Translate

Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Διότι καί οἱ προκλήσεις ἔχουν τά ὅριά των!....


Τρία πρόσωπα, μία πλάνη!

ὑπό Νεκταρίου Χαλκιώτη, θεολόγου

Ἀπεσταλμένοι τοῦ κ. Σεραφείμ παραδίδουν τό δῶρο του στόν κ. Βαρθολομαῖο.

Εἶχα τήν μεγάλη ὑπομονή νά διαβάσω ὁλόκληρη τήν πρόσφατη ἐπιστολή τοῦ κ. Σεραφείμ (ἀπό 12/4/2017) πρός τόν σημερινό Πρόεδρο τῆς Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν. Ἐντυπωσιακή ὄντως καί πλούσια σέ στοιχεῖα ἀναιρετικά τῆς πλάνης τοῦ Μωαμεθανισμοῦ. Τό πλέον ὅμως ἐκπληκτικό, πέραν τῆς παγκοσμίου πρωτοτυπίας μιᾶς τέτοιας δημόσιας πρωτοβουλίας ἑνός ὀρθοδόξου ἐπισκόπου πρός ἕναν ἀλλόθρησκο Ἀρχηγό Κράτους, εἶναι ἀναμφίβολα τό γεγονός ὅτι ἐν ἔτει 2017 καί ἡμερομηνίαν 12ην Ἀπριλίου, ὁ ὑποτίθεται ἀντι-οἰκουμενιστής Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ προβάλλει ἐμμέσως πλήν σαφῶς καί χαρακτηρίζει τόν ὑπ' αὐτοῦ καταγγελθέντα κατά τό παρελθόν ὡς αἱρετίζοντα οἰκουμενιστήν πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὡς "τόν πρῶτο Ποιμένα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί Πρωθιεράρχη τοῦ Ζῶντος Ἀληθινοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, τόν Διάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου"! Ἐάν αὐτό δέν δύναται νά χαρακτηρισθεῖ ὡς παραφροσύνη, τότε τί ἄλλο; Μά, θά ἰσχυρισθεῖ κάποιος ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ἐμπνευστής τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης τῆς "πανορθοδόξως" καταργησάσης τήν Ὀρθοδοξία, δέν παύει νά εἶναι τυπικῶς ὅ,τι καί ὅπως τόν ἀποκαλεῖ ὁ κ. Σεραφείμ. Καμμία διαφωνία! Ἀρκεῖ, μετά καί τήν πρόσφατον ἀποστολήν πολυτελοῦς δώρου (ψηφιδωτοῦ πορτραίτου) ἐκ μέρους τοῦ τελευταίου πρός τόν ὑπ' αὐτοῦ καταγγελόμενον ὡς ἀντορθόδοξον πατριάρχην ἐπί τῆ εἰκοσιπενταετῆ θεοφιλῆ πατριαρχία του (!), νά συμφωνήσουμε ὅλοι (καί εἰς τό ) ὅτι εἶναι ἀδύνατον λογικός καί συνετός ἄνθρωπος νά παρακολουθήσει τήν ἀμετροέπεια, ἐλαφρότητα καί ἴσως τόν παραλογισμό συγκεκριμένων προσώπων, τά ὁποῖα προκαλοῦν τήν εὐθυκρισίαν καί θέτουν τό δίλημμα: γραφικότης ἤ παραφροσύνη;.....Τελικῶς, ἕνας Ἐφραίμ Βατοπαιδίου, ἕνας Θεόδωρος Ζήσης καί ἕνας Σεραφείμ Μεντζελόπουλος (ἰδού τά τρία πρόσωπα) βάλθηκαν νά μᾶς τρελλάνουν καί νά ἐξευτελίσουν τόν ἱερό ἀγώνα τῶν ὀρθοδόξων κατά τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! [Σημείωση: Ὑπενθμίζουμε ὅτι ὁ κ. Ἐφραίμ δέν ἔφθανε ὅτι πρό ἐτῶν κατεσκανδάλισε μέ τήν ἀντιμοναχική του συμπεριφορά, ὡς "μπίζνεσμαν", τήν ὑφήλιον, τελευταίως ἐτόλμησε δημοσίως νά διακηρύξει ἀναισχύντως ὅτι ἡ οἰκουμενιστική καί ληστρική ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης εἶναι κανονική καί ὀρθόδοξος (!) πρός τέρψιν καί διευκόλυνση τοῦ ἐνοίκου τοῦ Φαναρίου, ὁ δέ π. Θ. Ζήσης πρίν "ἀλέκτωρ φωνῆσαι" (ὅπου ἀλέκτωρ διάβαζε Ἄνθιμος καί Βαρθολομαῖος) ἀπαρνήθηκε τήν ἀρχική ὁμολογιακή του πρωτοβουλία παλινδρομήσας εἰς τήν κοινωνία τῆς παναιρέσεως!]. Ἴσως, ἐπειδή ἡ νόσος των εἶναι κοινή καί ἐκ δύο ρητῶν προσδιοριζομένη: Τοῦ Γραφικοῦ "Φάσκοντες εἶναι σοφοί ἐμωράνθησαν", ἀφ' ἑνός, καί, τοῦ Πατερικοῦ "ἀρχή τῶν κακῶν φιλαυτία, τέλος δέ ὑπερηφάνεια", ἀφ' ἑτέρου. Ὁ Θεός νά μᾶς γίνη ἵλεως! Ἐπειδή δέ ἡ κατάσταση ἔχει φθάσει εἰς τό μή περαιτέρω κατακλείομε τήν παροῦσα, ἄνευ εἰρωνικῆς διαθέσεως, ἀπευθύνοντες πρός τούς ἐν λόγω τρεῖς πατέρες καί κυρίους, τά ἴδια τά λόγια μέ τά ὁποῖα ὁ νομιζόμενος λέων τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀποδειχθείς χαμαιλέων κ. Σεραφείμ ἀπευθύνθηκε πρός τόν φασίζοντα Πρόεδρον τῆς γείτονος χώρας:
"....Ἐπειδή, λοιπόν, ...., ὁ θάνατος εἶναι ἄδηλος καί ἐπειδή, σύμφωνα μέ τόν Εὐαγγελικό λόγο, «οὐκ οἴδατε τήν ὥραν οὐδέ τήν στιγμήν τοῦ θανάτου», ἐξαιτίας αὐτοῦ Σᾶς προτρέπουμε καί Σᾶς συμβουλεύουμε νά σπεύσετε νά ἔλθετε στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, προτοῦ ἔλθει τό τέλος τῆς ἐπιγείου ζωῆς Σας. Ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός Σᾶς δέχεται μέ ἀνοικτές ἀγκάλες! Χαρά θά γίνει καί στή γῆ ἀπό τούς Ὀρθοδόξους, χαρά θά γίνει καί στούς Οὐρανούς ἀπό τούς Ἀγγέλους γιά τήν εἴσοδό Σας στήν μοναδική καί ἀληθινή Ἐκκλησία!...."

"....Εὐχόμαστε ἡ ἄκτιστος Θεία Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά φωτίσει τόν νοῦ Σας, νά Σᾶς ἐνισχύσει καί νά Σᾶς ἐνδυναμώσει, γιά νά ἀποτινάξετε καί νά ἀποσκορακίσετε τόν ὕπνο τῆς πλάνης καί τῆς ραθυμίας καί νά προσέλθετε στίς ἀγκάλες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας....." μακράν τῆς πολυπλοκάμου πλάνης (ἰδού καί ἡ πλάνη) τοῦ "ἀχρικαιρισμοῦ", τοῦ καιροσκοπισμοῦ καί, κυρίως, τοῦ παναιρετικοῦ, θεωρητικοῦ καί πρακτικοῦ, ἀντιχρίστου καί ἐκκλησιομάχου Οἰκουμενισμοῦ! Ἀμήν. Καλή Ἀνάσταση!

Ὁ λέων καί ὁ....χαμαιλέων!

Δημοσίευση σχολίου