Translate

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013


«Οὐ δύνασθε δυσί κυρίοις δουλεύειν…»

ΜΑΣΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ !

Τελευταίως, εἶδον τό φῶς τῆς δημοσιότητος ὁρισμένες φωτογραφίες στίς ὁποῖες ἐμφανίζεται Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί δή βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, νά παρίσταται σέ  Μασωνική τελετή καί νά εὐλογῆ τήν εἰσδοχή νέων μελῶν σέ Τεκτονικό Τάγμα!
Πρόκειται γιά τόν τιτουλάριο Μητροπολίτη Βελεστίνου κ. Δαμασκηνό Καζανάκη, ἐκλελεγμένο ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ τελετή ἔλαβε χώρα, κατά τά δημοσιευθέντα ( Κ. Ζαφειρίου, ierovima.gr ), στήν Ἀθήνα, τήν Κυριακή 1η Ἰουνίου 2012 καί εἶχε θέμα «εἰσδοχή νέων Δοκίμων Ἀρχοντισσῶν, Ἰπποτῶν καί Ἀκολούθων τῶν Διοικήσεων Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς τοῦ Κυριάρχου Ἰπποτικοῦ Τάγματος τοῦ Ναοῦ τῶν Ἰεροσολύμων».
Ἐπειδή, κατά τό λεγόμενον, μία φωτογραφία ἴσον χίλιες λέξεις (καθώς καί πιστοτέρα ἡ ὅρασις τῆς ἀκοῆς), ἀναδημοσιεύομε τίς ἐν λόγω φωτογραφίες. Τέλος, ἀντί ἄλλου σχετικοῦ προβληματισμοῦ, καθότι ἡ ἀδυσώπητη πραγματικότητα δέν ἀφήνει πολλά περιθώρια σχολιασμοῦ, δημοσιεύομε καί τήν ἐπιστολή τήν ὁποίαν εὐθαρσῶς καί εὐστόχως ἀπευθύνει περί τοῦ θέματος ὁ κ. Μιχαήλ Ἠλιάδης, Πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», «Πολιτικῆς Παρατάξεως  συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια», πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν.
Με ἐνδιαφέρον θά ἀναμένωμε τήν ἐπιβεβλημένη ἀπάντηση τοῦ τελευταίου, τήν ὁποίαν, βεβαίως, θά δημοσιεύσωμε. Δικαιολογίες-ἑρμηνεῖες δέν χωροῦν, ὅπως εἶναι κατανοητό, οὔτε περιθώρια ὑποστηρίξεως ὅτι διεπράχθησαν λάθη ἐκ παραδρομῆς. Ἐπειδή δέ, παρ’ ἡμῖν (τοῖς ὀρθοδόξοις), οὐκ ἐν γράμμασιν, ἀλλ’ ἐν πράγμασιν ἡ εὐσέβεια, ἰδού ἡ εὐκαιρία καί ἡ ὑποχρέωσις νά ἀποδειχῆ ποῖος ἐκ τῶν δύο κυρίων (τῆς Ἐκκλησίας ἤ τῆς Μασωνίας) ὑπηρετεῖται ἤ καταφρονεῖται, ἀντιστοίχως. Ὅπερ ἔδει δεῖξαι!


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. Μ. ΗΛΙΑΔΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

 
Μακαριώτατε,
Μέ βαθύτατο σεβασμό σᾶς ἐκφράζω τή θλίψη μου γιά τά ὅσα ἔφερε εἰς φῶς ἡ ἰστοσελίδα «ierovima.gr», σχετικά μέ τή συμμετοχή τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ σέ ἐκδήλωση Μασώνων – Μασωνική τελετή – κατά τήν ὁποία καί φωτογραφήθηκε μαζί τους, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἦσαν ἐνδεδυμένοι μέ ὅλα τά Μασωνικά τους σύμβολα!
Ἡ Παράταξή μας ἔχει θέσει ὡς προϋπόθεση συμμετοχῆς στόν Πνευματικό καί Ἐθνικό της πολιτικό ἀγώνα τήν ἀποκήρυξη τῆς Μασωνίας καί πάσης μορφῆς ἀποκρυφισμοῦ ἐκ μέρους τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καί μέ τήν συμπεριφορά τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Βελεστίνου βλέπουμε ἡ ἴδια ἡ ἐκκλησιαστική μας Ἀρχή νά προδίδει αὐτόν τόν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος ἀγώνα μας καί νά σκανδαλίζει τόν πιστό καί ἔντιμο λαό μας. Ἤδη δεχόμεθα πάμπολλες διαμαρτυρίες καί σᾶς παρακαλοῦμε υἱϊκῶς νά μᾶς δώσετε λόγον πειστικόν, ὥστε νά ἀναπαύσουμε τίς συνειδήσεις μας καί νά πληροφορήσουμε τούς ψηφοφόρους μας.


Μέ βαθύτατον σεβασμόν

Ὁ Πρόεδρος τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Μιχαήλ Ε. Ἠλιάδης


Δεν υπάρχουν σχόλια: