Translate

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017


Τίς ἐβάσκανε ὑμᾶς τῆ ἀληθεία μή πείθεσθε;
(σχόλιο σέ πρόσφατο κήρυγμα τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ)


Ὅλα ἅγια καί καλά καί ὁμολογιακά, ἐκτός ἑνός! Ἡ τοποθέτηση τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ σέ λειτουργικό κήρυγμα ὅτι ἡ θέση τῶν παλαιοημερολογιτῶν (πώς ἡ ἐπιβολή τοῦ νέου ἡμερολογίου εἶναι λάθος καί νεωτερισμός καί ὡς ἐκ τούτου καινοτομία) συνιστᾶ Καινοτομία (!) δέν τόν τιμᾶ καθόλου καί εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπό ὀρθοδόξου, πατερικῆς καί παραδοσιακῆς σκοπιᾶς. Ἰδού οἱ ἀποδείξεις: 1. Ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου εἰσήγαγε στήν Ἐκκλησία τήν πλάνη ὅτι ὁ χρόνος γιά τήν Ἐκκλησία δέν εἶναι λειτουργικός καί ἑορταστικός ἀλλά ἀστρονομικός. 2. Ἡ ἐπιβολή τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου ἔγινε ἀντικανονικῶς καί ἐπιπλέον ἀπό οἰκουμενιστές καί Μασώνους ρασοφόρους. 3. Οἱ ἀποφασίσαντες τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου ἐγνώριζον ὅτι θά προκληθεῖ διχοστασία καί σχίσμα κι ὅμως τό ἐτόλμησαν (ὑπάρχει σχετικό δημοσίευμα στήν ἐφημερίδα "Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια" Κων/λεως ἔτη πρό τῆς σχεδιαζομένης ἀλλαγῆς!) ἄρα αὐτή ἡ ἀλλαγή ἦταν ἐπιβολή ἐν γνώσει τῶν ἁρμοδίων τῆς ζημίας πού θά προκαλοῦσε ἔστω καί σέ μερικές χιλιάδες ψυχῶν. Πότε π. Εὐθύμιε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐνήργησε ἔτσι, δηλαδή ὡς μητρυιά τῶν πιστῶν; 4. Ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου εἶναι Καινοτομία διότι γιά πρώτη φορά στήν ἱστορική Πράξη τῆς Ἐκκλησίας ἀποφασίζεται κάτι καί μάλιστα μέ ἀντικανονικό τρόπο τό ὁποῖο δέν ἐνεργεῖται (προσέξτε το αὐτό!) γιά νά βοηθήσει στή σωτηρία τῶν πιστῶν ἤ τήν κατά Θεόν προκοπή ἀλλά γιά σκανδαλισμό καί ζημία, εἰσάγοντας γιά τή λήψη ἐκκλησιαστικῶν Ἀποφάσεων κριτήρια κοσμικά ὅπως ἀστρονομική ἀκρίβεια (πού ἄλλωστε δέν ὑπάρχει) καί τό χειρότερο ὡς ἐναρμόνιση τῶν λειτουργικῶν καί ἑορτολογικῶν θεμάτων μέ τίς κοσμικές ἀλλαγές, πολύ δέ περισσότερο μέ τίς ἀλλαγές πού ἐπί αἰῶνες πρότειναν πρός ἡμᾶς οἱ αἱρετικοί καί μεῖς ὡς ὀρθόδοξη Ἀνατολή (διά σπουδαίων Ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων καί Συνόδων) ἀποκρούαμε. 5. Ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου προκάλεσε ἀσεβεῖς συνέπειες στήν ἐκκλησιαστική ζωή καί λειτουργική καί ἑορτολογική παράδοση. Μόνο ἄσχετοι καί ὑποκριτές μποροῦν νά τίς ἀγνοοῦν. Μία καί μόνη ἀναφορά ἐνδεικτικῶς ἀρκεῖ: Κατάργηση λόγῳ τῆς ἡμερολογιακῆς ἀλλαγῆς ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅταν δηλαδή τό Πάσχα εἶναι ὄψιμο (μήνα Μάϊο) ὁπότε καί ἐνίοτε π.χ. τήν Δευτέρα τῶν Ἁγίων Πάντων ἔχωμε τή μνήμη τῶν Ἁγ. Ἀπ. Πέτρου & Παύλου καί κατά συνέπεια Νηστεία ἡμέρες ΜΗΔΕΝ, ὅπως βλασφήμως ἀναφέρουν τά ἐκδιδόμενα "ἡμερολόγια" τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας! Πῶς π. Εὐθύμιε δέν συγκλονίζεστε ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (τοῦ ὁποίου ἡ βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, κατά τόν ἀψευδή Κυριακό λόγο) θεσπισθεῖσα αὐτή Νηστεία μέ ἕνα τόσο δόλιο τρόπο ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σέ κάποια ἔτη, τοῦ ἐγκλήματος τούτου ἐπαναλαμβανομένου περιοδικά; Ποῦ πῆγε ἡ εὐαισθησία σας π. Εὐθύμιε γιά τίς ἐπιβολές τῶν Μασώνων, ὅπως πολύ σωστά ἐπισημαίνετε στήν περίπτωση τοῦ ψευδοαγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, ὅταν σεῖς ὑπεραμύνεσθε τῶν σχεδιασμῶν τῶν Μασώνων, ὅπως ἀποδεδειγμένα τοιοῦτος τυγχάνει ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου; Τί γνώμη ἔχετε γιά τόν Μελέτιο Μεταξάκη καί τήν Ἐγκύκλιο τοῦ 1920 πού προώθησαν καί ἐπέβαλαν τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου; Τίς καί τί σᾶς ἐβάσκανε νά μή πείθεσθε καί νά μή θέλετε αὐτά τά αὐτονόητα νά τά σεβασθεῖτε; Ἐντάξει, ἐμεῖς οἱ "παλαιοημερολογίτες", ὅπως μᾶς ὀνομάσατε χλευαστικῶς οἱ νεοεορτολογήσαντες, εἴμεθα περικαθάρματα τοῦ κόσμου, πάντων τό περίψημα, δίκαιο ἔχετε, ἄς δεχθοῦμε μέ ταπείνωση. Ἀλλά, τόση προκατάληψη; Πολλοί ἀφανεῖς Ἅγιοι τῶν ἡμερῶν μας πού δέν θέλετε νά τούς γνωρίζετε εἶχαν ἐκ Θεοῦ τήν πληροφορία ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου δέν ΕΙΝΑΙ θεάρεστη ἀλλά πονηρή καί δόλια ἀπόφαση καί ἐνέργεια ἐπιβληθεῖσα διά νά διευκολύνη τήν προσέγγιση καί ἕνωση μέ τίς αἱρέσεις, ΣΕΙΣ  ὅμως μέ ἀνεξήγητη ἐμμονή ὄχι μόνο δέν προβληματίζεσθε, ἀλλά ἐναντιώνεσθε. Αὐτό μᾶς σκανδαλίζει σέ σᾶς καί μᾶς προβληματίζει διότι ὡς ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας ἐμφανίζεσθε ἀνακόλουθα μοντέρνος καί ἐκσυγχρονιστής, σ' αὐτό τό θέμα. Περιφρονεῖτε καί προκαλεῖτε καί μέ λύπη σᾶς τό ἐπισημαίνωμε: Κατανοοῦμε ὅτι δυσκολεύεσθε κατά τό "δύναται ἐκ Ναζαρέτ τί ἀγαθόν εἶναι" νά πιστεύσετε ὅτι οἱ ἁπλοϊκοί καί ἄξεστοι παλαιοημερολογίτες (ἀλλά καί πολλοί μεταξύ αὐτῶν ἐμβριθέστατοι καί σοφοί καί σπουδαῖοι θεολόγοι) ἔχουν ἐν προκειμένω δίκαιο! Πάτερ Εὐθύμιε, ἡ εἰσαγωγή τοῦ νέου ἡμερολογίου ἦταν τό πρῶτο πρακτικό μικρό ἀλλά πολύ σημαντικό (κατά τό ἡ ἀρχή εἶναι τό ἥμισυ τοῦ παντός καί κατά τό πατερικόν οὐ μικρόν το παραμικρόν) βῆμα προσχωρήσεως στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΘΕ καί εὔχομαι κάποτε νά τό κατανοήσετε καί ὁμολογήσετε διά νά εἶναι ὁ ἀγώνας σας πλήρως νόμιμος! Ξαναδιαβάστε τά τοῦ Μεγάλου Ἁγίου Φωτίου περί κάθε καινοτομίας πού προκύπτει ἀδικαιολογήτως ἐν καιρῶ εἰρήνης ὑπό τοῦ πονηροῦ ἀνακινουμένη καί πώς συνιστᾶ ἔλεγχο τῶν πραδοθέντων καί ὕβρι τῶν Πατέρων ἀναπολόγητον! Αὐτό συνιστᾶ ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου: χωρίς νά ὑπάρχει πραγματικός πνευματικός λόγος ἔσχισαν τήν Ἐκκλησία χάριν τῶν αἱρετικῶν γιά νά συνεορτάζωμε χρονικῶς μαζί μέ τους Παπικούς, μέχρι νά συνεορτάσωμε πλήρως καί λειτουργικῶς! Δέν σᾶς προβληματίζει ὅτι ἐάν ἔστω αὐτοί οἱ σήμερον ἐναπομείναντες παλαιοημερολογίτες δέν ἐξωθοῦνταν τό 1924 στό περιθώριο μέ ἀφορμή καί μέσο τήν ἡμερολογιακή Καινοτομία, σήμερον γιά τήν γενομένη ψευτοσύνοδο τῆς Κρήτης θά εἶχε γίνει ἐκ τῶν ἀντιδράσεων τεκτονικός σεισμός πού θά συντάραζε ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἤδη τό θέμα παραπαίει μέσα στή νεοημερολογιτική πραγματικότητα τῆς Ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας λόγω τῆς χλιαρότητος τῶν λεγομένων ἀντι-οἰκουμενιστῶν; Ἀπό αὐτή τήν ὁμιλία σας καί τήν τελευταία κακή ἀποστροφή σας προκύπτει καί τουλάχιστον ἐμένα προσωπικῶς μέ πείσατε ὅτι δέν κρίνετε δικαίως, οὔτε διακρίνετε ὀρθῶς. Κρίμα! Ἡ ἐκτίμησή μου παραμένει, ἀλλά σᾶς λέω καί πάλι ὅτι κάποιοι, πρίν ἀπό σᾶς, φώναξαν ἐγκαίρως ὅτι δέν θέλωμε νά φραγκέψωμε οὔτε στό ἐλάχιστο, γιά νά τό φωνάζετε ἐσεῖς σήμερον τόσο καθυστερημένα καί νά μή ἀκούει κανείς. Ἀφοῦ δέν σᾶς ἀρκεῖ ἡ σοφία καί σύνεση τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου Ἱερεμίου τοῦ Β,΄ ὁ ὁποῖος ἀπέκρουσε τήν προπαγανδιζομένη ὑπό τοῦ Παπισμοῦ ἐπιβολή τῆς Καινοτομίας τῶν ἀλλαγῶν τοῦ Πασχαλίου καί Καλενδαρίου κατά τόν ΙΣΤ΄ αἰώνα, ὅπως ἐπιβεβαιώνει σχετικῶς καί ὁ Πατριάρχης Καλλίνικος λίγο μεταγενεστέρως ἐκείνου, ἀκοῦστε καί τοῦτο: Ὁ ὅσιος Παρθένιος Κτίτωρ τῆς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουδουμᾶ Κρήτης, κοιμηθείς τό 1905 καί ἀνακηρυχθείς ἤδη Ἅγιος, εἶχε πρό τῆς Κοιμήσεώς του προορατικῶς ἀναφερθεῖ στήν Καινοτομία τοῦ νέου ἡμερολογίου καί τήν ἐπιβολή της ἐν Ἐλλάδι, τήν ὁποία εἶχε ὀνομάσει ΑΙΡΕΣΗ καί ἐκάλεσε τούς πιστούς νά μή τήν ἀκολουθήσουν! Ποῖοι Ἅγιοι περιμένετε νά σᾶς τό ποῦν, μήπως οἱ προκατασκευασμένοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ὁ νοῶν, νοείτω! Μή μπερδεύεσθε μέ τά περί Μυστηρίων καί Σωτηρίας. Ἄν δέν λάβετε καθαρή καί ὀρθή θέση στό ἡμερολογιακό δέν θά ἔχετε τοποθετήσει ΠΟΤΕ τό ὅλον θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στή σωστή του ἱστορική βάση! Ἐμεῖς σᾶς λέμε ἀφῆστε τά ἑκατοντάδες θαύματα, τούς δεκάδες συγχρόνους πραγματικούς ἁγίους, τά ντοκουμέντα, τήν ὄχι τυχαῖα εὐαισθησία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν συγχρόνων ἀγωνιστικῶν μορφῶν ἀπό τόν Παπά Νικόλα Πλανᾶ, τόν Γέροντα Φιλόθεο Ζερβᾶκο μέχρι τόν Φλωρίνης Αὐγουστῖνο καί τόν Νικόλαο Σωτηρόπουλο, σ' αὐτό, ἀσχέτως τοῦ τί ἀκολούθησαν (ὑπάρχουν ἐξηγήσεις γιά ὅλα) ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ σέ ἕνα: ἐπιτρέπεται ΣΕΙΣ νά ὑπεραμύνεσθε ἀντί νά καταδικάζετε κάτι πού δίχασε, ἀλλοίωσε, σκανδάλισε, στανικῶς ἐπιβλήθηκε, κυοφορήθηκε ἀπό Οἰκουμενιστές καί ἐφαρμόσθηκε ἀπό Μασώνους; Ἄν δέν προβληματισθεῖτε τώρα θυμηθεῖτε με ὅτι θά ἔρχεται ἀενάως στό προσκήνιο καί γιά ΣΑΣ προσωπικῶς ἀλλά καί γενικότερον ὅταν συντόμως τεθεῖ τό θέμα ὁλοκληρώσεως αὐτοῦ τοῦ πρώτου πρακτικοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Βήματος ( πού κι ἐσεῖς βαδίζετε) μέ τήν προετοιμαζομένη ἀλλαγή στόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα! Συγχωρέστε με, ἀλλά παρακαλῶ προβληματιστεῖτε πέρα ἀπό πρόσωπα καί ἀντεγκλήσεις! Τό ἡμερολογιακό εἶναι πρωτοφανές παγκόσμιο σκάνδαλο, εἶναι σαφέστατα καί προφανέστατα ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ οὐχ ἡ τυχοῦσα μάλιστα, καί ἐπίσης κανονικός λόγος ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ τῶν ὀρθοδόξων ἀπό τῶν καινοτομούντων, λόγω ἀνυπάρκτου ἐκκλησιαστικῆς αἰτιολογίας μεταρρυθμίσεως, λόγω ὑφισταμένου ἐξ αἰτίας αὐτῆς Σχίσματος καί λόγῳ βλασφήμων συνεπειῶν της στήν ἑορτολογική καί ὄχι μόνον ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί λόγω τοῦ ἀποκαλυφθέντος σκοποῦ της ἤτοι τῆς προσεγγίσεως καί ἑνώσεως μετά τῶν αἱρετικῶν! Ὡς γέννημα δέ καί μάλιστα πρωτότοκο τοῦ παναιρετικοῦ δόλιου καί ὕπουλου Οἰκουμενισμοῦ φέρει ὅλα τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς αἱρετικῆς μήτρας του. Γι' αὐτό ἄλλωστε κατορθώνει νά παραπλανᾶ ἀκόμη καί ἐκλεκτούς, οἱ ὁποῖοι δέν προσεγγίζουν τό ζήτημα μέ Πατερική ἀσυμβίβαστη ἁπλότητα καί καθαρότητα. Καί πάλι, συγχωρέστε με! Καί γιά νά μιλήσω ὅσο πιό ἁπλά καί καθαρά γίνεται: Ἐάν δέν ἀγκαλιάσουν οἱ ἀληθινοί ἀντι-οἰκουμενιστές τούς "παλαιοημερολογίτες" καί οἱ "παλαιοημερολογίτες" τούς πραγματικούς ἀντι-οἰκουμενιστές ποιήσωμεν (πνευματικῶς, ἐκκλησιολογικῶς καί πρακτικῶς) ΟΥΔΕΝ! Θά μέ ἐνθυμηθεῖτε!

Δ. Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια: