Translate

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2014.
Ἐπιτέλους μία ἁπλή, σαφής καί περιεκτική θεολογικῶν νοημάτων καί ὀρθοδόξων μηνυμάτων Χριστουγεννιάτικη Ἐγκύκλιος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ
Ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Ἀδελφούς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί τέκνα εὐ­λογημένα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε. Χριστός ἐξ οὐρα­νῶν, ἀπαντήσατε. Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε», ψάλλει γιά ἀρκετό καιρό, ἐδῶ καί ἕνα μῆνα, στήν Ἐκκλησία ὁ ὑμνωδός καί μᾶς προσκαλεῖ, σ’ αὐτήν τήν συνάντη­ση, στήν συνάντηση μέ τόν ἐνανθρωπήσαντα Σωτῆρα Χριστό.
Ὁ Θεός ἐγεννήθη ὡς ἄνθρωπος, «ἐτέχθη ἐν σαρ­κί» κατά τήν ἔκφραση τοῦ ὑμνωδοῦ, γιά νά συναντή­ση τόν ἄνθρωπο, τόν ἄνθρωπο πού ἀπό τήν παρακοή καί τόν ἐγωισμό του ἔχασε τήν κοινωνία καί τήν χα­ροποιό ἐπικοινωνία του μέ τόν ἀγαθό Δημιουργό του καί τόν οὐράνιο Πατέρα Του. Καί ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος μόνος του δέν μποροῦσε νά ἐπιστρέψη στόν οὐράνιο Πατέρα του, οὔτε νά τόν καταλάβη καί νά τόν ἀκο­λουθήση, ὅταν ὡς Θεός τόν ἐκαλοῦσε καί τόν προσ­καλοῦσε σέ μετάνοια καί ἐπιστροφή, ὁ Ἴδιος ὁ Θεός στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἦλθε στή γῆ ὡς ἄν­θρωπος, γιά νά καλέση τόν ἄνθρωπο σ’ αὐτήν τήν ἐπιστροφή καί συνάντηση.
Γι’ αὐτό καί ὁ ὑμνωδός μᾶς προσκαλεῖ ἐπιμόνως καί κατ’ ἐπανάληψιν, «Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντή­σατε», ὁ Χριστός ἦλθε ἀπό τούς οὐρανούς, ἐλᾶτε νά τόν συναντήσετε. Καλός ὁ λόγος καί εὐχάριστος στήν ἀκοή. Πῶς ὅμως θά πραγματοποιθῆ; Πῶς θά γίνη αὐ­τή ἡ συνάντηση; «Ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται» γιά νά Τόν συναντήσωμε καί νά Τόν προσκυνήσωμε; Ὁ ὑ­μνωδός μᾶς λέγει τίς ὀρθές ὑποδείξεις γιά νά φθά­σωμε σ’ αὐτή τή συνάντηση. Δοξάσατε, ὑψώθητε, ἄ­σατε, ἀνυμνήσατε εἶναι τά ρήματα, οἱ ὑποδείξεις τοῦ ὑμνω­δοῦ. Καί πρῶτον δοξάσατε τόν Θεόν, δηλα­δή δῶστε τήν τιμή καί τή δόξα πού ἀνήκει στό Θεό. Καί αὐτό θά γίνη ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀποβάλλει τόν ἐγωισμό καί πιστεύει στό Θεό. Δεύτερον ὑψώθητε, δηλα­δή ἀφῆστε τά ἀνθρώπινα καί βιοτικά βάρη πού ἐμποδί­ζουν καί σκοτίζουν τήν ψυχή καί ἀνυψῶστε τό νοῦ καί τή καρ­διά ἀπαλλαγμένο ἀπό τά ἔργα τῆς γῆς, πρός τόν οὐ­ρανό, πρός τόν ἀγαθό Δημιουργό. Καί με­τά ἔρχεται τό ἄσατε καί ἀνυμνήσατε, δηλαδή ἡ ἔκ­φραση τῆς χα­ρᾶς γιά τήν συνάντηση τοῦ παιδιοῦ μέ τόν Πατέρα πού γίνεται μέ ἄσματα καί ὕμνους πού στρέφονται πρός τό ἄνω, πρός τόν οὐρανό, πρός τόν αἰώνιο προ­ορισμό.
Γιά νά γίνη, λοιπόν, αὐτή ἡ συνάντηση, Ἀγαπη­τοί Ἀδελφοί, τό πρῶτον πού χρειάζεται ἀπό ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους εἶναι ἡ ΠΙΣΤΙΣ στό Θεό, ὅπως Αὐτός εἶναι καί ὅπως καί ὅσο ἀποκαλύφθηκε. Ἡ πίστις ἡ χριστιανική δέν εἶναι ἔργον τῆς ἀνθρώπινης νοητικῆς ἤ γνωστικῆς ἱκανότητος, ἀλλά εἶναι ἀποκάλυψις Θεοῦ. «Οὐδείς ἐπιγινώσκει τόν Πατέρα, εἰ μή ὁ Υἱός καί ᾧ ἐάν ὁ Υἱός βούληται ἀποκαλύψαι» (Ματθ. 11,27) εἶναι ἡ αἰώνιος διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Καί γιά νά βεβαιωθοῦμε ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα. Τρία σχεδόν χρόνια ἐγνώριζαν τόν Χριστό καί ἄκουγαν τήν διδασκαλία Του ὁ Λουκᾶς καί ὁ Κλεόπας, οἱ δύο μαθηταί τοῦ Χριστοῦ, ὅμως δέν Τόν ἀνεγνώρισαν ὅταν τούς συνόδευε στήν πορεία τους πρός Ἐμμαούς τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως Του καί τούς μιλοῦσε ἑρ­μηνεύοντας τά περί ἑαυτοῦ. Καί ἀκόμη ὁ Θεός ἐγεν­νήθη ὡς ἄνθρωπος στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί Ἄγ­γελοι κατέβαιναν καί ἀνέβαιναν στόν οὐρανό, ὅμως οἱ ἄνθρωποι τῆς πόλεως καί τῆς χώρας δέν κατάλα­βαν οὔτε ἔμαθαν τίποτε, παρά μόνον οἱ ἁπλοί ποιμέ­νες, τούς ὁποίους ἐπληροφόρησαν οἱ Ἄγγελοι λέγον­τες, «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ἐν πόλει Δαβίδ».
Καί σήμερα ὁ Χριστός γεννᾶται, ἀλλά οἱ περισ­σότεροι ἄνθρωποι οὔτε εἴδηση ἔλαβαν, οὔτε διάθεση ἔχουν νά βγοῦν ἀπό τό θέλημά τους καί νά Τόν συν­αντήσουν. Ἀλλά ἀκόμη πολλοί ἄνθρωποι σήμερα τι­μοῦν τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ μέ λαμπρότητα καί φαντασμαγορίες, ἀλλά δέν τιμοῦν τό Χριστό, οὔτε θέ­λουν νά ἀκούσουν τήν φωνή Του πού λέγει «μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ» (Ματ. 11, 29) ἐπιμένοντες στό ἐγωιστικό θέλημά τους λέγοντες «κανένας δέν θά μοῦ πῆ τί θά κάνω ἐγώ». Ὑ­πάρχουν ὅμως καί ἐκεῖνοι πού ἐπαγγέλονται τόν Χριστόν, ἀλλά στήν πράξη ἀρνοῦνται τό Χριστό, λέγοντες «πρός τί ἡ πιστότης ἡμῶν εἰς τό παρελθόν, ἐάν τοῦτο οὐδέν σημαίνει διά τό μέλλον;». Ξε­χνοῦν ὅμως ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος Θεός καί χωρίς Αὐτόν δέν ὑπάρχει μέλλον μέ σημασία καί ἀξία.
Γι’ αὐτό, Ἀγαπητοί Ἀδελφοί, διατηρῆστε στίς ψυχές σας αὐτή τήν πίστιν πού μᾶς ἀποκάλυψε ὁ ἐνανθρωπήσας Χριστός καί μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες γιά νά ἀξιωθοῦμε νά συμψάλλωμε μετά τῶν Ἀγγέλων «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη».
Μετά τῆς ἐν Χριστῷ τῷ Σαρκωθέντι Σωτῆρι Θεῷ ἡμῶν,ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ὁ Πατρῶν Εὐστάθιος.

Βηθλεέμ. Τό σημεῖο πού γεννήθηκε ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου.
Δεν υπάρχουν σχόλια: