιουσίας μας, ρπαγή το κτήματος στά παχωμαίικα καί οκοδόμησί του, δέν τούς φτασε τι καρπώθησαν τά κατομμύρια πό τά κρατικά μισθώματα καί τά ερωπαϊκά κονδύλια πού ναλογοσαν σέ μς (καί τά ποα ρνούμεθα), δέν τούς φτασαν λα ατά, λλά τώρα χαλκεύουν καί νέα πέμβασι στό ναπομείναν ντιπροσωπεο μας, μήπως καί μέ τό ργο ατό κκινήσουν κάποια νέα ροή πιδοτήσεως.
λα γιά τό χρμα, λοιπόν! Πς μετά νά μήν λογισθμε τά χειρότερα γιά τό μέλλον το γίου τόπου μας; 


Τί συμβαίνει, λοιπόν, πατέρες γιοι; μες, ο λλοτε προνομιοχοι καί λεύθεροι γιορεται, τώρα κατηντήσαμε πό τή μία νά χρωστομε φόρους σέ ερωπαίους τραπεζτες καί πό τήν λλη νά σιωπμε νώπιον τς αρέσεως σάν τρομοκρατημένα μαθητούδια γιά νά μή χάσωμε πατερίτσες καί χρμα;
τσι λοιπόν, «σώσατε» τό γιονόρος σες ο πτυχιοχοι καί διακριτικοί «μοναχοί»; Ατό πιδιώκατε ταν τόσα χρόνια κρατούσατε ξω πό τήν συνδιοίκησι μς, τούς γραμμάτους καί διακρίτους;

6o
Μέσα σ’ ατό τό «μάτι το κυκλώνα», λοιπόν, ερισκόμεθα κι μες ο σφιγμεντες, χοντες, νομίζομε, κάθε δικαίωμα νά θέλωμε τήν συνείδησί μας καθαρή πό λλοτρίους μαρτίας.. Γιατί, ραγε νά παραχωρήσ γιος Θεός τήν φυσική παρουσία μας στόν συγκεκριμένο χρο καί χρόνο; λτε τώρα, πατέρες!


Κανείς μας δέν πιστεύει τι γινε κατάληψι στή Μονή μας. Γνωρίζομε λοι μας ποιοί «μοναχοί» λθαν π’ ξω καί πς μέ «μαλακή» πίεσι ξετόπισαν σταδιακς μέσα στά διακονήματα τν Μονν τά γεροντάκια πού ηραν.. Γιατί, λοιπόν, παρεχώρησε γιος Θεός ατήν τήν κουκίδα Ζήλου μέσα στά πόδια σας; Γιατί, ο φυσικς καί βιάστως ξελεγμένοι πό τς δελφότητός μας τελευταοι τρες γούμενοι, γκολπώθησαν καί διετήρησαν τόν Ζλο δ καί τέσσερις δεκαετίας;Σκεφθετε μέ πλότητα: νθιστάμενοι στήν Οκουμενική Κίνησι -μέ λα τά συμπαρομαρτοντα προβλήματα στάς μεταξύ μας σχέσεις- τί πιστεύετε; ς Μονή πομακρυνόμεθα πό τήν Μίαν γίαν καί ποστολικήν κκλησία το Μονογενος Τήν προσεγγίζομε; Καί μή νομίσητε, πατέρες γιοι, τι σς κατακρίνομε. Μέγα λάθος! Δέν μπορομε, νομίζετε, νά κατανοήσωμε τήν νθρωπίνη φύσι ττωμένη;πό τήν λλη μως, δέν χομε καί κάθε δικαίωμα νά ποφύγωμε τά κακά καί φθοροποιά δείγματα παρακμς; χι μόνο δέν σς μισομε, λλά νεχθήκαμε πρωτοφανες δικίας. Εδαμε κατ’ ρχήν τό ξαμβλωματικό μόρφωμα τς 21ης «δελφότητος» ν γί ρει, ατήν τήν τερατώδη σώματο κεφαλή, μία μοναστηριακή διοίκησι χωρίς Μοναστήρι! Καί ποία πρόφασι; τι πρεπε δθεν νά πληρωθ κενή θέσι το εκοστο ντιπροσώπου, τήν ποία σες φροντίσατε νά διατηρτε κενή πί δεκαετίας κατά παράβασι το Καταστατικο Χάρτου.Εδαμε κάποιον γνωστο κληρικό νά νομάζητε «γούμενο» τς σφιγμένου, ναν κοσμικό παπ χωρίς γιορειτική κουρά, τόν ποο, καί τό κυριώτερο, δέν ξέλεξε ατή δελφότης τς σφιγμένου. Μς φήσατε ντελς πόρους, μς παγορεύετε τήν εσοδο στόν τόπο τς μετανοίας μας, τό μοναδικό στόν κόσμο κατάλυμα καί φυσικό καταφύγιο γιά τούς περισσοτέρους πό μς.
Μς στερετε τό δικαίωμα τς πικοινωνίας μέ τούς πνευματικούς μας δελφούς πό τόν κόσμο. Οτε μπροστά στό Μοναστήρι μας δέν μς φήνετε νά λιεύσωμε, γιατί τά σκάφη μας, λέει, νήκουν στούς ψευδοεσφιγμενίτας. , μή μς πετε τι λα ατά εναι γιορειτικοί νόμοι καί θεσμοί..!Τί εναι ατό, λοιπόν, πού σς ξώθησε σέ τόσας παρανομίας; Δέν εναι παρά περφίαλος συμπλεγματισμός το κ. Βαρθολομαίου, φυσική του νικανότης νά λεγχθ καί νά διορθωθ καί μασονική, νεοταξική στράτευσί του μέ τά συμφέροντα το παγκοσμισμο. Ατός καί μόνο ατός εναι ατία τν προβλημάτων το γίου τόπου μας, πως πίσης καί παράλληλος δυναμία σας νά τόν βάλητε στή θέσι του.λα ατά, πατέρες, τά νεχθήκαμε στά πλαίσια τς καλογηρικς πομονς, χι πό κάποιον μισόθεο καίσαρα, λλά πό μοταγες δελφούς, πό σς, τούς συναγιορείτας Μοναχούς. ν, λοιπόν, σς ντιμετωπίζαμε μπαθς, ν σς μισούσαμε, εκόλως θά δυνάμεθα κι μες νά κάμωμε κάποιαν πίδειξι δυνάμεως. Θά σς καίγαμε σως κάποια νύκτα μερικά κτίρια θά συνετρίβαμε κάποιαν λλη νύκτα μερικάς χερας καί μερικούς πόδας καί δέν θά τόλμα κανείς νά κάμ πάλι ρωισμούς ες βάρος μας. λλά δέν σς ντιμετωπίζομε μέ τόν τρόπο πού μς ντιμετωπίζετε σες. Θέλομε μόνο τό καλό το τόπου μας. Θέλομε νά σς διδάξωμε μέ τό ργο, χι μόνο τι μπορετε νά ντισταθετε στά νεοταξικά σχέδια κατά το γίου ρους, λλά νθιστάμενοι, νά μπνεύσητε σέ πνευματική ντίστασι καί τόν τεταπεινωμένο λαό μας. Κι ν Νέα Τάξι Πραγμάτων σς στοχοποιήσ καί πολεμίσ, νά γνωρίζητε τι, πως μες, τσι κι σες, μπορετε μέ τή χάρι τς Κυρίας Θεοτόκου νά ζήσητε φόβως, κόμη καί ποροι!   


 Σεβαστοί πατέρες κι δελφοί.


ψηλά στήν βορειοανατολική κόρδα τς Μονς μας εναι τοποθετημένος ξύλινος πίναξ μέ τήν πιγραφή «ρθοδοξία Θάνατος». Δέν θέλομε νά παρεξηγηθμε. Δέν λέγομε τι γιά τήν ρθοδοξία θά σκοτώσουμε λους τούς πίστους. Δέν εμεθα μες δαιμονοδίδαχτο σλάμ. Ατό πού ννοομε, εναι τι γιά τήν γία ρθοδοξία εμεθα τοιμοι νά πεθάνωμε. Καί σως μς παντήσετε: «Καί ποιός σέ σκοτώνει, χριστιανέ μου; Δέν σέ πολεμ κανένας!» Δέν εναι μως τσι. Δέν θεωρομε τήν στέρησι τν γιορειτικν προνομίων μας σάν πλή καταπίεσι στω κλοπή, λλά ς πίθεσι στό στρατόπεδο τς γιορειτικς ρθοδοξίας, χι πό κάποιον διάκριτο μπαθή πατριάρχη, λλά πό στρατευμένο νεοταξίτη πράκτορα καί ρκισμένο χθρό τς ρθοδοξίας. Γι’ ατό, πό 'δ κι μπρός θά θεωρομε ς βεβήλωσι τς πίστεως κάθε παραβίασι τς σφιγμενιτικς δικαιοδοσίας πό στοιχεα πού δέν ναγνωρίζει πατροπαράδοτος δελφότης. Α εθναι εναι πλέον δικαί σας.


μες θά διάγωμε σύχως πως μέχρι τώρα δολεσχοντες στήν καλογηρική μας, συνεπς κάθε ταραχή στόν τόπο μας θά προκληθ πάλι πό σς. Γνωρίζομε τάς προσπαθείας σας νά μς διώξητε -χομε ζήσει κάποιας πό ατάς. Κι σες μως δέν θά πρέπει νά βγάλητε πό τό μυαλό σας τά ντίποινα πού θά ποστετε πό τόν Θεό γιά τήν ες δελφούς προδοσία σας. ναλώσαμε τήν ζωή μας στό Μοναστήρι μας γιά νά πεθάνωμε ρθόδοξοι κι χι νά βλέπωμε πραγοι καί «καλοί ποτακτικοί» τούς νεοταξίτας πράκτορας το Φαναρίου νά φανίζουν τό γιον ρος. λθαμε νά πεθάνωμε ς ρθόδοξοι κι χι ς ΠΡΟΔΟΤΕΣ!


Μετά τς ν Χριστ φιλαδελφίας,
ο καθηγουμενοσ τησ ιερασ μονησ εσφιγμενου αγιου ορουσΔεν υπάρχουν σχόλια: