Translate

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Πρόταση γιά Διάλογο μέ ἀφορμή μία νέα "πρόκληση"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:

Ἐπειδή τελευταίως δημοσιοποιήθηκε ἤ τουλάχιστον ἐμεῖς ἐνημερωθήκαμε ὅτι  ὑπάρχει στό διαδίκτυο (internet) video διαρκείας περίπου 25΄ στό ὁποῖο ἐμφανίζεται κάποιος ἄγνωστος σέ μᾶς κ. Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, νέος στήν ἡλικία, νά ἀπευθύνεται στούς λεγομένους παλαιοημερολογίτες πιστούς καί νά τούς καλεῖ νά ἐγκαταλείψουν τίς "Συνόδους" στίς ὁποῖες ὑπάγονται, τούς δέ ἐπισκόπους καί ἀρχιεπισκόπους τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου νά παραιτηθοῦν ἀπό τούς θρόνους των καί νά ἑνωθοῦν ὅλοι μετά τῶν ἀποτειχισθέντων καί ἀποτειχιζομένων ἐκ τῶν οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων τῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (τοῦ νέου ἡμερολογίου) κληρικῶν καί λαϊκῶν, προκειμένου, κατ' αὐτόν, νά ἀντιμετωπισθεῖ ἔτσι κανονικῶς καί κατά Θεόν ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κρίναμε σκόπιμο αὐτή ἡ πρωτοβουλία ἤ κατ' ἄλλους "προπαγάνδα" ἤ τέλος πάντων νέα ὅσον ἀφορᾶ στήν εὐρεία δημοσιοποίησή της πρόταση καί θεώρηση τῶν πραγμάτων ἐν ὄψει τῶν ραγδαίων ἐξελίξεων στόν χῶρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (βλ. "Σύνοδος τῆς Κρήτης"), ὅτι χρήζει ἀπαντήσεως πρός διάλυση παρεξηγήσεων καί ξεκαθάρισμα τοποθετήσεων κάθε πλευρᾶς. Πρός τοῦτο ἐσχολιάσαμε τή δημοσιοποίηση τοῦ ἐν λόγῳ ὀπτικοποιημένου μηνύματος τοῦ κ. Κ. Δ. καί συγχρόνως ἀπευθύναμε πρός αὐτόν τήν πρόταση νά διαλεχθῶμεν ἐπί τῶν ἀνωτέρω θέσεων καί προτάσεών του πρός πληρεστέρα ἐνημέρωση τῶν ἐνδιαφερομένων καί διασαφήνηση τῶν θέσεων ὅλων, ἀλλά καί τυχόν ἀποκατάσταση τῆς ἀληθείας τῶν πραγμάτων. Κατωτέρω ἀκολουθεῖ τό σχόλιο καί ἡ πρότασή μας.

Ἀγαπητέ κ. Κωνσταντίνε Δημητρόπουλε, ἐπίτρεψέ μου, καίτοι δέ σέ γνωρίζω προσωπικῶς, νά σοῦ ἐπιστήσω τήν προσοχή γιά τά λεγόμενά σου, κάνοντας κάποιες γενικές παρατηρήσεις τίς ὁποῖες ἐάν θέλεις νά βαδίζεις προσεκτικά μπορεῖς νά τίς λάβεις ὑπ' ὄψιν σου. Ἐπικαλοῦμαι τό γεγονός ὅτι ἀναφέρεσαι σέ Θεολογικά θέματα καί στό πολύ εὐαίσθητο ζήτημα τῆς ἀντικανονικῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου-ἑορτολογίου καί κατά τήν ταπεινή γνώμη, τίς γνώσεις καί τήν ἐκτίμησή μου κάνεις πολλά καί σοβαρά σφάλματα καί φαίνεται νά ἀγνοεῖς, ἐπίσης, πολλά καί σοβαρά πράγματα. Ὡς θεολόγος, λοιπόν, ἤ μᾶλλον ὡς πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, γιατί θεολόγος μέ τήν πλήρη ἐκκλησιαστική ἔννοια εἶναι ἄλλη καί μεγάλη ὑπόθεση καί δέν τολμῶ νά τό ἐπικαλεσθῶ, καί ὡς "παλαιοημερολογίτης" (ἀδόκιμος ὄρος καί εἰρωνικός, ἀλλά τόν χρησιμοποιῶ γιά νά συνεννοηθοῦμε) γιά νά μή (ἐνδεχομένως) ἀδικεῖς τόν ἑαυτό σου καί (ἐνδεχομένως) παραπληροφορεῖς, παρασύροντας τούς ἀκροατές τῶν λόγων σου σέ υἱοθέτηση (ἐνδεχομένως) πλανῶν, ΕΥΘΕΩΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ καί ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΩΣ σοῦ προτείνω καί σέ καλῶ σέ δημόσιο διάλογο ἀκριβῶς γιά τά θέματα πού θίγεις στό συγκεκριμένο video (συγνώμη γιά τήν ξενική λέξη), δηλαδή ἡμερολογιακό, ἀποτείχιση, ὀρθή ἀντι-οἰκουμενιστική στάση κατά τήν διδασκαλία καί πράξη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (μέ ξεκαθάρισμα τῶν ὅρων καί ἐννοιῶν σχίσμα, αἵρεση, καινοτομία, Οἰκουμενισμός). Θέλω νά πιστεύω καί ἐλπίζω ὅτι, ὡς ἔντιμος ἄνθρωπος, δέν θά ἀρνηθεῖς τόν τίμιο διάλογο καί μάλιστα τόν δημόσιο (μέ τήν ἔννοια τῆς παραγωγῆς ἑνός video, ὅπου θά ἀκούγεται ὁ λόγος καί ὁ ἀντίλογος, ὥστε οἱ ἀκροατές νά μποροῦν νά σχηματίσουν γνώμη ἤ, τουλάχιστον, νά προβληματισθοῦν ἀκούγοντας καί τήν ἅλλη ἄποψη), διότι διαφορετικά εὔκολα θά κατηγορεῖσαι ὡς προπαγανδιστής θέσεων πού εὐθέως προκαλεῖσαι νά τίς "δοκιμάσεις" ἐάν ἀντέχουν στό φῶς τοῦ διαλόγου καί τό ἀποδέχεσαι τοῦτο (ὅτι κάνεις προπαγάνδα) ἀρνούμενος αὐτόν (τόν διάλογο) . Ἐάν, ὅ μή γένοιτο, σέ εὔλογο διάστημα δέν ἀνταποκριθεῖς, θά εἶμαι ὑποχρεωμένος, δημοσίως, μέ ἀνάλογο τοῦ ἰδικοῦ σου τρόπο, νά σέ ἀντικρούσω καί ἀποδοκιμάσω ὁμοίως. Γιά συνεννόηση σοῦ σημειώνω ἐδῶ τό e-mail μου: dimitrioskatsouras@gmail.com καί ἀναμένω τήν καλή ἀνταπόκρισή σου, πρός δόξαν Θεοῦ καί κατίσχυσι τῆς ἀληθείας καί τοῦ δικαίου.
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
 ἐλάχιστος

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας.