Translate

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Στήν ἱστορική Μονή Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς

Ἐτιμήθη ἡ μνήμη,
τοῦ μεγάλου συγχρόνου Ὁμολογητοῦ
καί στυλοβάτου τῆς Ὀρθοδοξίας,
 τοῦ, ἀπό Βρεσθένης, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ματθαίου τοῦ Α΄ (+14.5.1950)


Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἐτιμήθη (καί) ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Κτίτορος τῆς ἱστορικῆς μεγάλης Κοινοβιακῆς Μονῆς Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης, Κερατέας Ἀττικῆς, Ματθαίου (Καρμπαδάκη) τοῦ Κρητός, Ἁγιορείτου, ἐπισκόπου Βρεσθένης καί μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, εἰς τήν ἀνωτέρω Μονήν.
Ἡ μνήμη τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ματθαίου τιμᾶται ἀνέκαθεν εἰς τήν ὑπ' αὐτοῦ ἱδρυθεῖσα περικαλλή Μονή Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου, γνωστή ἀνά τόν κόσμον ὡς Μονή Κερατέας, ἐτησίως, μέ Ἀγρυπνίαν, ἡ ὁποία τελεῖται κατά τήν ἡμέραν τῆς ὁσιακῆς κοιμήσεώς του (14η Μαου) καί κατά τήν ὁποία ψάλλεται ἡ ὑπό τῆς Ἀδελφότητος συντεταγμένη ἱερά Ἀκολουθία πρός τιμήν, ὡς Ἁγίου, τοῦ Κτίτορος αὐτῆς καί Ὁμολογητοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ματθαίου.


Εἰς τήν ἐν λόγῳ Μονή, ἡ ὁποία δικαιολογημένως θεωρεῖται ὡς λίκνο τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας καί μόνον ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι εἰς αὐτήν ἐτελέσθησαν ἐν ἔτει 1935 οἱ πρῶτες ἱστορικές Ἐπισκοπικές Χειροτονίες (μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ τοῦ Κτίτορος τῆς Μονῆς) - διά τήν κανονικήν διοικητικήν ἀνασυγκρότησιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τό ἐπάρατο νεοημερολογιτικό Σχίσμα - ὑπό τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν τῶν ἐπιστρεψάντων κατά τό ἔτος ἐκεῖνο ἐκ τῆς Καινοτομίας, εὐρίσκεται ὁ σεπτός Τάφος τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου καί φυλάσσονται, ὡς θησαυρός πολύτιμος, τά χαριτόβρυτα Λείψανα αὐτοῦ.
Ἡ πραγματοποιηθεῖσα ἱερά Ἀγρυπνία διεκόπη δι' ὀλίγον τίς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες (διευκολύνοντας τήν προσέλευση καί συμμετοχή τῶν πιστῶν καί τοῦ ἱ. Κλήρου) προκειμένου νά συνεχισθεῖ ἐνωρίς τό πρω μέ τήν τέλεση τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχεία τῆς Θείας Λειτουργίας. Κατ' αὐτήν, προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Στέφανος, Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός τῆς Συνοδικῆς αὐτῆς Μονῆς, συμπαραστατούμενος ὑπό ἑπτάδος Ἱερέων (Πρωτοσυγκέλλου Ἱερομ. π. Νεοφύτου, Πρωτοπρεσβυτέρου π. Δημητρίου, Ἱερομονάχου π. Φιλίππου, Ἱερομονάχου π. Προδρόμου, Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτου, Ἱερομονάχου π. Παύλου καί Ἱερομονάχου π. Πέτρου).


Εἰς τόν ἑορτασμόν καί τήν Θ. Λειτουργίαν, πέραν τῆς περί τήν σεβαστή Καθηγουμένη τῆς Μονῆς  Γερόντισσα Συγκλητική μοναχή ἱερᾶς Ἀδελφότητος, συμμετεῖχον ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἀνδρώας Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναλήψεως Λαμίας Γέρων Ἀρτέμιος καί ἡ Ἡγουμένη τῆς Γυναικείας Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κωσταλεξίου Φθιώτιδος Γερόντισσα Χαριτίνη μοναχή, καθώς καί δεκάδες (πλείονες τῶν ἑκατό) πιστοί ἐκ τῶν περιχώρων, ἐξ Ἀθηνῶν ἀλλά καί ἐκ τῆς ἐπαρχίας.
Μέ κατάνυξη ἅπαντες ἀκολούθησαν καί τήν γενομένη πρό τῶν Αἴνων λιτάνευση τῆς ἱ. Εἰκόνος τοῦ τιμωμένου Ὁσίου καί τῆς Λάρνακος τῶν ἱερῶν λειψάνων του, ἐν πομπῆ, κρουομένων τοῦ ταλάντου καί τῶν σημάντρων, προπορευομένων τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Ἑξαπτερύγων καί ἀκολουθούντων τῆς ὁσιωτάτης Καθηγουμένης, τοῦ καλλικελάδου χοροῦ τῶν ψαλτριῶν μοναζουσῶν καί τοῦ ἱ Κλήρου (τῶν Ἱερέων βασταζόντων τά ἐν τῆ Μονῆ φυλασσόμενα ἱ. λείψανα) καί βεβαίως τῶν εὐσεβῶν πιστῶν, ἐκκινησάσης ἐκ τοῦ μεγαλοπρεποῦς Καθολικοῦ τῆς Μονῆς διά τοῦ Παρθενῶνος τῶν μοναζουσῶν, ὅπου καί οἱ Τάφοι τῶν Κτιτόρων, μέχρι τόν Ξενῶνα τῆς Μονῆς καί ἐπιστρεψάσης εἰς τό Καθολικόν.
Πρό τοῦ Τάφου τοῦ ὁσίου καί Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Ματθαίου, ἐντός τοῦ Παρθενῶνος τῆς Μονῆς, καί ἀφοῦ ἐναπετέθη ἐπ' αὐτοῦ ἡ ἱερά Λάρναξ τῶν εὐωδιαζόντων ἱερῶν λειψάνων του, ἐψάλησαν ὑπό τῶν μοναζουσῶν καί τῶν Κληρικῶν, τά τροπάρια τῆς Λιτῆς ἐκ τῆς ἱ. Ἀκολουθίας τοῦ τιμωμένου Ἁγίου.
Κατά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ προεξάρχων Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εὐχήθηκε ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνισχύσει καί ἀξιώσει πάντας νά τηροῦν καί διακρατοῦν πάντοτε τήν ὀρθή Ὁμολογία τῆς Πίστεως, ὅπως τήν παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί ὅπως ἡμεῖς τήν παρελάβομεν ἐκ τοῦ ἐν λόγῳ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου.
Παραλλήλως μέ τήν διανομή τοῦ Ἀντιδώρου οἱ πιστοί ἐλάμβανον ἐκ τῆς χειρός τῆς Καθηγουμένης, εὐλογίας χάριν, μία εἰκόνα τοῦ ἑορταζομένου ὁσίου Κτίτορος τῆς Μονῆς (ἀντίγραφον τῆς ἐπί τοῦ Προσκυνηταρίου ὑπαρχούσης ἁγιογραφημένης ὑπό τῆς Ἀδελφότητος εἰκόνος). Ὁ ἑορτασμός ὁλοκληρώθηκε μέ τήν διανομή κερασμάτων πρός τούς προσκυνητάς καί τήν καθιερωμένη παράθεση Τραπέζης  εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ξενῶνος τῆς Μονῆς, ὅπου παρεκάθησαν ἅπαντες, Κληρικοί καί λαϊκοί.
Ἡ κατάνυξη καί ἡ πνευματική χαρά, καθώς καί ἡ πνευματική ἐνίσχυση ὅλων, Κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν, ἐκ τῆς συμμετοχῆς των εἰς τόν ἐν λόγῳ ἑορτασμόν τῆς μνήμης τοῦ ἰδιαιτέρως εὐλαβουμένου ὑπό τῶν εὐσεβῶν ὁσίου καί Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου, ἀνανεώνει τό πάνδημο αἴτημα τῆς ἐπισήμου πλέον ἁγιοκατατάξεως αὐτοῦ εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πρός δόξαν Θεοῦ! 


Μεγαλυνάριον
Ἦχος δ΄, Ἐπεφάνη σήμερον

Ζηλωτής τῆς πίστεως, ἔνθερμος πέλων,
ἀληθῶς κατέσπασας, καινοτομούντων
τήν ὀφρῦν, καί ὀρθοδόξων τό σύστημα
ἔργῳ καί λόγῳ, Ματθαῖε ἐκράτυνας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: