Translate

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Δημήτριος Κάτσουρας: «Ὅλα καλά,
ἀλλά
 ὑπάρχει κάποιο "κενό"»!
Ὁ διαχειριστής τοῦ ἱστολογίου μας παρευρέθη χθές (23.9.2016) τό ἀπόγευμα στήν ἐκδήλωση (Ἡμερίδα) πού διοργάνωσε ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶνέ (μέ ἕδρα τό Μαρούσι) στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου, μέ θέμα τό νέο πρόγραμμα σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἐκπαίδευση. Ἡ αἴθουσα ἦταν κατάμεστη ἀπό ἐνδιαφερομένους πολίτες μεταξύ τῶν ὁποίων πολλοί Θεολόγοι ἐκπαιδευτικοί. Τά ὅσα ἀπεκαλύφθησαν καί ἐκτέθησαν τεκμηριωμένα, ὅσον ἀφορᾶ στή προέλευση καί τούς πραγματικούς δημιουργούς τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Α΄βάθμια καί Β΄θμια Ἐκπαίδευση στήν Πατρίδα μας, μέ κατεπείγουσα μάλιστα ἐφαρμογή ἀπό τό τρέχον σχολικό ἔτος (2016-2017), κυριολεκτικῶς συγκλόνισαν τό ἀκροατήριο!
Εἰδικότερα, ἡ θεολόγος καί ὑπεύθυνη τοῦ γραφείου αἱρέσεων τῆς Π.Ε.Θ. κ. Ἑλένη Βασσάλου μίλησε μέ θέμα: «Τό πρόγραμμα τοῦ Παγκοσμίου Δικτύου Θρησκειῶν γιά Παιδιά″ (GNRC) τῆς Arigatοu ὡς πρότυπο τῶν Ἑλληνικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά».
Ἡ ὁμιλήτρια ἀπεκάλυψε τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνάς της σχετικά μέ τό ἀποκρυφιστικό ὑπόβαθρο τῆς νεοβουδιστικῆς ὀργανώσεως Arigatou, τά προγράμματα τῆς ὁποίας ἐπιβάλλονται στό νέο πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν μέσῳ τοῦ σχολικοῦ Συμβούλου κ. Ἀγγ. Βαλλιανάτου καί τοῦ Συμβούλου τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (Ι.Ε.Π.) κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου (σημ. ἡμ. μέχρι πρότινος Διευθυντοῦ τοῦ Περιοδικοῦ "Θεολογία", τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!).
Στή συνέχεια μίλησε ὁ Διδάκτωρ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν καί Συνταγματολόγος κ. Γ. Κρῖππας, μέ θέμα: «Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί ἡ συνδρομή λόγων ἐξαιρέσεως τῶν ὅσων συντάσσουν καί προτείνουν τή νέα ὕλη τοῦ μαθήματος, λόγῳ προσηλυτισμοῦ καί ἐμφανοῦς συμμετοχῆς σέ αἱρετικές ἤ παραθρησκευτικές ὀργανώσεις».

Ὁ κ. Κρῖππας ἐπεσήμανε ὅτι μέ τό Νέο Πρόγραμμα ἀσκεῖται προσηλυτισμός στούς ὀρθοδόξους μαθητές, οἱ ὁποῖοι δικαιοῦνται σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ κράτους νά διδάσκονται τό θρησκευτικό μάθημα σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη ἐνῷ μέ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων δέν δικαιοῦνται ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στίς εὐθῦνες τῶν συντακτῶν τοῦ Νέου Προγράμματος καί τόνισε ὅτι οἱ θεολόγοι καθηγητές δικαιοῦνται καί ὑποχρεοῦνται νά διδάσκουν μέ ὀρθόδοξο τρόπο τό μάθημά τους καί νά ἀρνοῦνται τή διδασκαλία μέ τό νέο προτεινόμενο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας πρόγραμμα πού μέ τό διαθρησκειακό χαρακτήρα του δημιουργεῖ σύγχυση στούς μαθητές, μέ ἀποτέλεσμα νά διαλύεται ὁ κοινωνικός ἱστός τῆς χώρας μας.
Στό τέλος τῶν δύο σημαντικῶν εἰσηγήσεων (κατά τό πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως), δόθηκε ἡ εὐκαιρία γιά συζήτηση καί κυρίως ὑποβολή ἐρωτήσεων στούς κ.κ. εἰσηγητές, ἐπί τῶν εἰσηγήσεών των, καί γενικῶν παρατηρήσεων ἐπί τοῦ θέματος αὐτῆς τῆς ἡμερίδος.
Ἀφοῦ εἶχε σχεδόν ὁλοκληρωθεῖ ὁ κύκλος τῶν ἐρωτήσεων καί τοποθετήσεων, ἐζήτησε τό λόγο γιά μία σύντομη τοποθέτηση ὁ Διαχειριστής μας, Θεολόγος κ. Δημήτριος Κάτσουρας. Τόν λόγο τοῦ τόν ἔδωσε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος καί ὁ κ. Κάτσουρας ἀφοῦ ἀνέβηκε στό βῆμα εἶπε μέ παρρησία (ἐνώπιον ἀρκετῶν Κληρικῶν, τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Μητροπολίτου, ἐκπαιδευτικῶν Θεολόγων καί πλήθους κόσμου), τά ἑξῆς (ἐδῶ σέ παράφραση, δηλαδή συμπληρωμένα μέ μικρές ἐπεξηγηματικές προσθῆκες γιά νά γίνουν κατανοητά ἀπό τούς ἀναγνῶστες ἐντός τοῦ πλαισίου τῆς ἐκδηλώσεως):
" Ἔρχομαι ἀπό τήν Κόρινθο εἰδικά γιά τήν σημαντική αὐτή Ἐκδήλωση, γιά τήν ὁποία συγχαίρω τούς διοργανωτάς της καί τόν Δῆμο πού τήν φιλοξενεῖ. Τά ὅσα ἀκούσαμε ἦταν πολύ σπουδαῖα καί συνταρακτικά. Ἀκούγοντας, ὅμως, ὅλα ὅσα εἰπώθηκαν ἀπό ὅλους τούς ὁμιλητές, αἰσθάνομαι ὅτι παραμένει ἕνα κενό! Αὐτό τό κενό, θά ἤθελα νά τό προσδιορίσω καί μάλιστα νά τό συνδέσω μέ μία ἀποστροφή τοῦ λόγου τοῦ ἀγαπητοῦ Γραμματέως τῆς Ἑνώσεώς μας, τῆς Π.Ε.Θ. (Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων), ὁ ὁποῖος ἔκανε λόγο γιά ἔλλειψη πίστεως ἀπό μέρους μας, τῶν Θεολόγων, καί ὀλιγοπιστίας, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας ἔλαβαν τό θάρρος οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας καί φθάσαμε ὡς ἐδῶ. Ἐπειδή, λοιπόν, ἀκούσαμε γιά τήν ὀργάνωση ARIGATOU, Βουδιστικῶν (!) πεποιθήσεων καί ὄργανο πανθρησκειακῆς συνεργασίας καί προπαγάνδας, ἡ ὁποία τεκμηριωμένα ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ἡ πηγή τῶν προτεινομένων σχεδίων διαλύσεως τῆς ὀρθοδόξου Παιδείας τῆς νεολαίας μας καί παραγωγός (σέ συνεργασία μέ ἐγχώριους συνεργάτες της) τοῦ νέου προγράμματος σπουδῶν, θέτω τό ἑξῆς ἐρώτημα καί προβληματισμό: Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀντιμετωπισθεῖ αὐτή ἡ ἀπάτη ἀπό ἐμᾶς τούς Θεολόγους, οἱ ὁποῖοι ἐσιωπήσαμε καί ἐνόχως σιωποῦμε γιά μιά ἄλλη ὀργάνωση ARIGATOU πού λυμαίνεται ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία καί ἐπί δεκαετίες δρᾶ σχεδόν ἀνενόχλητη; Πῶς θά καταφερθοῦμε κατά τῆς πανθρησκειακῆς προπαγάνδας τῆς ὀργανώσεως ARIGATOU, ὅταν πρίν λίγα εἰκοσιτετράωρα, ὅπως εἴδαμε ἰδίοις ὄμμασι στό διαδίκτυο, τά ἴδια καί χειρότερα ἐνεργεῖ ὁ φερόμενος ὡς Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος στήν Ἀσσίζη τῆς Ἰταλίας, παρέα μέ τόν ἀμετανόητο αἱρεσιάρχη Πάπα, ὅπου ἑνώθηκε μέ ὅλες τίς αἱρέσεις καί τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, δηλαδή ὅλα τά δαιμονικά κατασκευάσματα καί συμπροσευχήθηκε μαζί τους ἐκεῖ, γιά ἄλλη μία φορά;! Σέ αὐτό τό σημεῖο ἔγκειται τό "κενό"  πού σᾶς προανέφερα, ἀλλά καί ἡ εὐθύνη μας πού εἶναι πολύ μεγάλη! Σᾶς εὐχαριστῶ πού μέ ἀκούσατε."
Πρίν καλά καλά τελειώσει τήν παρέμβασή του ὁ Διαχειριστής μας τό κοινό καταχειροκρότησε καί ἐπικρότησε μέ φωνές ἐπιδοκιμασίας τά λεγόμενά του. Μάλιστα ὁ ἐκ τῶν διοργανωτῶν Ἀρχ/της π. Σαράντος Σ. τοῦ εἶπε εἰς ἐπήκοον πάντων, καθῆστε μέχρι τό τέλος καί θά ἀκούσετε κάτι πού θά σᾶς ἐκπλήξει εὐχάριστα (ἐννοώντας τά πορίσματα τῆς Ἡμερίδος) καί τόν εὐχαρίστησε θερμῶς [σημ.: καί ὄντως στά Πορίσματα ἔγινε ἀναφορά στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!]. Χαρακτηριστικές ἦταν οἱ φράσεις κάποιων ἐκ τῶν παρισταμένων: "Πές τα, χρυσόστομε", "ν΄ ἁγιάσει τό στόμα σου", ἐνῶ ἐπιστρέφοντας στή θέση του πολλοί τοῦ ἔσφιξαν τό χέρι καί τόν συνεχάρησαν, ἕνας δέ ἐξ αὐτῶν τοῦ εἶπε, "χαλάλι τά χιλιόμετρα πού ἔκανες, μόνο καί μόνο γι' αὐτό πού εἶπες!"

Αὐτό ἔχουμε χρέος νά κάνουμε ὅλοι μας σέ κάθε εὐκαιρία, διότι, πρῶτον, αὐτό μᾶς ζητᾶ ὁ Κύριος (νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια χωρίς φόβο καί πάθος ἔναντι πάντων), καί, δεύτερον, διότι ὁ ἁπλός κόσμος διψᾶ γιά τήν ἀλήθεια καί τό φῶς της, πού δέν ἐπιτρέπεται νά κρύπτεται ὑπό τό μόδιον.


Δεν υπάρχουν σχόλια: