Translate

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Οἱ Γ.Ο.Χ. κατά τῶν νέων Θρησκευτικῶν!

ΕΚΚΛΗΣΙΑ  Γ.Ο.Χ.  ΕΛΛΑΔΟΣ
ιερα συνοδοσ
(Μ. Μπότσαρη 8, 121 31 Περιστέρι-Ἀθῆναι)

Συνοδικόν  Ἀνακοινωθέν
( Ἀρ. Πρωτ. 3514 / 28. 11. 2017)

Ἡ θέσις τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος
διά τό θέμα τῶν νέων Θρησκευτικῶν

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Μακ/του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Στεφάνου, κατά τήν τακτικήν Συνεδρίασιν Αὐτῆς, τῆς 28ης & 29ης  μηνός Νοεμβρίου, ἐνεστῶτος ἔτους (2017), ἐπελήφθη, μεταξύ ἄλλων, τοῦ ἐσχάτως προκληθέντος μείζονος ζητήματος τῆς μετατροπῆς καί ἀλλοιώσεως τοῦ χαρακτῆρος καί περιεχομένου τοῦ διδασκομένου εἰς τήν Δημοσίαν Ἐκπαίδευσιν τῶν Ἑλληνοπαίδων μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπό μάθημα διδασκαλίας, κυρίως, τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Παραδόσεως (καί παρά τάς ἐλλείψεις καί ἀτελείας αὐτοῦ), εἰς θρησκειολογικόν καί συγκρητιστικόν  μάθημα προωθήσεως τῶν ἀρχῶν τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ πανθρησκειασμοῦ.
Κατόπιν ἀκροάσεως ἐμπεριστατωμένης Εἰσηγήσεως, εἰδικῶς πρός τοῦτο Συνοδικῶς ἀνατεθείσης, ὅπου ἐπαρουσιάσθησαν, ἀλλά καί διεξοδικῶς ἀνελύθησαν τά ἐπίμαχα κείμενα τῶν νέων φακέλλων διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, γενομένης δέ σχετικῆς ἐκτενοῦς συζητήσεως ἐπί τοῦ θέματος, κατά τήν ὁποίαν ἐξητάσθησαν ὅλα τά σχετικά στοιχεῖα καί τά νέα δεδομένα, ἡ Ἱερά Σύνοδος κατέληξεν εἰς τήν ἔκδοσιν τοῦ παρόντος Συνοδικοῦ Ἀνακοινωθέντος, τό ὁποῖο διανέμεται εἰς τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἐπίσης δίδεται εἰς τήν δημοσιότητα, πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ περί τῆς ἐπισήμου θέσεως Αὐτῆς ἐπί τοῦ ἐν λόγῳ θέματος καθώς καί τῶν σχετικῶν ἐπισημάνσεων, διαπιστώσεων καί Ἀποφάσεών Της. Εἰδικότερον:
Θεωρεῖ γενικῶς ὡς ἀπαράδεκτον, ἀπό ὀρθοδόξου ἀπόψεως, τό περιεχόμενον (ὡς γενικόν σύνολον) τοῦ νέου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πρός διδασκαλίαν τῶν περίπου 1.200.000 Ἑλληνοπαίδων, ἐν σχέσει πρός τήν ἀποκαλυφθεῖσαν ἀληθινήν Πίστιν καί τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν τοῦ Χριστιανικοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, διότι δι' αὐτοῦ ταῦτα τεχνηέντως σχετικοποιοῦνται, ἐξισώνονται δέ πρός τάς διαφόρους αἱρέσεις καί θρησκείας, μέ ἀποτέλεσμα νά προκαλεῖται σύγχυσις εἰς τούς μαθητάς τῆς παιδικῆς ἀκόμη, ἀλλά καί τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας (τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, ἀντιστοίχως), ἀποστερώντας οὐσιαστικῶς ἀπό αὐτούς τήν δυνατότητα ἀποκτήσεως γνώσεως, ἐπαρκοῦς καί ὁλοκληρωμένης, τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου τοῦ μαθήματος.

Ἐπισημαίνει τήν συστηματικήν καί μεθοδευμένην προσπάθειαν ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ὄχι μόνον ἀλλοιώσεως καί ἐν τέλει καταργήσεως τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος, ἀλλά καί σαφοῦς μετατροπῆς του εἰς θρησκειολογικόν-κοινωνιολογικόν εἰς τό πλαίσιον τῆς σταδιακῆς διαμορφώσεως ἑνός οὐδετεροθρήσκου ἤ, μᾶλλον, ἀθεϊστικοῦ Κράτους καί μιᾶς ἀναλόγου κατευθύνσεως παρεχομένης Δημοσίας Παιδείας.

Καταγγέλει ὡς ἐπιζήμιον διά τήν Ἐθνικήν Παιδείαν τῆς Ἑλληνικῆς νεολαίας τήν συνεργασίαν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μετά συγκεκριμένων θεολογικῶν κύκλων καί προσώπων, μειοψηφικῆς ἐν  τῶ συνόλῳ τῶν διδασκόντων εἰς τήν Δημοσίαν Ἐκπαίδευσιν ὁμάδος θεολόγων, φορέων καί ὑποστηρικτῶν συγκεκριμένων ἀντορθοδόξων καί δή μεταπατερικῶν θεωριῶν καί φρονημάτων, διά τήν ἐκπόνησιν καί προώθησιν τοῦ νέου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πρός μετατροπήν καί ἀλλοίωσιν τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτῆρος του καί δι' αὐτοῦ προπαγανδίσεως τοῦ συγκρητισμοῦ καί τοῦ πανθρησκειασμοῦ, δῆθεν χάριν τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ του, μιᾶς ψευδεπιγράφου ἐπιστημονικῆς ἀναβαθμίσεώς του καί τῆς προσαρμογῆς του εἰς τά σύγχρονα δεδομένα μιᾶς νέας δῆθεν "πολυ-πολιτισμικῆς" Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικόν ὅτι, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, τό μάθημα τῶν νέων Θρησκευτικῶν δέν ἀποδομεῖ μέ τό συγκρητιστικόν του περιεχόμενον μόνον τήν ὀρθόδοξο θεολογία, ἀλλά καί τήν διδασκαλίαν τῶν διαφόρων θρησκειῶν!

Διαπιστώνει τήν συν-εὐθύνην  τῆς Συνοδικῆς (ὁρισθείσης ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας τῆς λεγομένης ἐπισήμου "Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος") Ἐπιτροπῆς διαλόγου μέ τό Ὑπουργεῖον Παιδείας, διά τό περιεχόμενον τῆς διδασκαλίας τῶν νέων θρησκευτικῶν, διά τήν ἐν τῆ πράξει καί ἐπί τῆς οὐσίας ἀνοχήν αὐτῆς (καί κατ' ἐπέκτασιν ὁλοκλήρου τῆς καινοτόμου νεοημερολογιτικῆς Ἱεραρχίας ὡς ἐκπροσώπου τῆς λεγομένης ἐπισήμου "Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος") εἰς τήν ἐφαρμογήν τῆς ἐπιβολῆς τῆς ἀλλοιώσεως καί μετατροπῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς θρησκειολογικόν-συγκρητιστικόν καί ἰδιαιτέρως εἰς οἰκουμενιστικοῦ-πανθρησκειακοῦ χαρακτῆρος μάθημα, καί, κυρίως, τήν συνεχιζομένην ἠθικήν αὐτουργίαν τῆς Καινοτόμου Ἱεραρχίας εἰς τήν ἐν γένει ἀποδοχήν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τήν προώθησιν αὐτοῦ εἰς τόν θρησκεύοντα Ἑλληνικόν λαόν, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς ἀντικανονικῆς ἐπιβολῆς τοῦ Παπικοῦ ἡμερολογίου,  ὡς πρώτου ἐπισήμου βήματος αὐτοῦ, καί τῆς δημιουργίας τοῦ νεοημερολογιτικοῦ σχίσματος (ἐν ἔτει 1924), ἀλλά καί μέχρις ἐσχάτως, διά τῆς ὑπ' αὐτῆς ἀποδοχῆς, πρωτίστως διά τῆς συμμετοχῆς εἰς αὐτήν, καί ἀναγνωρίσεως τῆς προπαγανδιζομένης ὡς δῆθεν "Ἁγίας καί Μεγάλης", τῶ ὄντι δέ οἰκουμενιστικῆς, "Συνόδου" τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016). Ἰδιαιτέρως, ἐπιβάλλεται ἐνταῦθα ὅπως ἐπισημανθῆ ἡ τεραστία εὐθύνη τῶν ἐξ ἀντικειμένου ἁρμοδίων Θεολογικῶν Σχολῶν τῆς Χώρας (Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης), αἱ ὁποῖαι ἐνῶ ὄφειλον, ἐν προκειμένῳ, σύσσωμοι νά ἀντιδράσουν καί διαφωτίσουν σχετικῶς τόν Ἑλληνικόν λαόν, αἰδημόνως ἤ μᾶλλον ἐνόχως σιωποῦν ἤ ἀρνητικῶς συμπράττουν. Προφανῶς διότι αὕται ἀποτελοῦν πλέον μέρος τοῦ προβλήματος, ἄγνωστον εἰς ποῖον βαθμόν καί ἔκτασιν, ἐάν μάλιστα κρίνει κανείς ἐκ δύο πρωτοφανῶν διά ὀρθοδόξους Θεολογικάς Σχολάς ἐξελίξεων, ἤτοι: Ἀφ' ἑνός, τήν πρόσφατον ἀπόφασιν μετατροπῆς καί μετονομασίας τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν εἰς Θρησκειολογικόν (Τμῆμα θρησκειολογίας) καί, ἀφ' ἑτέρου τήν ἵδρυσιν καί λειτουργίαν πλέον εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν!

Ἀποφασίζει, εἰς ἀπάντησιν σχετικοῦ αἰτήματος ἐκ μέρους τῶν ὀρθοδόξων Γονέων, περί τῆς ἐπισήμου τοποθετήσεως καί καθοδηγήσεως ὑπ' Αὐτῆς, περί τῆς στάσεως τήν ὁποίαν ἐνδείκνυται νά λάβουν ἐν προκειμένῳ καί εἰς τό δημιουργηθέν πρόβλημα τῆς ἀποδοχῆς ἤ μή τῆς διδασκαλίας τοῦ νέου μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τήν σύστασιν καί προτροπήν πρός τούς ὀρθοδόξους Γονεῖς καί Κηδεμόνας ὅπως μή ἀποδεχθοῦν καί μή ἐπιτρέψουν τήν διδασκαλίαν εἰς τά τέκνα των ἀντορθοδόξων καί ἐπικινδύνων θεωριῶν καί συγκρητιστικῶν ἀπόψεων ἐπί θεμάτων Πίστεως. Εἰδικότερον δέ, προτείνει τήν ὑπ' αὐτῶν ἐπιστροφήν τῶν "Φακέλλων" τοῦ νέου μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ὡς ἀπαραδέκτων, ἀπό ὀρθοδόξου, παιδαγωγικῆς καί ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως, εἰς τό ἁρμόδιον Ὑπουργεῖον Παιδείας, μετά συνημμένης δηλώσεως αὐτῶν (βάσει συνημμένου σχετικοῦ τύπου) ὅτι ἐπικαλούμενοι τήν συνείδησιν αὐτῶν καί τά πιστεύματά των, καθώς καί τούς σχετικούς περί τῶν ἐν λόγῳ ζητημάτων Νόμους τῆς Ἑλληνικῆς καί Εὐρωπαϊκῆς Νομοθεσίας, ἀρνοῦνται τήν διδασκαλίαν τῶν ἐπικινδύνων καί ἀντορθοδόξων νέων Θρησκευτικῶν.

Τέλος, ἐπιφυλάσσεται διά τήν χρῆσιν παντός νομίμου τρόπου διά τήν ὑπεράσπισιν τοῦ δικαιώματος τῶν μελῶν Αὐτῆς νά προασπίζονται τήν Πίστιν των καί νά διδάσκονται Αὐτήν τά τέκνα αὐτῶν εἰς τήν Δημοσίαν Ἐκπαίδευσιν, βάσει τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τῆς Πατρίδος μας καί τῆς σχετικῆς Νομολογίας τῶν Δικαστηρίων αὐτῆς.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ
ΕΠΙΜΑΧΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΑΥΤΩΝ.

● Διδάσκονται παραλλήλως οἱ χριστιανικές ἑορτές μέ τίς ἑορτές τῶν Ἑβραίων καί τῶν Μουσουλμάνων, ἐνῶ παρουσιάζονται μαζί μέ ἁγίους "ἱερά καί σεβαστά πρόσωπα" ὅπως ὁ Μωάμεθ, ὁ ραββίνος Ἐλεάζαρ, ὁ Μαχάτμα Γκάντι κλπ. Ἀντιστοίχως παρουσιάζονται ὡς "ἱερά βιβλία" ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ Τανάκ τῶν Ἑβραίων καί τό Κοράνιο τῶν Μουσουλμάνων ( Γ΄ καί Δ΄ Δημοτικοῦ Σχολείου)
● Σέ ἑνότητα ὑπό τόν τίτλο "Μαθητές καί δάσκαλοι" ὁ Χριστός παρουσιάζεται "ὡς διδάσκαλος, συνοδοιπόρος καί ὁδηγός", ἐνῶ στήν ἴδια συνάφεια, ὡς "Δάσκαλοι ἄλλων θρησκειῶν τοῦ κόσμου", ἀναφέρονται ὁ Μωάμεθ, ὁ Βούδας, ὁ Λάο Τσέ κι ὁ Κομφούκιος ( Ε΄ Δημοτικοῦ)
● Γίνονται ἐκτενεῖς ἀναφορές στήν προσφάτως συγκληθεῖσα ἀμφιλεγόμενη (οἰκουμενιστική) "Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης" (2016), καθώς ἐπίσης παρατίθεται ἀπόσπασμα λόγου τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ ὑπέρ τῆς ἑνώσεως, χωρίς καμμία ἀναφορά στήν στάση του στή Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας ( Β΄ καί Γ΄ Γυμνασίου)
● Στό Λύκειο ἀγνοήθηκαν παντελῶς οἱ ὑπάρχουσες παλαιότερον ἀναφορές στίς Παραθρησκεῖες, τή Μαγεία, τόν Σατανισμό, τίς Σύγχρονες αἱρέσεις, τή Μασονία καί τούς λεγομένους Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
● Ὡς "Χριστιανικές Παραδόσεις τῆς Χώρας μας" παρουσιάζονται Ὀρθόδοξοι, Καθολικοί, Ἀρμένιοι, Κόπτες, Ἀγγλικανοί, Εὐαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί καί Ἀντβεντιστές, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν λεγομένων Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ ( ΣΤ΄ Δημοτικοῦ)
● Ἐξωραΐζονται παραπλανητικῶς ἄλλες θρησκεῖες καί ἡ διδασκαλία των, μέ ἔμφαση στή Μουσουλμανική θρησκεία καί τό Κοράνιο, περί τοῦ ὁποίου γίνεται ἀναφορά ὅτι διδάσκει τή φροντίδα τῶν ξένων καί συνιστᾶ τό σεβασμό πρός τούς λαούς τῆς Βίβλου, ἀποσιωπώντας ὅσα διδάσκει καί τά ὁποῖα τροφοδοτοῦν τόν φανατικό ἰσλαμισμό ἐκ τοῦ ὁποίου ἐκπορεύεται βία καί τρομοκρατία ( Β΄ καί Γ΄ Γυμνασίου)
● Διδάσκονται, μέ ἐννοιολογική καί θεματική ἀνάπτυξη καί ἐκτός ἱστορικοῦ πλαισίου, ἀναμεμειγμένα ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη, τά δύο ἄλλα δόγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἕξι ἀκόμη θρησκεύματα. Προπαγανδίζεται εὐθέως ὁ συγκρητισμός καί καλλιεργεῖται τό οἰκουμενιστικό ἰδεῶδες, ἐνῶ προβάλλεται ὁ διαθρησκειακός διάλογος καί ὅσα συμβαίνουν στό πλαίσιο αὐτοῦ ( Β΄ καί Γ΄ Γυμνασίου).


ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γενική Διεύθυνση Σπουδών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

...............................................................................................................................                                                                                                           (Ονοματεπώνυμο)
...............................................................................................................................                                                                                                       (Διεύθυνση κατοικίας) Κηδεμόνα/ γονέα  του/της  μαθητού/τριας
...............................................................................................................................     
που φοιτά στην ............... τάξη του Σχολείου  ....................................................      

Κύριοι,

Είμαι ορθόδοξος χριστιανός όπως και το παιδί μου, τα στοιχεία του οποίου αναγράφω παραπάνω.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 16 παρ.2, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και το νόμο
1566/1985 (άρθ. 1 παρ.1), η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να παρέχει παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των Ελλήνων πολιτών και ειδικά για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς μαθητές να φροντίζει ώστε, όπως επί λέξει ορίζεται "Να  γίνονται  ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες,  να  υπερασπίζονται την  εθνική  ανεξαρτησία, την  εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη."
Παρά την ύπαρξη αυτής της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας και πλήθους σχετικών αποφάσεων Ανωτάτων Δικαστηρίων, το παιδί μου που φοιτά στο παραπάνω σχολείο έλαβε το έντυπο υλικό (βιβλίο) για την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, που φέρει την ονομασία «Φάκελος Μαθητή».
Αφού μελέτησα το υλικό αυτό, το οποίο είδε και το παιδί μου, σας δηλώνω ότι :

ΣΑΣ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ  ΩΣ  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

τον άνω «Φάκελο Μαθητή» του μαθήματος των Θρησκευτικών, που φέρει τη μορφή σχολικού βιβλίου, για τους παρακάτω νομίμους και αληθινούς λόγους :

1.                Ο άνω «Φάκελος Μαθητή» περιέχει υλικό από διδασκαλίες πολλών θρησκειών, και επιφέρει σύγχυση στη Ορθόδοξη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου, την οποία επιθυμώ να του παρέχεται.
2.      Ο αντιπαιδαγωγικός τρόπος που παρουσιάζεται το άνω υλικό επιφέρει παιδαγωγική και γνωσιολογική σύγχυση στο
παιδί, διότι δεν εμβαθύνει και δεν εμπνέει προς την Ορθόδοξη πίστη του κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Επιπλέον δεν παρέχει στο παιδί μου ούτε τα στοιχειώδη που χρειάζεται να γνωρίζει για την πίστη του ένας Ορθόδοξος Χριστιανός.
3.                Ο «Φάκελος Μαθητή» παρουσιάζει μονόπλευρα άλλες θρησκείες ή θρησκευτικές ομάδες, αποκρύπτοντας επιμελημένα διδασκαλίες τους που ωθούν σε φανατισμό, ρατσισμό και μίσος και έρχονται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη και τον πολιτισμό. Επομένως δεν είναι αληθής.
4.                Σε κάθε περίπτωση δεν ανέχομαι την άνιση μεταχείρισή μου ως ορθοδόξου χριστιανού σε σχέση με άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα όπως των Μουσουλμάνων, Καθολικών και Ιουδαίων Ελλήνων Πολιτών, που έχουν την ευχέρεια βάσει του άρθ.  68 του Ν. 4235/2014  και του άρθ. 55 Ν. 4386/2016 να επιλέγουν τα διδακτικά τους εγχειρίδια για την κατηχητική – ομολογιακή διδασκαλία της θρησκείας τους στα Ελληνικά Δημόσια Σχολεία, ενώ εγώ, που ανήκω στην θρησκευτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να μην έχω τέτοια επιλογή για ομολογιακό μάθημα θρησκευτικών. Η άδικη
αυτή μεταχείρισή μου καταφανώς αντίκειται στην Συνταγματική Αρχή της Ισότητας και της Ανεξιθρησκείας, που με τον
τρόπο αυτό παραβιάζεται. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου ρητά ορίζει ότι κάθε κράτος οφείλει να παρέχει στους μαθητές  του Παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές  πεποιθήσεις  των γονέων τους, και βάσει αυτής ασκώ την παρούσα Δήλωση.
Για τους λόγους αυτούς και με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

το τέκνο επί του οποίου ασκώ την κηδεμονία να διδάσκεται για το τρέχον σχολικό έτος και στο εξής το μάθημα των Θρησκευτικών όπως το Σύνταγμα, οι Διεθνείς Συνθήκες και ο νόμος ορίζει, δηλαδή με ορθόδοξη ομολογιακή κατεύθυνση, μέσα από τα προϋφιστάμενα σχολικά εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών, δηλαδή αυτά του σχολικού έτους
2016-2017. Σε καμία περίπτωση δεν συναινώ να αποτελέσει ο Φάκελος Μαθητή μέσο αξιολόγησης του παιδιού μου.

(Τόπος/ Ημερομηνία) …………………………………2017

Ο / Η κηδεμόνας.....................................

Σημείωση : Η Πρωτότυπη δήλωση μαζί με το φάκελο του μαθητή όπως ονομάζει το Υπουργείο το βιβλίο των Θρησκευτικών που μοίρασε, αποστέλλεται στο Υπουργείο ή στον κ. Διευθυντή/τρια της Σχολικής Μονάδας που φοιτά το τέκνο, ο οποίος/α και είναι υποχρεωμένος/η να το παραλάβει σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την διάταξη του άρθ 4 του Ν. 2690/1999 -ΦΕΚ Α' 45 και να τα διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας.

                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια: