Translate

Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

"ΚΟΙΝΩΝΙΑ": Ἡ πατριωτική ἐπιλογή!
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  20/09/2015

.................  Ἄν  νοιάζεσαι πραγματικά γιά τήν Πατρίδα μας καί τίς ἀξίες της, ὑπάρχει  ἐπιλογή:
                  
                                          
Ἀγαπητέ συν-ἕλληνα,

Σέ λίγες ἡμέρες καλούμαστε ὅλοι οἱ πολίτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους νά ἐπιλέξουμε τή νέα Ἑλληνική Κυβέρνηση καί τούς ἀντιπροσώπους μας στό Ἐθνικό Κοινοβούλιο.

Τά προβλήματα σέ πολλούς τομεῖς εἶναι πολλά καί ὀξυμένα γιά τή Χώρα μας καί τό λαό της. Ἡ  παιδεία (ἐκπαίδευση καί πολιτισμός), ἡ οἰκονομία (ἐργασία καί ἀνάπτυξη), ἡ ὑγεία (περίθαλψη καί ἀσφάλεια), τό μεταναστευτικό, ἡ κοινωνία, εἶναι μερικοί ἀπό τούς πιό σημαντικούς.

Φαίνεται, ὅμως, καί εὔκολα τεκμηριώνεται ὅτι ὁ τόπος καί φυσικά ὁ λαός ὑποφέρει ὄχι μόνο ἀπό τήν οἰκονομική κρίση πού ἐνέσκηψε τά τελευταῖα χρόνια, ὀξυμένη μάλιστα λόγῳ τῶν παθογενειῶν μας, ἀλλά καί ἀπό τό νοσηρό πολιτικό σύστημα.

Δύσκολα βρίσκει (;) κανείς ἔστω καί μεμονωμένα παραδείγματα πολιτικῶν προσώπων πού μέ ὑπευθυνότητα, συνέπεια καί ἀνιδιοτέλεια ὑπηρετοῦν ἀποκλειστικά καί μόνο τό ἐθνικό καί κοινωνικό συμφέρον, μέ βάση τίς ἱστορικές διαχρονικές ἀρχές καί ἀξίες αὐτοῦ τοῦ τόπου, ὅπως ἡ ἐλευθερία, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ Δημοκρατία.

Ἡ ἰδιοπροσωπεία (ταυτότητα) τοῦ ἑλληνισμοῦ, δομικά συγκροτημένη ἀπό τόν διαχρονικό ἑλληνικό πολιτισμό καί τήν ὀρθόδοξη χριστιανική παράδοση, ἀπαξιώνεται συστηματικά καί ἐμφανίζει ἔντονα σημάδια ἀσυνέχειας. Ὁ προσανατολισμός ὁραμάτων καί τά κριτήρια ἐπιδιώξεων τῆς σύγχρονης πορείας τοῦ ἔθνους μας φαίνονται ἀσαφή καί συγκεχυμένα.

Ὅσο καί ἄν εἶναι κατανοητή ἡ λειτουργία τοῦ ἐνστίκτου τῆς αὐτοσυντήρησης καί ἀναμενόμενη ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία στήν προτεραιότητα ἱκανοποιήσεως ὑλικῶν ἀναγκῶν ἤ ἀπολαύσεων, φαίνεται ἀδικαιολόγητη γιά τόν πολιτισμό καί τήν παραδοσιακά περήφανη στάση ζωῆς τῶν προγόνων μας ἡ κυριαρχοῦσα σήμερα λογική τοῦ εὔκολου συμβιβασμοῦ καί τῆς ἀδιαφορίας.

Ὅλοι αἰσθανόμαστε ὅτι δέν βαδίζουμε σωστά, δέν εἴμαστε ἱκανοποιημένοι ἀπό τά ἀποτελέσματα πού παράγουν οὐσιαστικά οἱ ἴδιες μας οἱ ἐπιλογές, ἀλλά δέν προβληματιζόμαστε βαθύτερα καί οὐσιαστικά καί κυρίως δέν τολμοῦμε νά ἐνεργήσουμε διαφορετικά ὥστε νά ἀλλάξουν τά πράγματα.

Μέ λίγα λόγια τό μέλλον τοῦ τόπου μας δέν προοιωνίζεται καλό, οἱ νέες γενιές ἀπογοητεύονται καί τά πράγματα ἐθνικά καί κοινωνικά φαίνεται ὅτι ἔχουν φθάσει στό μή περαιτέρω. Καί ἐπειδή κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποποιηθεῖ τίς δικές του εὐθύνες, πιστεύουμε ὅτι εἶναι καιρός νά τίς ἀναλάβουμε γιά μᾶς, τά παιδιά μας καί τόν τόπο μας.

Ἡ ψῆφος μας εἶναι μία σημαντική δυνατότητα πού μᾶς δίνεται καί ἀποτελεῖ ἱερό χρέος μας νά τήν ἀξιοποιήσουμε γιά τό καλό τῆς Πατρίδος μας καί τήν ἀληθινή προκοπή τοῦ λαοῦ της.

Εἰδικότερα γιά τό σημερινό πολιτικό σκηνικό καί προσωπικό πρέπει νά τολμήσουμε νά δοῦμε κατάματα τήν πραγματικότητα καί νά ἐνεργήσουμε ἀναλόγως. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Σύριζα, ΚΚΕ, Ποτάμι, Χρυσή Αὐγή, ΑΝ.ΕΛ., Ἕνωση Κέντρου (Λεβέντης) καί Λαϊκή Ἑνότητα (γιά νά περιορισθοῦμε σ’ αὐτά πού ἐκπροσωποῦνταν ἤ διεκδικοῦν μέ πιθανότητες νά ἐκπροσωπηθοῦν στό κοινοβούλιο) πρέπει νά ἀπορριφθοῦν γιά τή σχέση καί διασύνδεσή τους ἀποδεδειγμένα μέ: τή Μασωνία, τή διαφθορά, τήν ἐξαπάτηση, τήν ἐπιθετική ἀθεϊα καί τό ἀντιεκκλησιαστικό μένος, τή διαπλοκή, τό ρατσισμό καί τόν παγανισμό, τόν καιροσκοπισμό, τή γραφικότητα.

Δόξα τῶ Θεῶ, ὅμως, καί πρός τιμήν τῶν ἠθικά ἀκέραιων ἰδρυτῶν της ὑπάρχει μία ἐπιλογή πού μέ τεκμηριωμένο προγραμματικό λόγο καί κρυστάλλινες ἀρχές καί ὅραμα, ἀποτελεῖ αὐτή τήν περίοδο τήν ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, τήν ὁποία ἀπό ἑλληνικῆς καί χριστιανικῆς ἀπόψεως ὀφείλουμε νά στηρίξουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις. Αὐτό τό ὑπαγορεύει ἡ καταλυτική σύγκρισή της μέ τά ὑπόλοιπα κόμματα, τό ἀδιαμφισβήτητο πρότυπο πολιτικῆς καί διακυβερνήσεως πού ἐπικαλεῖται καί κυρίως τό σαφές Ὅραμα καί τό πλῆρες Πρόγραμμά της.

Πρόκειται γιά τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Πολιτική Παράταξη συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια»  πού δίνει τό παρόν καί στίς προσεχεῖς ἐκλογές καί τῆς ὁποίας ἔχουμε τήν τιμή νά εἴμαστε ἐκπρόσωπος ὡς ὑποψήφιος Βουλευτής στό Νομό Κορινθίας.

Σᾶς καλῶ καί σᾶς προ(σ)καλῶ νά διαβάσετε-μελετήσετε τό Πρόγραμμά της καί νά ἀφήσετε ἀμερόληπτα καί ἐλεύθερα τή συνείδησή σας, ἐάν νοιάζεσθε πραγματικά γιά τήν Πατρίδα μας καί τίς ἀξίες της, νά τήν ἐκτιμήσει. Γιά τήν κατάληξη εἴμαστε βέβαιοι! Καλή ἐπιλογή καί καλή δύναμη! Γιά νά πάρουμε τήν Πατρίδα μας πίσω!Μέ ἐκτίμηση

Δημήτριος . Κάτσουρας

Τραπεζικός-Θεολόγος

ὑποψήφιος Βουλευτής Νομοῦ Κορινθίας

μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟὉ Δημήτρης Κάτσουρας γεννήθηκε στήν Καισαριανή (Ἀθήνα), τό 1964. Ὁ πατέρας του εἶχε προσφυγική καταγωγή (Μικρασιατική), ἐνῶ ἡ μητέρα του εἶναι Κορίνθια. Σπούδασε Θεολογία στά Πανεπιστήμια Βελιγραδίου καί Ἀθηνῶν, Ἁγιογραφία στή Σχολή «Πετρᾶ» (Ἀθηνῶν) καί μέσῳ πανελληνίου γραπτοῦ διαγωνισμοῦ τοῦ ΑΣΕΠ (1995) διορίσθηκε στό Δημόσιο. Ἐργάζεται ἀπό δεκαετίας καί πλέον στήν Κόρινθο ὡς Τραπεζικός, εἶναι νυμφευμένος μέ τήν Μαρία Κτενᾶ, ἐπίσης ἐργαζόμενη, μέ δική της ἐπιχείρηση (Ἀρτοποιεῖο), στήν Κόρινθο καί ἔχουν μία θυγατέρα. Ὁμιλεῖ τήν Ἀγγλική καί Σερβική γλῶσσα. Ἀσχολήθηκε μέ τά «κοινά» ἀπό τά φοιτητικά του χρόνια, ὑπῆρξε στέλεχος τῆς Δημοτικῆς Παρατάξεως «Κίνηση Πολιτῶν» τοῦ Δήμου Κορινθίων, εἶναι ἱδρυτικό μέλος καί Πρόεδρος τοῦ νεοσύστατου Συλλόγου ἀσθενῶν μέ νεοπλασίες καί ὑποστηρικτῶν «μαΖί νικΩ», μέ ἕδρα τήν Κόρινθο. Εἶναι ἱδρυτής πρότυπων Κατασκηνώσεων, γιά νέους καί νέες, πού λειτουργοῦν κάθε Καλοκαίρι ἀνελλιπῶς, ἀπό τό 1988, στήν Οἰνόη (Βιλλίων),  Ἀττικῆς. Ἀρθρογραφεῖ σέ ἐφημερίδες καί Περιοδικά μέ πολιτικό, κοινωνικό, ἐθνικό καί πνευματικό θεματολόγιο, εἶναι διαχειριστής προσωπικοῦ ἱστολογίου καί ἔχει συγγράψει μερικά βιβλία θεολογικοῦ, κυρίως, περιεχομένου. Τό 2014 ἦταν ὑποψήφιος εὐρωβουλευτής μέ τήν «Κοινωνία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: