Translate

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 2017
στή Μητροπολιτική ἐπαρχία Κορίνθου

Ἡ Ἐνορία,
ἤ ὁ Χριστός ἐν τῶ μέσῳ ἡμῶν!

Στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου στή Ξυλοκέριζα ΚορινθίαςὍταν, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας διά τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου (ἐν προκειμένω τοῦ Tοποτηρητοῦ), ξεκίνησε ἡ λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ξυλοκερίζης Κορινθίας, ὡς ἀτύπου Ἐνορίας, δέν εἶχε πλήρως συνειδητοποιηθεῖ ποιά καί πόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἀνάγκη (νά γίνει αὐτό) γιά τήν τοπική Ἐκκλησία μας καί τό πιστό πλήρωμά Της.
Ἐπί σειρά ἐτῶν γιά μιά σειρά λόγων, ἄλλων ἐξ αὐτῶν δικαιολογημένων καί ἄλλων ἀδικαιολογήτων, δέν εἶχε λειτουργήσει αὐτός ὁ ἀπαραίτητος καί σύμφυτος θεσμός-ἄξονας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς στήν τοπική Ἐκκλησία. Ὅμως, ὁ τά πάντα πρός τό τοῦ πλάσματος Αὐτοῦ συμφέρον οἰκονομῶν ἅγιος Θεός, ἔτσι ἠθέλησε, ὥστε, τώρα, ἐν μέσω δυσχερῶν καταστάσεων καί δυσμενῶν ἐξελίξεων, νά προκύψει αὐτό τό ἀναπάντεχο καλό.
Ἄν καί εἶναι ἀκόμη ἐνωρίς, ἤδη τά πρῶτα σημάδια μιᾶς πνευματικῆς ἀνοίξεως, ἐν μέσω τοῦ μόλις λήξαντος θερινοῦ καῦσωνος καί τοῦ παρόντος φθινοπώρου τῶν χαλεπῶν, ὡς συνήθως συμβαίνει τελευταίως, συνθηκῶν ἀλλά καί ἐκκλησιαστικῶν δοκιμασιῶν καί ἐξελίξεων, γίνονται εὐδιάκριτα. Ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, ἤ καλύτερα τό μικρό ποίμνιο, τό λεῖμμα κατ' ἐκλογήν χάριτος κατά τήν Ἀποστολική ρήση (Ρωμ. ια΄, 4-5), ἀφυπνίζεται καί ἐνωτιζόμενο τή φωνή τῶν γνησίων καί καλῶν Ποιμένων του βιώνει τή θεία εὐλογία τῆς Ἐνορίας.
Μιᾶς, ἐν τόπῳ καί χρόνῳ, νεοπαγοῦς Ἐνορίας, ἡ ὁποία ὅμως ἐνσαρκώνει καί ἐκφράζει αὐτό πού διαιωνίως στήν ἱστορική καί χαρισματική πορεία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐνσάρκωνε καί ἐξέφραζε πάντοτε ἡ Ἐνορία, δηλαδή τήν ἴδια τήν καθ' ὅλου Ἐκκλησία σέ τοπικό πεδίο καί πλαίσιο, πάντοτε ὡς ὁ Χριστός ἐν τῶ μέσω ἡμῶν καί ὡς τό Σῶμα Αὐτοῦ μέ Κεφαλήν Αὐτόν, κατά τήν ἀνυπέρβλητη ἐκκλησιολογία τοῦ προστάτου καί ἐφόρου της ἀποστολοβαδίστου τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πρωτοκυρυφαίου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων  οὐρανοβάμονος Παύλου.
Ἡ Ἐνορία συγκροτεῖται ὡς Σύναξη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μέ Κεφαλή τόν Χριστό. Διαποιμαίνεται δέ ἀπό τόν ἐφημέριό Της μέ τήν καθοδήγηση καί εὐλογία τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου, ὄχι ὡς σῶμα χριστιανῶν, ὅπως μπορεῖ νά εἶναι καί ἕνα ἁπλό χριστιανικό Σωματεῖο (ἀπό τό ὁποῖο ριζικά αὐτή διαφοροποιεῖται), ἀλλά ὡς Σῶμα Χριστοῦ, τό ὁποῖο φανερώνει τόν ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συγκροτούμενο ἱερό θεσμό τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅλα, λοιπόν, τά ἀνωτέρω βιώνουμε ὡς πλήρωμα τῆς μικρῆς μας Ἐνορίας, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ξυλοκέριζα Κορινθίας, στήν ὁποία καί αὐτή τήν Κυριακή, τήν ἀποκαλουμένη Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (11/24-9-2017), λειτουργηθήκαμε, ἱερουργοῦντος τοῦ ἐφημερεύοντος σέ αὐτήν σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ μας Ἱερέως Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Νικολάου (Κατσούλη). Γιά ἄλλη μιά φορά δέ, μᾶς χαροποίησε ἡ συμπαράσταση καί ἄλλων ἀδελφῶν στήν ἐν λόγῳ μαρτυρία μας, ἀλλά καί ἡ διαπίστωση μιᾶς ἤδη διαφαινόμενης ἐνισχύσεως τοῦ σώματος ἀπό νέους πιστούς τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι, πληροφορούμενοι σχετικῶς, ἀνταποκρίνονται στό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μέ προθυμία. Μεταβάλλεται δέ αὐτή ἀκριβῶς ἡ προθυμία καί ἡ καλή προσδοκία των, ἐν συνεχεία καί ἐξαιτίας τῆς συμμετοχῆς των, σέ βίωμα πνευματικῆς χαρᾶς καί ἀναπαύσεως, τό ὁποῖο μάλιστα αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσουν καί γνωστοποιήσουν ὁ ἕνας στόν ἄλλον. Καί αὐτό τό πράττουν, κυρίως, οἱ πρωτοπροσερχόμενοι στήν Ἐνορία, πρός τούς ἀδελφούς πού τούς ὑποδέχονται μέ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί εὐχαριστίας, γιά μία μᾶλλον σπάνια καί πάντως πολύτιμη πνευματική ἐμπειρία ἐν Χριστῶ καί "σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις"!
Κατά τήν τελεσθεῖσα Θ. Λειτουργία τό ἀναλόγιο πλαισίωσαν ὁ ἀδ. Νικόλαος Ζαβιτσᾶνος, συν/χος ἐκπαιδευτικός καί ὁ ἐξ Ἀθηνῶν ἱεροψάλτης ἀδ. Ἀνδρέας Παντζούρης. Τόν θ. λόγο ἐκήρυξε ὁ θεολόγος τῆς Ἐνορίας, ἀδ. Δημήτριος Κάτσουρας, ἀναφερθείς στά ἀποκαλυπτικά λόγια τοῦ Κυρίου (ἀπό τήν ἀναγνωσθεῖσα Εὐαγγελική περικοπή) σύμφωνα μέ τά ὁποῖα ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἀποκαλοῦσε ἑαυτόν ὁ Κύριός μας, εἶναι  (ὑπάρχει) ταυτοχρόνως ἐνώπιόν των, ὡς Θεάνθρωπος, ἀλλά καί ἐν τῶ Οὐρανῶ, ὡς Θεός ἀληθινός! Σ' αὐτή τήν σωτηριώδη Ἀλήθεια προσκρούουν ὅλες οἱ ψευδοθρησκεῖες, ἀλλά καί πολλές αἱρέσεις, ἐτόνισε ὁ ἱεροκήρυκας, ὅπως αὐτή τῶν ψευδο-μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ (Χιλιαστῶν). Σέ αὐτήν, ἐπίσης, τήν Ἀλήθεια περί τοῦ Κ. Η. Ι. Χριστοῦ ὡς Θεοῦ ἀληθινοῦ καί μοναδικοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου προσκρούουν (καί) τά ἀφρισμένα κύματα τῆς ἀθεας καί τῆς σχετικῆς προπαγάνδας στήν ἐποχή μας, ἡ ὁποία ὡδήγησε ἤδη στήν πλήρη ἀλλοίωση ἀκόμη καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέσα στά Ἑλληνικά Σχολεῖα! (βλέπε τά διδασκόμενα πλέον νέα Προγράμματα Σπουδῶν, μέ καθαρῶς συγκριτιστικό, πανθρησκειακό καί οἰκουμενιστικό περιεχόμενο). Ἀκόμη, μεταξύ ἄλλων ὁ ἱεροκήρυκας ἐτόνισε, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου περί τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπεστάλη στόν κόσμο ὄχι γιά νά τόν κρίνει, ἀλλά γιά νά σωθεῖ ὁ κόσμος δι' Αὐτοῦ, ὅτι τό φαινόμενο τῆς κατακρίσεως εἶναι σύμπτωμα πνευματικῆς καταπτώσεως καί προσβολῆς τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ! Γι' αὐτό καί πρέπει νά τό ἀποφεύγουμε οἱ Χριστιανοί ὡς ἀπό πυρός!

Ἀκολουθεῖ, ὅπως καθιερώθηκε, ἕνα σύντομο φωτογραφικό ρεπορτάζ τῆς τελευταίας μας τακτικῆς Ἐνοριακῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως. Μάλιστα, τελευταῖες στή σειρά παρατίθενται καί δύο φωτογραφίες μέ τίς ὁποῖες ἀπαθανάτισε μία ἀδελφή τήν "παρουσία" ἑνός φυσικοῦ, προφανῶς, φαινομένου (μᾶλλον, ὅμως, ἀπροσδόκητου γιά τά καιρικά δεδομένα τῆς ἡλιόλουστης ἡμέρας) τοῦ σχηματισμοῦ ἑνός οὐρανίου τόξου στόν οὐράνιο θόλο πάνω ἀπό τό ἐκκλησάκι μας, ὅπως τό εἶδαν καί οἱ ἄλλοι πιστοί τήν ὥρα τοῦ καθιερωμένου, ἀμέσως μετά τήν ἀπόλυση τῆς Κυριακάτικης Θ. Λειτουργίας, ἀδελφικοῦ κεράσματος στό μικρό φιλόξενο προαύλειο τοῦ Ναοῦ μας. Ἄλλωστε, οὕτως ἤ ἄλλως "οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δέ χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλει τό στερέωμα"! Δόξα τῶ Θεῶ, πάντων ἕνεκεν!

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 2017
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια: