Translate

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣἡ
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
«ΑΞΙΟΝ  ΕΣΤΙΝ» ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
1966-2016
50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
 ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟ

Ἡ Ἱερά Μονή "Ἄξιον Ἐστίν" Μεθώνης Πιερίας (Κεντρική εἴσοδος Μονῆς).
 
Μέ τήν Χάρι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου στήν ὁποίαν εἶναι ἀφιερωμένη, ἐπανηγύρισε διπλά ἐφέτος ἡ Ἱερά καί σεβασμία Θεομητορική γυναικεῖα Κοινοβιακή Μονή «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» στή Μεθώνη Πιερίας, τῆς ἑλληνικωτάτης Μακεδονίας μας.
Διπλά, διότι ἀφ’ ἑνός μέν ἐτιμήθη ἡ Ἑορτή τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν», τήν 11ην Ἰουνίου τρέχοντος ἔτους (2016), κατά τήν ὁποίαν πανηγυρίζει ἐτησίως ἡ Ἱερά Μονή τή μνήμη τῆς Συνάξεως πρός τιμήν τοῦ Θαύματος περί τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τήν ἐπονομαζομένη «Ἄξιον Ἐστίν» καί ἀποτεθησαυρισμένη στό Πρωτᾶτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀφ’ ἑτέρου δέ, διότι ἐφέτος συμπληρώνεται ἡ πρώτη πεντηκονταετηρίδα ζωῆς καί προσφορᾶς τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς στήν Ἐκκλησία, τόν Μοναχισμό καί γενικότερον τόν λαό τοῦ Θεοῦ.
Συνεπληρώθη ἤδη μισός αἰώνας ἀπό τότε, τό 1966, ἔτος κατά τό ὁποῖο μέ τήν εὐλογία τοῦ τότε Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Δημητρίου (+ 1977) ἐγκαταστάθηκαν στόν χῶρο τῆς Μονῆς καί στά πρῶτα κελλιά οἱ πρῶτες μοναχές, ἐνασκούμενες ἔκτοτε ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ ἐμπνευστοῦ καί κτίτορος ζηλωτοῦ Ἱερομονάχου π. Ταρασίου Καραγκούνη, σήμερον Μητροπολίτου Βερροίας, Ναούσης καί Καμπανίας.
Μέ τεράστιες θυσίες, κόπους καί ἀγῶνες, ἀλλά κυρίως μέ πίστη, ἀγάπη καί προσήλωση στίς ἀρχές τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Μοναχισμοῦ ἡ Ἀδελφότης τῆς Μονῆς ἐκατόρθωσε μαζί μέ τήν ἀνύστακτη φροντίδα, ἀκόμη καί τήν προσωπική ἐργασία καί τή συνεχή συμπαράσταση τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός της, καθώς ἐπίσης καί τήν ἀρωγή τῶν πολλῶν φιλομονάχων καί εὐσεβῶν φίλων καί προσκυνητῶν αὐτῆς ἐκ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, νά δημιουργήση τό θαῦμα πού συνιστᾶ σήμερον ἡ περίλαμπρη Μονή τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν».
Ἀξίζει νά σημειωθῆ ὅτι, μέ ἐπίκεντρο τή σεβασμία Μονή καί τήν πολυειδή συμπαράσταση τῆς Ἀδελφότητος αὐτῆς, ὁ Πνευματικός της Πατήρ καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς διαρρευσάσης πεντηκονταετηρίδος, ἐργαζόμενος παραλλήλως στόν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου, ἀνήγειρε Ἐνοριακούς Ναούς σέ γύρω περιοχές, ἵδρυσε Κατηχητικά Σχολεῖα, διοργάνωσε ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις, ἐργάστηκε ἱεραποστολικῶς ἐκτός τῶν συνόρων καί γενικῶς ἀνέπτυξε μεγάλη πνευματική δραστηριότητα στή διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, μέ πλούσια καρποφορία.
Θά ἦταν παράλειψη δέ νά μή γίνη ἀναφορά καί στήν ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένη προσωπική ἐνασχόλησή του, πάντοτε μέ τή συμπαράσταση τῆς Ἀδελφότητος, μέ ἀγάπη καί εὐχαριστιακή προσέγγιση, στόν τομέα τῶν πρωτοποριακῶν βιολογικῶν καλλιεργειῶν στά κτήματα τῆς Μονῆς.
Γιά ὅλα τά ἀνωτέρω καί ἄλλα πολλά πού εἶναι ἀδύνατον νά χωρέσουν στίς γραμμές ἑνός ταπεινοῦ ἀφιερώματος, ἡ Ἀδελφότης, ὁ πολιός Πνευματικός της Πατέρας, ὁ συμπαρασταθείς Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σεβ/τος κ. Παντελεήμων, Κληρικοί, μοναχοί, μοναχές ἄλλων Ἀδελφοτήτων καί πλῆθος εὐσεβῶν φίλων καί προσκυνητῶν τῆς Μονῆς ἐπανηγύρισαν μέ κατάνυξη καί ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τήν κυριώνυμη Ἑορτή καί συνάμα τήν πρώτη πεντηκονταετηρίδα τῆς Μονῆς.
Ἡ ἐφετινή Ἀγρυπνία, ἡ Θεία Συλλειτουργία, τό Θεῖο Κήρυγμα ὑπό τοῦ Θεολόγου-Ἱεροκήρυκος ἐλλογ. ἀδ. Δημητρίου Κάτσουρα προσκεκλημένου  ὑπό τοῦ Σεβ/του - μέ ἰδιαίτερη ἀναφορά τόσο στήν πεντηκονταετηρίδα τῆς Μονῆς ὅσο καί στό ἐπίκαιρο γεγονός τῆς ἐν Κρήτη συνεδριαζούσης κατ’ αὐτάς Ληστρικῆς Συνόδου τῶν Οἰκουμενιστῶν - ἡ καθιερωμένη Λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ καί θαυματουργοῦ εἰκονίσματος τῆς Παναγίας καί ἡ εὐλογημένη καί πλούσια ἐκ τῶν καλλιεργουμένων στή Μονή ἀγαθῶν μοναστηριακή Τράπεζα πρός ὅλους τούς προσκυνητάς, ὑπῆρξαν ἀφορμή δοξολογίας τοῦ δωρεοδότου Θεοῦ.
Εἴθε, Κύριος ὁ Θεός, διά πρεσβειῶν τῆς πανυπερευλογημένης Θεοτόκου, νά σκεπάζη πάντοτε τήν ἑορτάζουσα Μονή καί νά χαρίζη στήν ἐνασκουμένη Ἀδελφότητα ὑγεία κατ’ ἄμφω, ζῆλον Θεοῦ, πίστιν ἀκράδαντον, ὁμόνοια καί ἀγάπη, ὥστε ὡς πόλις πνευματική ἐπάνω ὄρους κειμένη νά φωτίζη ὅσους καταφεύγοντες σ’ αὐτήν ἐπιζητοῦν τήν πνευματική ἀνάπαυση καί σωτηρία.
Στόν δέ πολιό Μητροπολίτη Βερροίας καί Πνευματικό αὐτῆς Πατέρα ἀγαπητό καί σεβαστό Σεβ. κ. κ. Ταράσιο εὐχόμεθα νά τόν ἀξιώνη ὁ Θεός νά δρέπη πάντοτε πλουσίους καί θεαρέστους καρπούς  ἀπό τά ἔργα τῶν χειρῶν του καί τῆς πνευματικῆς του σπορᾶς, ἐπ’ ἀγαθῶ τῆς ἁγίας Μητρός ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Τοιχογραφία ἐκ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς.

 
Ἡ εἴσοδος καί ὁ Ξενών τῆς Μονῆς.

Τό ἐπιβλητικό Καθολικό τῆς Μονῆς.

Τό ἱ. Παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ.

Ἡ Ἁγία Τράπεζα στό ἱ. Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ.
Οἱ Κληρικοί συλλειτουργοῦντες.

Ἡ Ἱερά Λιτανεία.

Οἱ Ἱερεῖς βαστάζοντες τό ἱ. Εἰκόνισμα τῆς Παναγίας.

Ἡ πρώτη στάση τῆς λιτανείας στά προπύλαια τῆς Μονῆς.

Ἡ λιτανευτική πομπή πέριξ τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος.

Οἱ Κληρικοί λιτανεύοντες.

Ἀπό τήν ἐπιστροφή τῆς Λιτανείας στό Καθολικό.

Οἱ Αἰδ/τοι π. Συμεών (ἐκ Σερβίας) καί π. Κων/νος (ἐφημ. Κατερίνης), βαστάζοντες τήν ἱ. Εἰκόνα.

Ὁ Σεβ. Μητρ/της Βερροίας καί Πνευματικός τῆς Μονῆς.

Δευτέρα στάση τῆς Λιτανείας στά προπύλαια τοῦ Καθολικοῦ.

Δέησις πρό τῆς εἰσόδου στόν Ναό.

Μπροστά ἀπό τό περιστύλιο τοῦ Καθολικοῦ.

Κατά τήν Ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας.

Πιστοί στό ἐσωτερικό τοῦ εὐμεγέθους Καθολικοῦ.

Ἡ διανομή τοῦ ἀντιδώρου καί τοῦ Ἄρτου.
Οἱ πιστοί ἐξερχόμενοι λαμβάνουν ἀντίδωρο ἐκ τῶν χειρῶν τῶν Ἱερέων.

Ὁ Ἐφημέριος τῆς Μονῆς, Αἴδ/τος π. Δημήτριος.

Χαῖρε πύλη Κυρίου! Ὁ Σεβ/τος μᾶς ἀποχαιρετᾶ.

Ἡ Πλατυτέρα στήν Κόγχη τοῦ Ἱ. Βήματος. Ἔργο Παχωμαίων ἐξ Ἁγίου Ὄρους.