Translate

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ = ΜΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ,
ΑΘΕΤΗΣΙΣ  τῆς ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ = ΑΤΙΜΙΑ

"Ὁ Ἁγιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσ)κης
Γρηγόριος, ὁ νέος Χρυσόστομος,
ὁ Θαυματουργός."
(Τοιχογραφία στήν Ἱ. Μονή Βατοπαιδίου)

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, τό 1296, ἀπό εὐσεβεῖς καί ἁγίους γονεῖς, τόν Κων/νο καί τήν Καλλονή. Ἔμεινε ὀρφανός ἀπό πατέρα σέ ἡλικία 7 ἐτῶν. Ἔλαβε πλούσια μόρφωση. Σέ ἡλικία 20 ἐτῶν ἀνεχώρησε γιά τό Ἅγιον Ὄρος, ἀφοῦ προηγουμένως φρόντισε νά μονάσουν ἡ μητέρα του καί τά τέσσερα ἀδέλφια του. Ἀσκήθηκε στή Μονή Βατοπαιδίου, στή Μεγίστη Λαύρα, στήν Ἔρημο τοῦ Ἀγίου Ὄρους καί διετέλεσε Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Προσευχόταν μέ τήν φράση «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Δέχθηκε Θεῖες ἀποκαλύψεις καί ἔλαβε τό χάρισμα τῆς Δογματικῆς Θεολογίας. Ἀντιμετώπισε τόν λατινόφρονα Βαρλαάμ καί τόν Ἀκίνδυνο. Διώχθηκε, φυλακίσθηκε καί ὑπέστη μεγάλες κακουχίες. Τελικῶς οἱ ἀγῶνες του (κυρίως ὑπέρ τοῦ ἡσυχασμοῦ) δικαιώθηκαν καί ἐπικυρώθηκε Συνοδικῶς ἡ θεολογία του (1341, 1347, 1351). Χειροτονήθηκε ἀξίως Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, τήν ὁποία ποίμανε θεοφιλῶς γιά περίπου 12 χρόνια. Θαυματουργοῦσε ἐν ζωῆ. Παρέδωσε τήν ψυχή του μέ τήν φράση στό στόμα του «τά ἐπουράνια, τά ἐπουράνια». Κοιμήθηκε τήν 14η Νοεμβρίου, σέ ἡλικία 63 ἐτῶν. Ἀνεγνωρίσθη ὡς ἅγιος μόλις  9 χρόνια μετά τήν κοίμησή του. Τό χαριτόβρυτο λείψανό του βρίσκεται στήν Θεσσαλονίκη, τῆς ὁποίας εἶναι δεύτερος Πολιοῦχος. Ὡρίσθηκε νά τιμᾶται ἡ μνήμη του τήν Β΄Κυριακή τῶν Νηστειῶν, σάν προέκταση τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Μάλιστα, στό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας περιελήφθη: α) Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου γιά διάκριση ἀκτίστου οὐσίας καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν στόν Θεό καί περί τοῦ ἀκτίστου Θείου Φωτός (Θαβωρίου), β) Τά τρίς «αἰωνία ἡ μνήμη» γιά τόν Ἅγιο, καί γ) Τά τρίς «ἀνάθεμα» κατά τῶν αἱρετικῶν πού ἀντιμετώπισε ὁ Ἅγιος τόν 14ο αἰώνα. Ὁ Ἅγιος πολέμησε τόν ὀρθολογισμό στήν Πίστη, τόν ἀγνωστικισμό καί τόν πανθεϊσμό. Κατέρριψε τήν αἵρεση τοῦ filioque («καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ») τῶν Παπικῶν καί ἄλλες κακοδοξίες τους. Συνέγραψε πολλά καί ἐξαίρετα συγγράμματα, τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία χαρακτηρίζει στήν ὑμνολογία της «ἄρτο ἀγγέλων καί μέλι ἐκ Πέτρας»! Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς θεωροῦσε τούς αἱρετικούς ἀθέους, ὄχι διότι δέν πιστεύουν σέ θεό, ἀλλά διότι πιστεύουν σέ θεό πού δέν ὑπάρχει! Συγκεκριμένα γιά τούς Παπικούς δίδασκε ὅτι δέν διαφέρουν ἀπό τούς ἀθέους καί ὅτι ἐάν ὑπῆρχε ὁ θεός τῶν Παπικῶν, δηλαδή ἔτσι ὅπως αὐτοί διδάσκουν ὅτι εἶναι καί μέ ὅ,τι αὐτοί θεωροῦν ὅτι χαρακτηρίζεται, τότε, ἔλεγε ὁ Ἅγιος, ἐμεῖς θά ἔπρεπε νά βροῦμε ἄλλον φιλάνθρωπο καί μεθεκτό Θεό! Ἀκόμη, περί τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης» ἔλεγε ὅτι ἐπειδή ἦταν κάποτε μεγάλη καί ἰσχυρή γι’ αὐτό καί ἡ πτώση της ἦταν πολύ μεγάλη καί πολύ δύσκολα μπορεῖ νά ἀνορθωθῆ. Τήν παρομοίαζε μάλιστα μέ τήν πτώση ἑνός ἐλέφαντα, πού ἐνῶ εἶναι ἰσχυρό ζῶο, ὅταν πέση δύσκολα μπορεῖ νά σηκωθῆ! Οἱ Παπικοί, ἐνοχλημένοι ἀπό τόν καταλυτικό ἔλεγχο τῶν αἱρέσεών τους ἀπό τόν Θεῖο Γρηγόριο καί τήν ὑπ’ αὐτοῦ κατάδειξη τῶν πλανῶν τους, κίνησαν γῆ καί οὐρανό νά μή τιμᾶται πουθενά ὡς Ἅγιος καί δή τόσο λαμπρῶς καί ἐξόχως. Ἐπιχείρησαν μάλιστα νά ἐξαλείψουν καί τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ἀπό τίς ἐκδόσεις τοῦ Τριωδίου, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Εὐγένιος Βούλγαρις. Μέχρι σήμερον οἱ Παπικοί θεωροῦν τόν Ἅγ. Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ «κόκκινο πανί» καί τήν θεολογία του τήν χαρακτηρίζουν «πραγματική αἵρεση»! Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος προφήτευσε περί τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης» ὅτι «θά διαιρεθῆ σέ πολλά κομμάτια», ὅπως καί ἔγινε μέ τήν Μεταρρύθμιση καί τόν Προτεσταντισμό. Σήμερα, δυστυχῶς, τόν ἀμετανόητο Παπισμό (καί τόν λέμε ἀμετανόητο ὄχι ἐμπαθῶς, ἀλλά διότι δέν ἔχει ἐγκαταλείψει καί καταδικάσει καμμία κακοδοξία καί πλάνη του) στηρίζουν σχεδόν ὅλα τά λεγόμενα ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καί οἱ τοπικές λεγόμενες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες μέ προεξάρχον τό Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο Κων/λεως. Τόν στηρίζουν, ἀκολουθώντας τήν σύγχρονη παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία θεωρεῖ ὅλες τίς αἱρέσεις κομμάτια τῆς ἀληθείας καί κλαδιά ἑνός δένδρου πού πρέπει νά εἶναι ἑνωμένα σέ μία «ἐκκλησία», ἀκόμη κι ἄν ἡ κάθε μία πρεσβεύει διαφορετικά πιστεύματα! Δυτυχῶς, οἱ Οἰκουμενιστές Πατριάρχες, Ἐπίσκοποι καί Θεολόγοι καταφρονοῦν καί σαφῶς ἀθετοῦν τήν Πίστη πού μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, τόν ὁποῖο μνημονεύουν καί ἀναγνωρίζουν ὡς ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο τά Πατριαρχεῖα, οἱ Τοπικές Ἐκκλησίες, μέχρι καί αὐτό τό Ἅγιον Ὄρος! Αὐτός, ἔχοντας ὡς φαίνεται διατεταγμένη ἀποστολή νά ὡδηγήση τήν «Ὀρθοδοξία» στήν ὑποταγή τοῦ Παπισμοῦ, ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐπεδίωκε ὁ ἀντίπαλός του ὁ Βαρλαάμ, προχωρᾶ ἀνεμπόδιστος καί ἐξαπατᾶ τούς συγχρόνους χλιαρούς, ἀνυποψίαστους καί ἀφελεῖς χριστιανούς πού τόν ἀκολουθοῦν. Πρόκειται γιά δόλια ἀπάτη καί μεγάλη προδοσία πού, δυστυχῶς, τό πνεῦμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως, τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς συγχύσεως, πού σήμερα ἐπικρατεῖ παντοῦ, δέν ἐπιτρέπει νά τήν διακρίνουν ὅλοι. Μόλις πρίν λίγες ἡμέρες ὁ κ. Βαρθολομαῖος παρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου (Ἰησουΐτη) Πάπα καί μάλιστα δημοσίως γιά πολλοστή φορά τόν ἀνεγνώρισε αὐτόν μέν ὡς Ἐπίσκοπο, τόν δέ Παπισμό ὡς Ἐκκλησία (μέ χάρη καί μυστήρια!) , χαρακτηρίζοντας μάλιστα τήν ἐκλογή του (Πάπα) ὡς «θεοπρόβλητη»!  Εἶναι προφανές ὅτι ὁ ἐν λόγω Πατριάρχης ἔχει ἀναλάβει τό ρόλο οὐνίτη μέσα στήν ὀρθόδοξη Ἀνατολή, τήν ὁποία ἔχει ἁλώσει, σχεδόν πέρα ὡς πέρα, ὁ ἀντίχριστος Οἰκουμενισμός. Εἶχε δέ, τό θράσος, λίγες ἡμέρες μετά τήν προαναφερθεῖσα νέα προδοσία του, νά ἑορτάση τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, διακηρύσσοντας ὅτι τό Πατρι-αρχεῖο του εἶναι «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» καί ὅποιος ἀπομακρύνεται ἀπ’ αὐτό ἀποσχίζεται ἀπό τήν Ὀρθοδοξία!!! Σήμερα προφανῶς θά τολμήση νά ἑορτάση καί τόν  Ἅγ. Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, μέ τό ἴδιο θράσος, ἐνῶ μέ τίς ἐνέργειές του καί τίς φρικτές «δηλώσεις - ὁμολογίες» του ἀθετεῖ καί ἀτιμάζει τήν  Θεολογία καί τήν διδασκαλία του. Ζοῦμε ἀναμφιβόλως σέ ἔσχατους καιρούς. Ἡ ἀποστασία ἀπό τήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ εἶναι μεγάλη. Ὁ Βαρλαάμ, τότε, νικημένος ἀπό τόν Θεῖο Παλαμᾶ, γύρισε στή Ρώμη καί ὁ Πάπας τόν ἔκανε «ἐπίσκοπο» Ἱέρακος. Ὁ Βαρθολο-μαῖος ἐπιμένει, ἐν ὅσω δέν συναντᾶ «Παλαμάδες», νά προχωρῆ ἀνενόχλητος στήν ὁλοκλήρωση τῆς μεγάλης Προδοσίας!


Δεν υπάρχουν σχόλια: