Translate

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Ἐπί τῆ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως (1927) τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης, Κερατέας Ἀττικῆς, ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατρός καί Ὁμολογητοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ματθαίου τοῦ Κρητός, τοὐπίκλην Καρμπαδάκη (+ 1950)


Η ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΥΚΟΒΟΥΝΟΓΙΑΤΡΙΣΣΗΣ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ἀπό τήν κιβωτό
τοῦ συγχρόνου ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ καί τό προπύργιο τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας, διορθοδόξως ἐξεφωνήθη καί πανορθοδόξως ἀντήχησε τό:

"Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε πάσης Ἐπισκοπῆς ὀρθοδόξων τῶν ὀρθοτομούντων τόν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας"


ὡς ἄλλο "Στῶμεν καλῶς"
 ἐν τῆ ἁγίᾳ γνησίᾳ Ὀρθοδόξω Πίστει,
μακράν τῆς λύμης καί τῆς ἀποστασίας
τοῦ παναιρετικοῦ
καί ἐκκλησιομάχου Οἰκουμενισμοῦ,
 μέχρι θανάτου!Κατόπιν προτάσεως καί Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς προεδρευομένης ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Στεφάνου καί συγκαταθέσεως τῆς διοικήσεως τῆς ἱστορικῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Εἰσοδίων Παναγίας Θεοτόκου (Πευκοβουνογιατρίσσης) Κερατέας Ἀττικῆς, ἔλαβε χώραν τήν 24ην μηνός Σεπτεμβρίου (κατά τό ἐκκλησιαστικόν ἑορτολόγιον) τρέχοντος ἔτους 2017, εἰς τό ἱερόν αὐτό Κοινόβιον πανηγυρικός ἑορτασμός ἐπί τῆ συμπληρώσει τῆς πρώτης ἐνενηκονταετηρίδος ἀπό τῆς ἐν ἔτει 1927 ἱδρύσεως αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Ἱερομονάχου καί διακεκριμένου Πνευματικοῦ, μετέπειτα δέ ἐπισκόπου Βρεσθένης καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἀναδειχθέντος Ματθαίου (Καρμπαδάκη) τοῦ Κρητός (+1950).Ὅσοι εἶχον τή δυνατότητα συμμετοχῆς εἰς τόν ὡς ἄνω ἑορτασμόν ἐβίωσαν μοναδικές στιγμές πνευματικοῦ μεγαλείου, ἀποπνέοντος τήν ὀρθόδοξον ἡσυχαστικήν πνευματικότητα καί τήν ἀκραιφνῆ ὁμολογιακή μαρτυρία καί ἀγωνιστικότητα τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἰδιαιτέρως σημαντική κατ' αὐτόν (τόν ἑορτασμό) ὑπῆρξε ἡ διά πρώτη φορά γενομένη διορθόδοξος ἱερά Συλλειτουργία πάντων τῶν ὀρθοδόξων κανονικῶν καί κοινωνικῶν Ποιμένων καί Ἱεραρχῶν τῆς  γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (αἰτιολογημένως, παρά τήν ἐπιθυμίαν του, ἀπουσιάζοντος τοῦ ἀσθενοῦντος Ἐπισκόπου Φιλίππων Σεβ/του κ. Χρυσοστόμου), συμπαραστατουμένων ὑπό τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καί συμπροσευχομένων ἑκατοντάδων εὐσεβῶν πιστῶν ἐκ διαφόρων ἀνά τόν κόσμον τόπων καί χωρῶν προσελθόντων.
Ἐξαιρετική λαμπρότητα προσέδωσε εἰς τό διορθόδοξο ἱερό Συλλείτουργο, τό ὁποῖο ὑπῆρξε καί τό οὐσιαστικό πνευματικό κέντρον τοῦ ὅλου ἑορτασμοῦ, ἡ κατ' αὐτό προεξάρχουσα παρουσία τῶν δύο σεπτῶν Προκαθημένων τῶν δύο Τοπικῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἤτοι τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Αὐτοκεφάλου γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Πατρώων Παραδόσεων Κύπρου. Δηλαδή, τούς Προέδρους τῶν περί αὐτούς Ἁγίων καί Ἱερῶν Συνόδων, Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Στεφάνου καί Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί Πάσης Κύπρου κ. κ. Ἐπιφανίου, ἀντιστοίχως.
Οἱ σεπτοί Προκαθήμενοι περιστοιχούμενοι ὑπό τῶν Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν ἑκάστης Ἐκκλησίας καί συμπαραστατούμενοι ὑπό πλειάδος σεβαστῶν καί τιμιωτάτων Κληρικῶν (Πρεσβυτέρων καί Διακόνων), ἐπίσης ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνέπνευσαν εἰς τό ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς καθ' ὅλου Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἱεράν συγκίνησιν. Ἐπιπλέον ἡ παρουσία τῆς ἱερᾶς Ἀδελφότητος τῆς τιμωμένης Μονῆς, ὑπό τήν σεβαστήν Καθηγουμένη Γερόντισσα Συγκλητική μοναχή, καθώς ἐπίσης καί τῶν ἀντιπροσωπειῶν ἄλλων Γυναικείων Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου, ἀπεκορύφωσαν τήν  κατάνυξιν τῶν πιστῶν.
Ἐξόχως ἱστορικές καί σημαντικές ὑπῆρξαν οἱ στιγμές τῆς μνημονεύσεως κατά τήν "Μεγάλην Εἴσοδον" ὑπό τῶν σεπτῶν Προκαθημένων τῆς Ἑλλαδικῆς καί τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας "πάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων τῶν ὀρθοτομούντων τόν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας", καθώς καί πάντων τῶν ἐν εὐσεβεία τελειωθέντων ὀρθοδόξων Βασιλέων, Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερέων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί εὐσεβῶν χριστιανῶν πάππου πρός πᾶππον! Θά ἦτο δέ παράλειψις νά μή γίνη ἀναφορά εἰς τό Ἀναλόγιον καί τόν καλλικέλαδο χορό τῶν μουσικολογιωτάτων ἱεροψαλτριῶν τῆς Μονῆς, φορέων μιᾶς μακρᾶς καί ἐξαιρετικῆς ψαλτικῆς μουσικῆς παραδόσεως, πιστῶς τηρουμένης ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Κτίτορος μέχρι σήμερον.
Κατά τή διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὡμίλησε ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. κ. Παντελεήμων σχετικῶς μέ τήν προσφορά τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ εἰς τόν ἀγώνα ὑπέρ τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ἡ περιεκτική καί ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία τοῦ Σεβ/του ἐνεποίησε ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν εἰς τούς πιστούς, καθώς καί εἰς τό πλῆθος τῶν μοναζουσῶν. Μάλιστα, οἱ ἀκροατές μέ συγκίνησιν ἐπληροφορήθησαν ὑπό τοῦ ὁμιλητοῦ μίαν ἄγνωστον εἰς τούς περισσοτέρους ἱστορική μαρτυρίαν περί τῆς θεόθεν παρακινήσεως καί προτροπῆς πρός τόν Κτίτορα τῆς Μονῆς ὅπως ἐξέλθη τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ὅπου ἀσκεῖτο, προκειμένου νά στερεώση καί καθοδηγήση τούς πιστούς εἰς τήν ὁμολογίαν καί ὑπεράσπισιν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἔναντι τῆς Καινοτομίας.
Ἀμέσως μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς μεγαλοπρεποῦς διορθοδόξου πολυ-ἀρχιερατικῆς καί πολυ-ἱερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐσχηματίσθη καί ἐκκίνησε ἐκ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μεγάλη ἱερά Πομπή, προηγουμένης μοναχῆς ἡ ὁποία φέρουσα τόν μοναχικόν μανδύα ἔκρουε τό τάλαντον, ἀκολουθοῦσαν δέ οἱ Σημαῖες, ὁ Τιμίος Σταυρός, τά ἑξαπτέρυγα, τό Λάβαρο τῆς Μονῆς, οἱ λαμπάδες, οἱ Διάκονοι μετά θυμιατηρίων, οἱ Ἱερεῖς καί Ἱερομόναχοι βαστάζοντες τίς Λειψανοθῆκες μετά τῶν ἀποτεθησαυρισμένων ἐν τῆ Μονῆ ἁγίων λειψάνων καθώς καί τίς λειψανοθῆκες μετά τῶν λειψάνων τῶν ὁσίων Κτιτόρων τῆς Μονῆς, οἱ Ἱεράρχες καί οἱ δύο Προκαθήμενοι συνοδευόμενοι ὑπό δύο Διακόνων, ὅπισθεν τῶν ὁποίων ἀκολουθοῦσε ἡ σεβαστή Καθηγουμένη τῆς Μονῆς συνοδευομένη ὑπό τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν μοναστικῶν ἀντιπροσωπειῶν καί τοῦ πολυμελοῦς χοροῦ τῶν ψαλτριῶν ἐκ τῶν μοναζουσῶν, καί βεβαίως τοῦ πολυπληθοῦς πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Πομπή κατευθύνθηκε εἰς τήν ἐσωτερικήν αὐλήν τοῦ Παρθενῶνος τῆς Μονῆς ὅπου ἐψάλη Τρισάγιο εἰς τούς ἐκεῖ εὑρισκομένους Τάφους τῶν Κτιτόρων αὐτῆς, κρουομένων τῶν σημάντρων. Ἐκεῖθεν, ἡ πορεία διευθύνθηκε πρός τήν κεντρική Πύλη καί τόν Ξενῶνα τῆς Μονῆς. Ἐκεῖ καί εἰς τήν πρό τῆς εἰσόδου τῆς Μονῆς Πλατείαν ἐγένετο ἐκτενής Δέησις καί ἡ Πομπή ἐπανέκαμψε πρός τό Καθολικόν, ὅπου ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις καί ἡ διανομή τοῦ Ἀντιδώρου εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.
Ἐν συνεχεία, οἱ πιστοί ἔλαβον τίς θέσεις των, οἱ Κληρικοί ἐκάθισαν εἰς τόν καθορισμένο δι' αὐτούς χῶρον, καθώς καί οἱ μοναχές εἰς τόν Γυναικωνίτη, διά νά παρακολουθήσουν τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ ἑορτασμοῦ, πάντοτε ἐντός τοῦ περικαλλοῦς καί εὐμεγέθους Καθολικοῦ τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Προηγήθησαν οἱ προσφωνήσεις ἐκ μέρους τῶν δύο Μακαριωτάτων Ἀρχιεπισκόπων, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀντιστοίχως, καθώς καί ἐκ μέρους τῆς σεβαστῆς Μητρός καί Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Γεροντίσσης Συγκλητικῆς μοναχῆς.
Ἀκολούθησε, τῆ προτάσει τῆς Ὁσιωτάτης Καθηγουμένης ἡ ἐπίδοσις ἀναμνηστικοῦ δώρου εἰς τόν πολιόν Μητροπολίτην Βερροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. κ. Ταράσιον, ὡς τό τελευταῖον ἐν ζωῆ πνευματικόν τέκνον τοῦ Ἀοιδίμου καί ὁσίου Κτίτορος τῆς Μονῆς Ἀρχιεπισκόπου Ματθαίου. Τό ἀναμνηστικόν (σταυρός εὐλογίας) παρεκλήθη νά ἐπιδώση καί τό ἐπέδωσε εἰς τόν τιμηθέντα Ἱεράρχην ὁ Μακ/τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.
Κατόπιν ὁ ἐκτελῶν χρέη προλογητοῦ καί παρουσιάζοντος τήν ἐξέλιξιν τοῦ ἑορτασμοῦ Αἰδ/τος Πρεσβύτερος π. Νικόλαος (Κατσούλης) ἐκάλεσε εἰς τό βῆμα τῶν ὁμιλητῶν τόν ἐλλ/τον κ. Δημήτριον Κάτσουρα, Θεολόγον, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: "Ἡ Μονή Εἰσοδίων Παναγίας Κερατέας ὡς προπύργιο τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας". Ἰδιαιτέραν αἴσθησιν προεκάλεσε ἡ ἀναφορά τοῦ ὁμιλητοῦ εἰς τήν χρονικῶς παράλληλον "πορείαν" ἀποστασίας τῶν Καινοτόμων καί τήν "πορείαν" πρός τήν ἀντίθετον κατεύθυνσιν, τῆς γνησίας ὀρθοδόξου μαρτυρίας, ἐκ μέρους τοῦ Κτίτορος τῆς Μονῆς. Καθώς ἐπίσης, ἡ παρουσίασις τριῶν ἐμβληματικῶν προσώπων τά ὁποῖα ἐγκαταβίωσαν καί ἀνεδείχθησαν ὡς πνευματικές προσωπικότητες καί ὁσιακές μορφές εἰς τήν ἐν λόγω Μονήν.
Ἡ τελευταία ὁμιλία ἐκφωνήθηκε ὑπό τοῦ ἐλλ/του θεολόγου κ. Γεωργίου Γλετζάκου, μέ θέμα τήν πορεία καί διαδρομή τῆς τιμωμένης Μονῆς κατά τήν νεωτέρα ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Μέ ἐνδιαφέρον τό ἀκροατήριο παρηκολούθησε τήν ἱστορική μαρτυρία τῆς Μονῆς κατά τήν διαρρεύσασα ἐνενηκονταετία, ἡ ὁποία δικαίως θεωρεῖται ὁμολογιακή, ἀγωνιστική, ἀλλά καί μαρτυρική, λόγω τῶν πολλῶν συκοφαντικῶν ἐπιθέσεων καί διωγμῶν, τά ὁποῖα ὑπέστη, κυρίως, ὑπό τῶν Καινοτόμων καί ἐν πίστει καί ὑπομονῆ ἀντιμετώπισε.
Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ, ἡ ὁσιωτάτη Καθηγουμένη διένειμε, χάριν εὐλογίας, πρός ὅλους, καλαίσθητο ἀναμνηστικό (ἔγχρωμο ἀφιερωματικό τρίπτυχο), εἰδικῶς ἐκδοθέν διά τόν ἑορτασμό τῆς ἐνενηκονταετηρίδος ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Μονῆς. Τέλος, εἰς τούς φιλόξενους χώρους καί τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ξενῶνος αὐτῆς, ἡ Ἀδελφότητα προσέφερε τό καθιερωμένο κέρασμα, ἀλλά καί δεξιώθηκε ὅλους τούς συμμετασχόντας εἰς τόν ἑορτασμό Κληρικούς καί λαϊκούς, μέ πλουσία ἑορταστική Τράπεζα.
Ἅπαντες ἀπεχώρησαν μέ ἀνανεωμένες τίς πνευματικές δυνάμεις καί ἀναπτερωμένο τό ἠθικό διά τήν συνέχισιν τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος καί τήν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπέρ τῆς Ἀληθείας καί κατά τῶν αἱρέσεων, πρός δόξαν Θεοῦ καί σωτηρίαν ψυχῶν ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανεν. Μυστική δέ εὐχή ἀνέβη εἰς τάς καρδίας ὅλων, ὅπως ὁ Ἅγιος Θεός ἀξιώση τήν ἐνασκουμένη εἰς τήν Ἱερά Μονή Ἀδελφότητα καί τίς χιλιάδες τῶν προσκυνητῶν καί θαυμαστῶν τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς, νά ζήσουν διά νά συνεορτάσουν καί τήν συμπλήρωσιν τῆς πρώτης ἑκατονταετηρίδος (τῶν ἑκατό ἐτῶν), δηλαδή ἑνός αἰῶνος ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της, ἐπ' ἀγαθῶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας ἡ ξακουστή αὐτή Μονή ἀποτελεῖ πολύτιμο πνευματικό στολισμό καί καύχημα. Εἴθε, γένοιτο!


[ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ὅπως ἐνημερωθήκαμε, συντόμως, τό πλῆρες περιεχόμενον τῶν γενομένων Προσφωνήσεων καί Ὁμιλιῶν, σχετικό ἀναλυτικό ρεπορτάζ διά τόν ἑορτασμό τῆς ἐνενηκονταετηρίδος, καθώς καί πλούσιο σχετικό φωτογραφικό ὑλικό θά συμπεριληφθοῦν καί θά ἐκδοθοῦν εἰς εἰδικόν Ἀφιερωματικόν Τόμον, ὁ ὁποῖος θά διατίθεται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τούς ἐνδιαφερομένους, εἰς ἀνάμνησιν διά τούς συμμετασχόντας καί πληροφόρησιν δι' ὅσους δέν εἶχον τήν εὐκαιρία νά βιώσουν τό ἐξαιρετικό αὐτό ἐκκλησιαστικό καί ἱστορικό γεγονός.]

ΤΟ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΕΡΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

Η ΙΕΡΑ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΙΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΥΠΡΟΥ)
ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΤΙΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: