Translate

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἀγαπητοί ἐπισκέπτες καί ἀναγνῶστες μας,

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!


Εἶναι ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσουμε καί νά ζητήσουμε τήν κατανόησή σας, γιά μία ἔκτακτη καί παροδική παρένθεση στή συνήθη ροή καί θεματολογία τοῦ ἱστολογίου μας.
Ὅπως γνωρίζετε καί ἔχετε διαπιστώσει, τό ἱστολόγιό μας εἶναι ταγμένο στή διακονία τῆς ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας καί τῆς μαρτυρικῆς Ρωμηοσύνης, δηλαδή τοῦ Γένους μας.
Ἀρκετές φορές, φιλοξενοῦμε κείμενα καί ἀναρτήσεις πού ἀφοροῦν στή Πατρίδα μας καί τήν πορεία τοῦ Γένους μας μέσα στή σύγχρονη πραγματικότητα.
Ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί Ἕλληνες, τουλάχιστον οἱ περισσότεροι τῶν ἀναγνωστῶν μας, γνωρίζετε ὅτι κατά τήν ἑλληνορθόδοξη Παράδοση - μέσα στήν ὁποία ἔχει ἀναχωνευθεῖ ὅ,τι ἀξιόλογο τῆς ἀρχαιοελληνικῆς, καί ὄχι μόνο, ἱστορικῆς καί πνευματικῆς μας διαδρομῆς ὡς λαοῦ καί ἔθνους – ἔννοιες ὅπως τά «κοινά», ἡ «κοινότητα», ἡ «πολιτική» μέ τήν ἀριστοτελική θεώρηση τοῦ ὅρου, εἶναι σημαντικά πράγματα.
Κατά τόν Μέγα Βασίλειο, ἡ Πολιτεία πρέπει νά μεριμνᾶ γιά τήν ὑλική καί ἡ Ἐκκλησία γιά τήν πνευματική «διάσταση» τῶν ἀνθρώπων μελῶν των. Γιά δέ τούς ἀρχαίους προγόνους μας καί ὄντως σοφούς ἀνθρώπους, ἡ μή ἐνασχόληση μέ τά «κοινά» ἐθεωρεῖτο ὡς μέγα μειονέκτημα καί ὁ ἔχων τοῦτο ὡς ἀχρεῖος!
Βάσει τῶν ἀνωτέρω καί μέ δεδομένο ὅτι πλέον οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι καθορίζουν τήν πολιτική καί κατ’ ἐπέκταση τή ζωή μας, δέν ὁρίζονται πλέον ἀπό κάποιον ἄλλον, ἀλλά ἐκλέγονται ἀπό ἐμᾶς, τό χρέος καί ἡ εὐθύνη ὅλων μας εἶναι προφανῆ!
Πρός αὐτή τή κατεύθυνση κινούμενος ἀπό πολλῶν ἐτῶν καί ἡ ἐλαχιστότητά μου ἀσχολοῦμαι καί μέ τά «κοινά», παρακολουθώντας τίς ἐξελίξεις καί συμμετέχοντας ὅπου, κατά τήν ταπεινή μου κρίση καί πάντοτε βάσει τῶν ἀρχῶν μας, θεωρῶ ὅτι πρέπει ἤ δύναμαι κάτι νά προσφέρω.
Ἔτσι, σέ ἐπιπέδο τοπικό συμμετέχω ἀπό 10ετίας περίπου, ὡς ἐνεργός πολίτης, σέ ὑπερκομματικά σχήματα, ὅπου δραστηριοποιοῦνται πολίτες πού νοιάζονται γιά τό καλό τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Πάντα μέ ἐνδιέφερε καί ἡ κεντρική πολιτική σκηνή, ἀλλά, κανένας σχηματισμός, πολλῶ δέ μᾶλλον κόμμα, δέν μέ ἐξέφραζε πλήρως, δηλαδή δέν εἶχε κυρίως θέσεις ἀλλά καί πρόσωπα πού νά ὑπηρετοῦν πραγματικά την Πατρίδα μας καί νά σέβονται ούσιαστικά τήν Ὀρθοδοξία.
Μόλις, ὅμως, πρίν 6 χρόνια, ἐπιτέλους, ἐμφανίσθηκε μία Παράταξη (ὄχι κόμμα) τῆς ὁποίας οἱ ἐμπνευστές καί πρωτοπόροι πιστεύουν, ὅπως προκύπτει ἀπό τή στάση ζωῆς τους καί ὄχι μόνο τά λόγια τους, σέ Ἑλλάδα καί Ὀρθοδοξία!
Αὐτοί πῆραν τήν μεγάλη ἀπόφαση νά βγοῦν μπροστά καί νά ἀγωνισθοῦν, ὥστε ἡ πολιτική νά μή μείνη στά χέρια τῶν γνωστῶν ἐπαγγελματιῶν πολιτικῶν καί κομματικῶν παραγόντων, ἀλλά ἐάν εἶναι δυνατόν νά μποῦν μέσα σ’ αὐτή μέ παρουσία καί λόγο καθαρό καί ἐλεύθεροι πατριῶτες καί χριστιανοί!
Κατά τήν προσφυῆ ἐπισήμανση σπουδαίου Θεολόγου τῶν ἡμερῶν μας, ἡ Πολιτική εἶναι ποιμαντική καί γι’ αὐτό οἱ ἐκκλησιαζόμενοι χριστιανοί Ἕλληνες δέν πρέπει νά μένουν μακρυά ἀπό τή διακονία της. Τουλάχιστον ὅσοι δέν θεωροῦν τή ψῆφο ἁπλά δικαίωμα, ἀσκούμενο ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα καί μόνο, ἀλλά τή θεωροῦν χρέος καί συν-εὐθύνη!
Βάσει, λοιπόν, τοῦ ὅτι ἐπίκεινται (στίς 25 Μαϊου τρ. ἔτ.) Ἐκλογές γιά τό Εὑρωκοινοβούλιο, οἱ ὁποῖες θά καθορίσουν πάρα πολλά γιά τό μέλλον τοῦ τόπου, πού ἤδη στενάζει εὑρισκόμενος σέ καθεστώς κατοχῆς καί ἐξαθλιώσεως, ἀποφασίσαμε ἀπό αὐτό ἐδῶ τό ταπεινό βῆμα πού διαθέτουμε καί παρά τίς ἄλλου εἴδους προτεραιότητες πού αὐτό ἔχει, νά ἀποτολμήσουμε εὐθέως νά σᾶς κάνουμε κοινωνούς καί νά ζητήσωμε τή συμπαράστασή σας στήν ὑποστήριξη αὐτῆς τῆς Παρατάξεως, ἀλλά δευτερευόντως καί τῆς προσωπικῆς μας ὑποψηφιότητος.
Ἔχομε τήν τιμή νά εἴμαστε, ὡς ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτής, στό Ψηφοδέλτιο τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ Πολιτική Παράταξη συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια» γιά τίς Ἐκλογές τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στίς 25 Μαϊου 2014!
Τέλος, γιά ὅσους ἐνδεχομένως βάλουν λογισμό καί τυχόν στενοχωρηθοῦν βλέποντας τό ἱστολόγιό μας νά ὑποστηρίζει εὐθέως καί ἀνοικτά τή συγκεκριμένη Παράταξη, θά ἤθελα νά διευκρινίσω δύο πράγματα: Πρῶτον, ὅτι ἡ πολιτική ἀκόμη καί κομματική προτίμηση τοῦ καθενός ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν μας εἶναι ἁπολύτως σεβαστή καί ἔτσι ἡ ἐν λόγῳ πρωτοβουλία μας θά ἐπέχει θέση ἁπλῆς ἐνημερώσεως. Δεύτερον, ἐπειδή ὄντως οἱ κομματισμοί ἐνίοτε ἐξάπτουν πάθη καί προκαλοῦν ἀντιπαραθέσεις, εἰλικρινῶς ἐάν συμμετείχαμε σέ ἕτερο σχηματισμό οἱουδήποτε ἄλλου κόμματος (τά περισσότερα τῶν ὁποίων ὀφείλω νά πῶ ὅτι ἐλέγχονται εἴτε ἀπό τή Μασωνία, εἴτε ἀπό τόν ἀντιεκκλησιαστικό καί ἀντιχριστιανικό ἀθεϊσμό) δέν θά ἀποτολμούσαμε τήν προβολή του, τουλάχιστον ἀπό αὐτό τό βῆμα. Ἐπειδή, ὅμως, πιστεύομε ὅτι ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι κάτι ἐντελῶς ξεχωριστό καί μοναδικό κατ' αὐτή τουλάχιστον τήν περίοδο, ἡ ὁποία (παράταξη) καθαρά, ἁπόλυτα καί συγκροτημένα ἐκφράζει καί ἀπηχεῖ τά προτάγματα πού ἐνσαρκώνει ἡ Ρωμηοσύνη, ΤΟ ΤΟΛΜΟΥΜΕ!
Εἴθε, στό μέλλον πολλοί σχηματισμοί νά διεκδικοῦν τόν ἴδιο ρόλο καί τότε σεβόμενοι τή δυνατότητα ἐπιλογῆς νά μήν ἀναφέρωμε τίποτε ἀπ’ αὐτό τό βῆμα. Τώρα, ὅμως, οἱ καιροί ἀπαιτοῦν ἐπιστράτευση ὅλων τῶν δυνάμεων καί δυνατοτήτων μας, διότι κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη ζοῦμε κρίσιμες καί δύσκολες ἡμέρες γιά τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ Τόπου καί αὐτοῦ τοῦ, ὄχι χωρίς καμμία εὐθύνη του, ἐξαπατημένου λαοῦ.
Ἐν κατακλεῖδι, ἀπευθυνόμενος σέ ὅσους συμφωνήσουν καί ἐνδιαφερθοῦν γιά τά ὅσα προβληθοῦν στήν ἀπό σήμερα ἀνοιγομένη πολιτική παρένθεση τοῦ ἱστολογίου μας ζητοῦμε νά μᾶς στηρίξουν καί ἐάν ἔχουν τή θέληση καί τήν εὐχέρεια νά συνεργασθοῦμε!

Μέ ἐκτίμηση καί τήν ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας
ἐλάχιστος φίλος και ἀδελφός

Δημήτριος . Κάτσουρας
Θεολόγος-Τραπεζικός,
Διαχειριστής
τοῦ παρόντος ἱστολογίου,
ὑποψ. Εὐρωβουλευτής μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».


Υ.Γ. Ὁποιαδήποτε σοβαρή ἐξέλιξη, ἐκκλησιαστική ἤ οἰκουμενιστική, προκύψει ἐντός τῶν χρονικῶν πλαισίων τῆς σήμερον ἐγκαινιαζομένης πολιτικῆς μας «παρενθέσεως», ἡ ὁποία θά λήξει τήν 25η Μαϊου 2014, ὅπως εἶναι ἡ ἐπικείμενη συνάντηση Φραγκίσκου-Βαρθολομαίου στά Ἱεροσόλυμα σέ λίγες ἡμέρες, κατ’ ἐξαίρεσιν, θά παρουσιασθεῖ καί θά σχολιασθεῖ δεόντως, γι’ αὐτό παρακαλεῖσθε νά συνεχίσετε ΟΛΟΙ νά μᾶς παρακολουθεῖτε. Σᾶς εὐχαριστοῦμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: