Translate

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Ἐνώπιον ἑνός ἀνοσιουργήματος!Ἐπιστολή ἀποσταλεῖσα πρός τούς Βουλευτάς τῆς Ν.Δ. τοῦ Γ΄ θερινοῦ
Τμήματος τῆς Βουλῆς καί διαβιβασθεῖσα πρός τόν Ὑπουργόν ΠαιδείαςΣταματήσατε

τήν ἵδρυσιν ἰσλαμικῶν σπουδῶν

εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Α.Π.Θ.

 

 


Ἑτοιμάσθη - ἀφοῦ ὁ δαίμων δέν ἔχει ἡσυχία- νὰ ἔρθει πρὸς ψήφισιν νόμος ποὺ συστήνει κατεύθυνσιν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸ τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.1. Ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτιὰ ἀφοῦ σὲ ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς ἔχουν χαρακτήρα ὁμολογιακὸν, ὅπως ἄλλωστε προβλέπεται καὶ ἀπὸ τὸ Σύνταγμά μας. Ἀκόμη, στὰ πιὸ φιλελεύθερα ἀπὸ τὰ Κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ποὺ κυριαρχοῦν ριζοσπαστικὲς προτεσταντικὲς παραφυάδες καὶ τὸ μόνο ποὺ μᾶς συνδέει μαζί τους εἶναι ἡ πίστις στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τίποτε ἄλλο, οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς εἶναι ὁμολογιακές.

Δὲν γίνεται ἀναφορὰ στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ἀσίας καὶ Μ. Ἀνατολῆς ποὺ εἶναι ἀδιανόητος τέτοια συνοίκησις. Ἄρα διεκδικοῦμε παγκόσμια πρωτιὰ ἀνοησίας! Συνεπῶς, ἐπιστημολογικὰ καὶ δεοντολογικὰ ἡ συστέγασις χριστιανικῆς θεολογίας καὶ Ἰσλὰμ εἶναι ἀπαράδεκτος καὶ λίαν ἐπικίνδυνος.2. Ἂν αὔριο, σὲ Σᾶς ὡς πολιτικοὺς φθάσει αἴτημα τῶν Μουσουλμάνων φοιτητῶν ὅτι ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἐσεῖς τί θὰ πράξετε; Νομοθετικὰ θὰ τὴν ἀφαιρέσετε ἀπὸ τὰ ἀμφιθέατρα καὶ τὰ σπουδαστήρια ἢ θὰ ἐπικαλεστεῖτε τὸν κυρίαρχον Ὀρθόδοξον προσανατολισμὸν τῆς Σχολῆς;

Ἀκόμα καὶ ἂν λοιπὸν ἀρνηθεῖτε, ὑπάρχουν τὰ Εὐρωπαϊκὰ Δικαστήρια, ποὺ θὰ δικαιώσουν φοιτητὲς, ποὺ αὐτοδιαμορφώνουν τὸ περιβάλλον τῶν σπουδῶν τους. Θὰ ὁδηγηθεῖ λοιπὸν ἡ χώρα μας, ὡς μὴ ὤφειλε, σὲ διεθνεῖς περιπέτειες, μὲ τὴν γείτονα νὰ πιέζει καὶ νὰ μᾶς ἐκθέτει ἐπὶ πλέον ὄντας ἐν ἀδίκῳ (Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης).3. Καὶ ἂν ἀγνοηθοῦν τὰ Εὐρωπαϊκὰ Δικαστήρια ποιὸς θὰ ἐμποδίσει τὸν ἀνεγκέφαλον Μουσουλμάνον ὑπερασπιστὴν τῆς σχολῆς του καὶ τῆς πίστεώς του, ποὺ θὰ θυσιαστεῖ ζωσμένος μὲ ἐκρηκτικὰ μέσα στὸ ἀμφιθέατρο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, γιὰ νὰ ἐξαγνίσει τὸν τόπον σπουδῶν του ἀπὸ τοὺς «εἰδωλοει-κονολάτρες» Χριστιανοὺς καὶ ἀρνητὲς τοῦ Προφήτου Μωάμεθ;

Πῶς θὰ ἀντικρύσετε στὰ μάτια τὰ θύματα καὶ τὶς οἰκογένειές τους; Τέτοιον ἀσκόν τοῦ Αἰόλου ἐπωμίζεσθε ἀγνοώντας ὅτι κάποια πράγματα παραμένουν ἄμεικτα καὶ «οὐ παντὸς πλεῖν ἐς Κόρινθον».4. Δὲν διαισθάνεσθε τὸν κίνδυνο; Γιὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν διαθέτουν πρόσφατη ἱστορικὴ μνήμη, ποὺ περιλαμβάνει τὶς δεκάδες χιλιάδες ἀνθρωποθυσίες προγόνων μας Ἑλλήνων, ποὺ ἔχασαν τὴν ζωή τους, ὄχι γιατί δὲν ἔγιναν Τοῦρκοι (αὐτὸ δὲν ζητήθηκε ἀπὸ κανέναν) ἀλλὰ γιατί δὲν ἐξισλαμίσθησαν, στὰ αὐτιά τους δὲν φθάνουν οἱ ἰαχὲς καὶ ἡ ἀποφορὰ ἀνθρωπίνου χριστιανικοῦ αἵματος, ποὺ ρέει ποταμηδὸν ἀπὸ ἐγκλήματα Μουσουλμάνων στὴν Β. Ἀφρική, στὴν Μ. Ἀνατολὴ ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀ. Ἀνατολή; Στὶς σημερινὲς φρικαλεότητες καὶ τὸν διαχρονικὸν τρόμον, ποὺ σκορπᾶ τὸ Ἰσλὰμ στὴ Μ. Ἀνατολὴ μὲ τὶς ἀποκομμένες ἀσώματες καὶ αἱμάσσουσες κεφαλὲς Χριστιανῶν, ποὺ ντροπιάζουν τὸν πολιτισμόν μας, τὶς ὁποῖες κραδαίνουν θριαμβικὰ φανατικοὶ μουσουλμάνοι.5. Δὲν ὑπάρχει ἡ στοιχειώδης κρίσις νὰ λειτουργήσετε ἔστω μὲ τὸ ἔσχατον κριτήριον τῆς αὐτοσυντηρήσεως, δομικὸν στοιχεῖον τῶν ἐμβίων ὄντων, καὶ νὰ προστατεύσετε τοὺς ἑαυτούς Σας, ἀφοῦ μὲ τὴν συγκεκριμένη ψήφισιν θὰ καταλήξετε ἕρμαια τοῦ πιὸ ἀκραίου φονταμενταλισμοῦ ποὺ τάχα καταριέστε μὲ τὸ σκεπτικόν τοῦ Νόμου.6. Ψηφίσατε τὴν αὐτοχρηματοδότηση τοῦ τζαμιοῦ στὸ Βοτανικὸ, γιὰ νὰ ἀποφύγετε τοὺς ἐπιδόξους πάτρωνες τῶν ἐν Ἑλλάδι Μουσουλμάνων καὶ τώρα ἀντίθετα ψηφίζετε τὴν ὑποτέλεια τῆς ἀδήλου χρηματοδοτήσεως τῶν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Λύσις ὑπάρχει γιὰ νὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ πάντες καὶ εἶναι νὰ ἱδρυθεῖ κατεύθυνσις Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἀντισταθμιστικὰ πρὸς τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης ἢ στὸ Τμῆμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικῆς & Ψυχολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἀφήνοντας μακριὰ κάθε ἐμπλοκὴ μὲ δογματικὰ καὶ θεολογικὰ ζητήματα, ποὺ στὸ μέλλον θὰ χρειασθεῖ νὰ ἀντιμετωπιστοῦν ἂν δὲν προνοήσετε τώρα, ἢ στὸ Τμῆμα Βαλκανικῶν σπουδῶν.Κύριε Βουλευτά, ὅπως γνωρίζετε εὐχόμεθα διά τὸν φωτισμὸν καὶ τὴν εὐθυκρισίαν Σας. Ἀγωνιοῦμεν γιὰ τὴν πορεία τοῦ Τόπου, παρακολουθοῦμεν καὶ κα ταγράφομεν καὶ τὴν ἰδικήν Σας φιλοτιμίαν. Ἡ πρὸς ψήφισις νόμου τοῦ ὡς ἄνω θέματος Σᾶς θέττει πρὸ τῶν εὐθυνῶν. Μὴ προκαλοῦμεν! λύσις Σᾶς προετάθη.

Μὴ προκαλῆτε, γιατί ἐνεργοποιοῦνται καὶ νόμοι πνευματικοί! Ἐξ ἄλλου καὶ οἱ ἐκλογικές Σας περιφέρειες καὶ αὐτὲς θὰ ἐκτιμήσουν τὴν στάσι Σας. Μὴ λοιπόν, τοὺς διαψεύσετε! Μὴ ἐπιβαρύνετε τὴν συνείδησί Σας.

Διαπιστώνετε καθημερινὰ καὶ ἀναρωτιέστε ποῦ πᾶμε! Βαδίζομεν ὁλοταχῶς πρὸς τὴν ἀποσύνθεσιν, διότι δὲν εἴπατε μέχρι τώρα ἕνα ὄχι!

Μὲ ρωτᾶτε συνεχῶς, γιατί δὲν ὁμιλῶ, γιατί δὲν παρεμβαίνω. Τὸ κάμνω ὅταν κρίνω ὅτι ἐπιβάλλεται, ἀλλὰ δὲν εἰσακούομαι πάντα.

Λοιπὸν λύσις ὑπάρχει, στεῖλτε μὲ τὴν ἄρνησίν Σας τὸ ἐγχείρημά τους ἐκεῖ ποὺ πρέπει. Νὰ γνωρίζετε ὅτι αὐτὴ ἡ ἄρνησις ἔχει μεγαλυτέρα ἀξία, ἀπὸ τὶς κατὰ καιροὺς ἀντιδράσεις Σας.

Ἐπὶ δὲ τούτοις,

Διατελῶ μετ ̓ ἐξαιρέτου τιμῆς

καὶ εὐχῶν ἐγκαρδίων.

Ἐξ Ἁγίου Ὄρους

Πορφύριος Μοναχὸς

Φιλοθεΐτης.

(Διαδυκτιακός ἱστότοπος «Θρησκευτικά», 28.09.2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια: