Translate

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Χάριν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ....

Ἡ πνευματική τρομοκρατία
καί ψευδολογία
 τῶν αἱρετιζόντων Πατριαρχῶν

τοῦ Δημ. Κυρ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Ὁ γνωστός καί μή ἐξαιρετέος πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος (πρωταγωνιστής στή ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης) δέν χάνει εὐκαιρία νά ἐκφράσει τό οἰκουμενιστικό του φρόνημα. Ὡς τέτοια θεώρησε καί τό τελευταῖο καταδικαστέο καί ἀπάνθρωπο τρομοκρατικό κτύπημα σέ Ναό τῶν Κοπτῶν (μονοφυσιτῶν) τῆς Αἰγύπτου. Ἀπέστειλε λοιπόν ἕνα μήνυμα (11/4/2017)συμπαραστάσεως στόν Πατριάρχη τῶν Κοπτῶν, ὅπου πληθωρικῶς διακηρύττει τό ἀντορθόδοξο φρόνημά του. Συγκεκριμένα, προσφωνεῖ τόν μονοφυσίτη πατριάρχη ὡς ἁγιώτατον Πατριάρχη τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας, ἀποκαλεῖ τούς μονοφυσίτες χριστιανούς ἀδελφούς, ὀνομάζει τούς εὐκτηρίους οἴκους των Ἱερούς Ναούς, δηλώνει ὅτι προσεύχεται γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων, (τό χειρότερο) ταυτίζει τήν αἵρεση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στήν ὁποία τήν θεωρεῖ ὡς συμπεριλαμβανομένη καί διευκρινίζει ὅτι δέν ἐκφράζει ἁπλῶς καί ἀνθρωπίνως τά συλλυπητήριά του γιά τήν ἀνθρώπινη αὐτή τραγωδία καί ἀδικία, ἀλλά εὔχεται γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Κυρίου νά χαρίσει τήν Βασιλεία Του στά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τούς μονοφυσίτες ἀδελφούς του! Ὡς συνηθίζει δέ, ὑπογράφει τό κείμενό του ὡς ἐν Χριστῶ ἀδελφός τοῦ μονοφυσίτου πατριάρχου. Τό γεγονός (τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως) εἶναι ὅπως ἤδη ἀνεφέρθη τραγικό, ἄδικο καί καταδικαστέο, χωρίς καμμία ἀντίρρηση ἤ ἐπιφύλαξη. Ἐάν θέλετε, δικαιολογημένη ἀκόμη καί ἐπιβεβλημένη εἶναι καί ἡ ἔκφραση τῶν συλλυπητηρίων καί τῆς συμπαραστάσεως πρός τήν κοινότητα στήν ὁποία ἀνῆκαν οἱ φονευθέντες στό πρόσωπο τοῦ ἀρχηγοῦ των καί τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων. Γιατί ὅμως χρειαζόταν αὐτή ἡ προκλητική δήλωση ταυτότητος πίστεως ἐκ μέρους τοῦ ὀρθοδόξου ὑποτίθεται Πατριάρχου πρός τήν κοινότητα τῶν αἱρετικῶν μονοφυσιτῶν καί ἡ ἀπροσχημάτιστη ὁμολογία ὅτι ὀρθόδοξοι καί Κόπτες, δηλαδή μονοφυσίτες, (δῆθεν) ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Ὅποιος ἀφελῶς σκεφθεῖ ὅτι δέν εἶναι πρέπον καί χριστιανικό νά μεμψιμοιροῦμε τέτοιες στιγμές καί νά ἀπαιτοῦμε τήν ἀκρίβεια καί τήν δογματική ἀλήθεια ἄς προσέξει τοῦτο: Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει δημοσίως ὑποστηρίξει (γυμνῆ τῆ κεφαλῆ σέ μία ἀπό τίς τελευταῖες Θρονικές ἑορτές στό Φανάρι, ἐνώπιον πιστῶν καί ἀπίστων) ὅτι τήν πολυπόθητη γι' αὐτόν καί ἀπροϋπόθετη ἕνωση ὅλων τῶν χριστιανῶν κατά τήν οἰκουμενιστική πίστη σέ μία ἐκκλησία τήν δυσχεραίνουν ἀκόμη καί αὐτοί οἱ μακρόσυρτοι θεολογικοί διάλογοι. Ἐκεῖνο δέ πού ἔρχεται νά τήν ἐπισπεύσει καί ὑλοποιήσει εἶναι οἱ πόλεμοι καί ἡ βία ἀδιακρίτως κατά χριστιανῶν ἀσχέτως τοῦ δόγματος πού πρεσβεύουν, διότι τό μαρτύριό των τούς καθιστᾶ μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ! Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται, κατά τόν δοκησίσοφο πατριάρχη, ἡ ἕνωση ἐν τῆ πράξει καί δικαιώνεται ἡ ἀξία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Δέν σᾶς φαίνονται λογικά καί ἀνθρώπινα τά λόγια καί ἡ συλλογιστική τοῦ "μαρτυρικοῦ" πατριάρχου μας; Κι ὅμως δέν εἶναι! Ὁ βίαιος καί ἄδικος θάνατος ἤ φόνος κάθε ἀνθρώπου ἀνεξαρτήτως φυλῆς ἤ θρησκείας εἶναι μαρτυρικός, ἀλλά δέν εἶναι πρός σωτηρίαν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν δέχεται ὡς ἐν Χριστῶ καί σωτήριον τό μαρτύριο τῶν αἱρετικῶν καί δέν τιμᾶ τά θύματα αὐτά ὡς ἁγίους μάρτυρες. Τό τί θά κάνει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι δική μας ὑπόθεση καί βεβαίως δέν ἔχουμε καμμία ἐμπιστοσύνη νά μᾶς τό ἑρμηνεύσει ὁ συγκεκριμένος οἰκουμενιστής Πατριάρχης. Θεωροῦμε μάλιστα ἱερόσυλη τήν προσπάθειά του χάριν τῆς παναιρέσεως νά ἐκμεταλλεύεται τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων καί τήν συμπάθεια ὅλων μας γιά τά θύματα τῆς τρομοκρατίας καί μάλιστα μέ αἰτιολογία τό θρησκευτικό πιστεύω. Εἴμαστε δέ ὑποχρεωμένοι ἐνώπιον αὐτῆς τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας πού δέν ἔχει οὔτε ἱερό, οὔτε ὅσιο, νά τολμήσουμε νά ἀποκαλέσουμε ὡς πνευματικούς τρομοκράτες τούς ἐν λόγω Πατριάρχες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀδικοῦν μέ τήν ψευδή πίστη καί τήν ἀντορθόδοξη ὁμολογία των τόσο τούς αἱρετικούς (ἀπό τούς  ὁποίους ἀποκρύπτουν τήν σώζουσα ἀλήθεια), ὅσο καί τούς ὀρθοδόξους τούς ὁποίους τρομοκρατοῦν νά μή ἐπιμένουν στήν μοναδική Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως! Οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί προθύμως θυσιάζουν ἀκόμη καί τή ζωή των ὑπερασπιζόμενοι τή ζωή καί τό δίκαιο καθενός ἀνθρώπου, ἀλλά ποτέ δέν θυσιάζουν τήν Πίστη των καί τήν Ὀρθοδοξία χάριν κανενός ἀνθρώπου, καμμίας βίας καί βεβαίως οὔτε χάριν τῆς ἴδιας των τῆς ζωῆς! Ἄς εἶναι λοιπόν καί αὐτό πλέον γνωστό καί δεδομένο ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές καί αἱρετίζοντες Πατριάρχες ἔχουν καταστεῖ πνευματικοί τρομοκράτες καί ψευδολόγοι πού ἐνῶ προσποιοῦνται φιλανθρωπία καί κατανόηση, ἐνεργοῦν καί προκαλοῦν σκόπιμη σύγχυση στούς πιστούς καί ὕπουλη ἀλλοίωση τῆς παραδεδομένης Πίστεώς μας. Πόσο ἀληθινή εἶναι ἡ διδασκαλία τῶν γνησίων ὀρθοδόξων Πατέρων, τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς λέγουν ὅτι ἡ πιό μεγάλη καί πιό σημαντική ἔκφραση τῆς ἀγάπης στόν συνάνθρωπό μας εἶναι ἡ πρός αὐτούς μετάδοσις τῆς ἀληθείας. Αὐτή δέ ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ μόνη πού ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς στήν αἰώνιο ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: