Translate

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Η Η΄(8η) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
 ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ»: Μέ χαρά φιλοξενοῦμε στό ἰστολόγιό μας τά κατωτέρω παρατιθέμενα κείμενα, πού εἶχε τήν καλωσύνη νά μᾶς ἀποστείλη ὁ ἀγαπητός κ. Νικ. Σαββόπουλος, Θεολόγος, καί τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν ὑπόθεση τῆς «ἀναγνωρίσεως» τῆς ἐπί Μ. Φωτίου συγκληθείσης «Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου», ἡ ὁποία συνεκλήθη τό 879 - 880 στήν Κωνσταντινούπολη, ὡς ὀγδόης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας. Τό θέμα ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως τῆς ἐπί δεκαετίες προετοιμαζομένης - πρωτοστατοῦντος εἰς τήν προετοιμασία καί σχεδίασή της τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως - «Μεγάλης Συνόδου».
Ἡ τελευταία προβάλλεται ὡς ἡ μετά τήν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο ἑπομένη «Μεγάλη», ἀκόμη καί ὡς, «Οἰκουμενική», (ἐκ τῶν προτέρων) χαρακτηριζομένη, Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἐδῶ, ὅμως, δημιουργεῖται τό ἑξῆς πρόβλημα: Μεταξύ τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῆς ἐν λόγω μελετωμένης καί ἐσχάτως ἐπισπευδομένης «Μεγάλης Συνόδου» ἔχει ἱστορικῶς μεσολαβήσει (μεταξύ ἄλλων καί) ἡ ὕπαρξις τῆς Η΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας πού εἶναι ἡ ἐπί Μεγάλου Φωτίου συγκληθεῖσα στήν Κωνσταντινούπολη ἐν ἔτει 879-880 Σύνοδος. Αὐτή, ὡς πληροῦσα ἀπό κάθε ἄποψι τά κριτήρια τῆς θεωρήσεώς της ὡς Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιβάλλεται ἀπό ὀρθοδόξου, ἐκκλησιολογικῆς, θεολογικῆς καί κανονικῆς ἀπόψεως νά ἔχει ἀναγνωρισθῆ ὡς τοιαύτη, οὕτως ὥστε νά ἐπικυρωθῆ ἐν συνεχεία καί ὑπό τῆς Συνόδου ἐκείνης ἡ ὁποία ὀψέποτε συγκληθεῖ θά (ἤθελε νά) ἀποτελέση (πληροῦσα τίς προϋποθέσεις) τόν (ἑπόμενο;) κρίκο στή χρυσή ἀλυσίδα τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας Συνόδων.
Ἀντ’ αὐτῶν, ὅμως, καί ἐξ ἀφορμῆς σχετικῆς προτάσεως Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (περί ἀναγνωρίσεως τῆς Συνόδου τοῦ 879-880 ὡς 8ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας) διεφάνη ἐμμέσως πλήν σαφῶς ἡ ἄρνηση καί παρεμπόδιση μιᾶς τοιαύτης ἐξελίξεως! Εἶναι χαρακτηριστικό τό γεγονός ὅτι ἐνῶ ἦτο ἕτοιμη ἡ σχετική εἰσήγηση ὑπό μέλους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἔφθασε μάλιστα νά συμπεριληφθῆ ὡς θέμα τακτικῆς Συνεδριάσεως τῆς Ι.Σ. τῆς Ι. αὐτῆς, κατόπιν παρασκηνιακῶν ἐνεργειῶν ἀρχικῶς ἀνεβλήθη καί τελικῶς ἐματαιώθη προκλητικῶς ἡ συζήτησή του!
Συγκεκριμένως ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος Βλάχος δέν κατέστη δυνατό νά παρουσιάση τήν σχετική Εἰσήγησή του στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διότι ματαιώθηκε ἡ συζήτηση τοῦ ἐν λόγω θέματος. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὅπως δήλωσε ὁ ἴδιος μετά τήν κατ’ ἀρχήν ἀναβολή τῆς συζητήσεως τοῦ θέματος, τοῦτο θά ἔπρεπε, βάσει τοῦ Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, νά τεθῆ πρός συζήτησι στήν ἀμέσως ἑπομένη τακτική Συνεδρίασή της. «Ἐάν δέν γίνη ἔτσι, τότε πραγματικά κάτι δέν θα πηγαίνη καλά σ’ αὐτή τήν ὑπόθεση», σχολίασε σχετικῶς ὁ κ. Ἱερόθεος, δημόσια καί ἐνώπιον πολλῶν ἀκροατῶν - μαρτύρων, κατά την διάρκεια Θεολογικῆς Ἡμερίδος στήν ἕδρα του, τήν Ναύπακτο. Δυστυχῶς, ὅμως, συνέβη αὐτό πού διαφαινόταν καί φοβόταν ὁ διαπρεπής θεολόγος. Τελικῶς ματαιώθηκε ἤ μᾶλλον ἀπαγορεύθηκε παρασκηνιακῶς (μέ παρέμβαση ἐκ Βοσπόρου) κάθε συζήτηση ἐπί τοῦ θέματος.
Ὠς ἔχει ἀποκαλυφθεῖ, ἡ μελετωμένη “Μεγάλη Σύνοδος” θά συγκληθῆ μεταξύ ἄλλων καί διά νά καλύψη τήν ἐν τῶ Οἰκουμενισμῶ προσέγγιση τῆς Ὀρθοδοξίας πρός ἕνωση μετά τοῦ ἀμετανοήτου Παπισμοῦ. Δεδομένου δέ ὄντος ὅτι ἡ ἐπί Μεγάλου Φωτίου συγκληθεῖσα 8η Οικουμενική Σύνοδος μεταξύ ἄλλων κατεδίκασε τήν αἱρετική διδασκαλία καί προσθήκη στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, τοῦ γνωστοῦ Filioque (φιλιόκβε = καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ὁποία πρεσβεύει ὁ Παπισμός) καί ἀπέρριψε τό Πρωτεῖο τοῦ Πάπα ἐν τῆ Ἐκκλησία (ὀρθοδόξου τότε ὄντος), ἑρμηνεύεται εὐχερῶς διατί οἱαδήποτε ἐπίκλησή της ἐνοχλεῖ, ἐμποδίζει καί γι’ αὐτό ἀποφεύγεται ὡς πῦρ.
Τελικῶς, ὅμως, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ φαίνεται ὅτι ἔχει θέσει ὡς κριτήριο τῆς εὐσεβείας καί ἀνάχωμα ἔναντι τῆς Παπικῆς αἱρέσεως τήν Θεολογία τοῦ Μεγάλου Φωτίου καί τῆς Η΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 879-880 (καθώς ἐπίσης καί τήν Θεολογία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τῆς ἐξίσου σημαντικῆς Ἁγίας Συνόδου τοῦ 1341). Αὐτά δέ παρά τίς μεθοδεύσεις καί τίς ὑπονομεύσεις εἰς βάρος τῆς ἱστορικῆς καί, κυρίως, Θεολογικῆς ἀληθείας θά ἀποδειχθοῦν ἡ «λυδία λίθος» γιά τήν "ὀρθοδοξία" τῆς προετοιμαζομένης καί ἰδιαιτέρως ὑπό τῶν οἰκουμενιστῶν πολυδιαφημιζομένης «Μεγάλης Συνόδου» τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁψόμεθα.
Χωρίς τήν ἀναφορά καί ἰσχύ τοῦ «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι», τό ὁποῖο ἐπανελάμβαναν καί τηροῦσαν οἱ συμμετέχοντες σέ ὅλες τίς Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιοι Πατέρες καί χωρίς τήν ἀναγνώριση τῶν προηγηθεισῶν Ἁγίων Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί δή τῶν Οἰκουμενικῶν, οὐδένα κῦρος καί καμμίαν ἰσχύ δέν δύναται νά ἔχη οὐδεμία «Σύνοδος», ὅσο πολυπληθύς καί ἄν εἶναι. Ἄλλωστε καί κάθε γενομένη Σύνοδον, κατά τόν Θεῖο Μάξιμο, ἡ εὐσεβής Πίστις τήν ἐπικυρώνει ἤ, ἀναλόγως, τήν ἀπορρίπτει ὡς ληστρική.


Τοιχογραφία μέ θέμα τήν Ἁγία Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο.Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος αναφέρει σε άρθρο του σημαντικά στοιχεία τς Ογδόης Οικουμενικς Συνόδου (879-880). Πρόκειται για την τελευταία Οικουμενική Σύνοδο πρίν το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως (1054).
Η 8η Οικουμενική Σύνοδος ομόφωνα αποκατέστησε τον Μέγα Φώτιο στο Πατριαρχικό θρόνο τ
ς Κωνσταντινουπόλεως, επεκύρωσε την Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο και κατεδίκασε την αίρεση το Filioque (δηλ. την προσθήκη στο Σύμβολο τς Πίστεως ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ το Πατρός «και έκ το Υιο», μία από τις πολλές αιρετικές διδασκαλίες το σημερινο Παπισμο). Η Σύνοδος αυτή καθήρεσε και αναθεμάτισε όσους επέβαλλαν και εδέχθηκαν το Filioque.
Ο τότε ορθόδοξος Πάπας Ρώμης Ιωάννης Η’ συμμετεĩχε στη Σύνοδο μέσω τν τοποτηρητν του.
Στά Πρακτικά της, η Σύνοδος το
Μεγάλου Φωτίου το 879-880 αναφέρεται ως «αγία και οικουμενική σύνοδος»: «εν ταύτη τ αγία και οικουμενικ συνόδω» (π.χ. στην 5η πράξη, Πρακτικά τν Αγίων και Οικουμενικν Συνόδων, σελ. 473).
Σήμερα οι Οικουμενισταί αποσιωπούν την ύπαρξη τς Ογδόης Οικουμενικς Συνόδου, επειδή οι αποφάσεις της είναι μεγάλο εμπόδιο στα σχέδιά τους. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω τι είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος:
«…από το έτος 787, από τον 8ο αιώνα έχουμε να κάνουμε Οικουμενική Σύνοδο…»
Δηλαδή ο κ. Βαρθολομαίος αγνοεĩ ή ψεύδεται;
Η Ιερά Σύνοδος τς Εκκλησίας τς Ελλάδος σε επιστολή της με αριθμ. πρωτ. 5130 π.ε. τς 16ης Ιανουαρίου 2007, σχετικά με το θέμα τς επικυρώσεως τς Ογδόης Οικουμενικς Συνόδου, επισημαίνει

«…περί τ
ς εν έτει 879-880 «8ης» Οικουμενικς Συνόδου, γνωρίζομεν υμĩν, ότι το προβαλλόμενον θέμα εναι τς αρμοδιότητος μις Πανορθοδόξου Συνόδου.
Εντολ τς Ιερς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύων
Αρχιμ. Κύριλλος Μισιακούλης»

Αναδημοσιεύω την εισαγωγή το
άρθρου το Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου καί τά πιό σημαντικά αποσπάσματα. Το πλήρες άρθρο (Μέρος Α’) δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Πειραïκή Εκκλησία», Δεκέμβριος 2010, σελ. 20-24 και βρίσκεται στην ιστοσελίδα  http://www.imp.gr/images/Period/2010/PEIRAIKH%20EKKLHSIA221.pdf
Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος

Ὁ Αὐτοκράτωρ Βασίλειος ὁ Μακεδών (811-886), ὁ ὁποῖος συνεκάλεσε τήν 8η Οἰκουμενική Σύνοδο, ἐπί Πατρ/χου Φωτίου τοῦ ΜεγάλουΜέγας Φώτιος κα Η΄ Οκουμενικ Σύνοδος
Το Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κα γίου Βλασίου κ. εροθέου

 Μέρος Α΄
Σύνοδος πο γινε τ 879-880 μ.Χ. στν Κωνσταντινούπολη, τότε πο ταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μ. Φώτιος, μεγάλη ατ πατερικ φυσιογνωμία, χει πολ μεγάλη σημασία κα ξαιρετικ νδιαφέρον π κάθε πλευρά, κυρίως γιατ γινε ατ Μεγάλη Σύνοδος πρν τν κατάληψη το θρόνου τς Παλαις Ρώμης π τος Φράγκους κα τν εσαγωγ πισήμως το Filioque κα βεβαίως πρν τν κοινωνησία πο πεβλήθη π τν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στν Πάπα τς Ρώμης τ 1009.
Ατς εναι λόγος γι τν ποο θ δομε μερικ χαρακτηριστικ σημεα ατς τς Μεγάλης Συνόδου, ποία χαρακτηρίζεται ς Η΄ Οκουμενική, τ ποα σημεα χουν ντονο νδιαφέρον, κυρίως στς μέρες μας.
Γι τν μελέτη το θέματος ατο διάβασα πρωτίστως τ διασωθέντα Πρακτικ τς Συνόδου, λλ κα διάφορες θεολογικς μελέτες γι τν Οκουμενικ Σύνοδο.

1. Τ γεγονότα πο προηγήθηκαν τς σύγκλησης τς Συνόδου το 879-880
……………
Σύνοδος ατ κύρωσε τος ναθεματισμος πο πεβλήθησαν στν Φώτιο π τν Σύνοδο το 869-870, κατεδίκασε τ Filioque, ντιμετώπισε θέματα κκλησιαστικά, κα οσιαστικ ρνήθηκε τ Πρωτεο το Πάπα σ λες τς κκλησίες. Σύνοδος ατ εναι πολ σημαντικ π ρθοδόξου πλευρς κα χει πολ μεγάλη σημασία. Πέρα π τ δογματικ θέμα το Filioque, καθόρισε τν ατοκεφαλία τς κάθε κκλησίας κα τς μ πεμβάσεως το Πάπα στς λλες κκλησιαστικς δικαιοδοσίες, πότε οσιαστικ ρνήθηκε τ πρωτεο το Πάπα. ……………
2. Τ Πρακτικ τς Συνόδου
ταν διαβάσ κανες τ δημοσιευθέντα Πρακτικ τς Συνόδου το τους 879-880, τότε θ ντιληφθ τν μεγάλη ξία τς Συνόδου πο γινε σ πτά πράξεις.
………………………
πέμπτη Πράξη τς Συνόδου γινε τν 26η ανουαρίου το τους 880, μέρα Τρίτη, στ δεξι μέρος τν κατηχουμένων το ερο Ναο τς γίας Σοφίας. Κατ’ ατν κυρώθηκε Σύνοδος το 869-870, καθς πίσης πικυρώθηκε Ζ΄ Οκουμενικ Σύνοδος, τν ποία εχε πικυρώσει κα κυρωθεσα Σύνοδος το 869-870. πίσης, κδόθηκαν τρες σημαντικο ερο κανόνες πο ναφέρονται σ βασικ κκλησιολογικ ζητήματα κα εναι χαρακτηρισμένοι στ κανονικ δίκαιο τς κκλησίας ς ερο Κανόνες τς «ν Κωνσταντινουπόλει ν τ Να τς γίας Σοφίας Συνόδου».
κτη Πράξη τς Συνόδου γινε τν 3η Μαρτίου, μέρα Πέμπτη, στν πολυτελ κα πισημότερη αθουσα το Παλατίου, προκαθεσθέντων τν Βασιλέων Βασιλείου, Λέοντος κα λεξάνδρου. γινε στ Παλάτι Συνεδρία τς Συνόδου, γιατ Βασιλεύς, λόγ πένθους, δν μποροσε ν παρουσιασθ δημοσίως κα πρεπε ν πογράψ τς ποφάσεις τς Συνόδου, προκειμένου ν γίνουν νόμοι τς Ατοκρατορίας. Κατ τν Συνεδρίαση ατ μίλησε Βασιλες ποος επε τι πρεπε ν γίν ατ Οκουμενικ Σύνοδος γι ν πάρξ νότητα στν κκλησία, πρότεινε ν τεθ ς σφραγίδα τς νότητος τς κκλησίας τ Σύμβολο τς Πίστεως τς Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, κα ν σχύσ σ λες τς κκλησίες, χωρς καμμι προσθήκη φαίρεση. Μ ατν τν πρόταση πονοονται ο Φράγκοι πο προσέθεσαν στ Σύμβολο τς Πίστεως τ Filioque, δν ναφέρονται μως νομαστικ γι τν ερήνη τς κκλησίας. Μετ πεγράφησαν ο ποφάσεις τς Συνόδου π τν Βασιλέα κα τος υούς του, γι ν γίνουν νόμοι τς Ατοκρατορίας.
βδομη Πράξη, τελευταία τς Συνόδου, πραγματοποιήθηκε τν 13η Μαρτίου, μέρα Κυριακή, στ δεξι μέρος τν Κατηχουμένων το Ναο τς γίας Σοφίας. Κατ τν Συνεδρίαση ατ ναγνώσθηκε περίληψη τν Πρακτικν τς Συνόδου, στε ν γίνουν ποδεκτς π λους ο ποφάσεις πο εχαν ληφθ προηγουμένως.
Τ σημαντικ εναι τι λοι ο παρόντες πέδωσαν τν φειλόμενο σεβασμ στν Πατριάρχη Φώτιο.Μάλιστα ο τοποτηρητς το Πάπα Ρώμης πήνεσαν τν Φώτιο γι τν «γαθ  φήμη» του σ λον τν κόσμο, χι μόνον στν Γαλλία, τν ταλία, λλ κα σ λόκληρη τν φήλιο, κα τ μαρτυρον ατ «οχ μόνον ο τν λλάδα μετιόντες γλσσαν, λλ κα ατ τ βαρβαρικν κα μότατον γένος».
Εναι σημαντικς ατς λόγος, γιατ μ αυτν τν χαρακτηρισμ ο λεγάτοι το Πάπα ννοοσαν τος Φράγκους πο νεργοσαν βαρβαρικς νέργειες. λοι ατο μολογον γι τν Φώτιο, κατ τν λόγο τν λεγάτων το Πάπα: «τι οκ στιν ατ μοιος ν σοφί κα γνώσει, οτε ν λεημοσύν κα συμπαθεί, οτε ν χρηστότητι κα ταπεινοφροσύν κα τι πάντοτε τ ργα ατο πλείονα τν λόγων ατο».
Κα Σύνοδος καταλήγει μ ναν μνο γι τν Μ. Φώτιο. Ο τοποτηρητς το Πάπα κα Καρδινάλιος Πέτρος επαν: «Ε τις ατν οκ χει Πατριάρχην γιον κα τν μετ’ ατο κοινωνίαν οκ σπάζεται, στω μερς ατο μετ το ούδα, κα μ συγκαταταγείη λως μετ τν Χριστιανν». Κα λη γία Σύνοδος «ξεβόησεν»: «παντες τ ατ φρονομεν κα δοξάζομεν, κα ε τις ατν οκ χει ρχιερέα Θεο, μ δοι τν δόξαν το Θεο. Κα τατα επόντες πευφήμησαν πολλ τ τη τν βασιλέων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: